2,810,566 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastępca Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
WYBORY SAMORZĄDOWE - 2010


Zgodnie z ordynacją wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzenie wojewody ustalające liczbę radnych wybieranych do rad ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym i podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, w każdej gminie najpóźniej na 4 miesiące przed upływem kadencji (kadencja kończy się 12 listopada).16.09.2010

Premier Donald Tusk ogłosił, że wybory do samorządu odbędą się 21 listopada 2010 r., a druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 5 grudnia.

Po opublikowaniu decyzji premiera w Dzienniku Ustaw ruszy kalendarz wyborczy.
Pierwszą czynnością będzie zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów. 

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Komitety wyborcze zgłaszają również kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta – Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.).

Ujednolicone teksty wyżej wymienionych ustaw i inne akty prawa wyborczego są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej — adres www.pkw.gov.pl.


22.09.2010

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Zamościu w sprawie zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych

Komisarz Wyborczy w Zamościu informuje, iż zgłoszenia kandydatów do terytorialnych/powiatowych, gminnych (miejskich)/ komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r przyjmowane będą do dnia 4 października 2010r. (poniedziałek) do godziny 15.00.


23.09.2010

Formularz dla komitetu

PKW udostępniła elektroniczną aplikację do wypełnienia dokumentów zgłoszenia komitetu wyborczego. Ma ona ułatwić poprawne przygotowanie formularzy wyborczych.

Program służy do tworzenia na komputerze formularza związanego z zawiadomieniem o utworzeniu komitetu wyborców lub organizacji społecznej. Wypełniony druk będzie trzeba dostarczyć do właściwego terytorialnie komisarza wyborczego.

Jak wyjaśnia Państwowa Komisja Wyborcza, aplikacja nie przechowuje danych wprowadzonych w formularzach, co oznacza że wypełnienie elektronicznego druku powinno zakończyć się przygotowaniem wydruku inaczej dane wprowadzone zostaną utracone.
Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetu musi zakończyć się na 50 dni przed wyborami, a więc 2 października.

Program do wypełnienia dokumentów zgłoszenia komitetu


23.09.2010
Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 21.09.2010 w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach woj. lubelskiego.


23.09.2010.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporzadzenia aktu pełnomocnictwa w wyborach samorządowych.


28.09.2010
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego z dnia 24 września 2010 w sprawie podziału powiatu zamojskiego na okręgi wyborcze, ich numery i granice oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.


28.09.2010.
Geografia okręgowa Rady Gminy Grabowiec - nr okręgu, liczba mandatów, granice okręgu.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRABOWIEC z dnia 27 września 2010 r. o okręgach wyborczych ich granicach i numerach oraz o liczbie wybieranych radnych w wyborach do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.


28.09.2010

Kalendarz wyborczy


28.09.2010
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy


29.09.2010

Informuję, że w Dzienniku Ustaw z dnia 27 września 2010 r. Nr 176 zostały ogłoszone obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy: 

1) poz. 1190 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw;

2) poz. 1191 o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.


Specjalny serwis wyborczy w Portalu http://samorzad.lex.pl

ANALIZY I KOMENTARZE umożliwiające prawidłowe przeprowadzenie procedur wyborczych
AKTY PRAWNE dotyczące wyborów samorządowych,
KALENDARIUM terminy przeprowadzenia czynności wyborczych,
ORZECZNICTWO WYBORCZE, czyli istotne orzeczenia sądów i organów administracji dotyczące wyborów samorządowych,
WZORY DOKUMENTÓW niezbędnych w trakcie przygotowywania wyborów, gotowe do pobrania, 
PORADNIK KANDYDATA, czyli co trzeba zrobić,

CZYTAJ NA STRONACH  http://samorzad.lex.pl/

Wizualizację wyborów samorządowych - 2010  w Gminie Grabowiec, można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:

http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/060000/062002.html

 


2.11.2010


2.11.2010
3.11.20103.11.2010


3.11.20103.11.20104.11.2010


22.11.2010
5.12.2010
WYBORY WÓJTA GMINY GRABOWIEC
Ponowne głosowanie 
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW
Wójta Gminy Grabowiec sporządzony dnia 5 grudnia 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Grabowcu.
Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 4 obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania...
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Lublinie
z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o terminach wnoszenia zastrzeżeń do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.
Informuję, że terminy na wnoszenie umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, które uczestniczyły w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. są następujące:
1. dla komitetów, których kandydaci nie brali udziału w ponownym głosowaniu, od dnia 22 lutego 2011 r. do dnia 23 marca 2011 r.
2. dla komitetów, których kandydaci uczestniczyli w ponownym głosowaniu, od dnia 8 marca 2011 r. do dnia 6 kwietnia 2011 r.
3. dla komitetów, których kandydaci uczestniczyli w ponownym głosowaniu
w terminie wyznaczonym przez Gminną Komisję Wyborczą w Janowcu
od dnia 22 marca 2011 r. do 20 kwietnia 2011 r.
Komisarz Wyborczy w Lublinie /-/ Magdalena KuczyńskaFINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018
Oświadczenia za 2019

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.29