2,156,585 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

Budowa drogi gminnej nr 110272L w miejscowości Cieszyn


Na zdjęciu: Fragment drogi do wsi Cieszyn - Foto. Tadeusz Halicki

Informuję, iż na podstawie Uchwały Nr CCLVIII/3303/09 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 września 2009 r., wniosek nr 01/09-WND RPLU.05.02.00-06-014/09 pt. Budowa drogi gminnej nr 110272L w miejscowości Cieszy/ został wybrany do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej V: Transport, Działania 5.1 Lokalny układ transportowy, Typ projektów: Drogi gminne RPO WL na lata 2007 - 2013 Kwota dofinansowania wynosi 1 708 444,44 zł i stanowi 50 % kosztów kwalifikowanycl projektu.
-------------------------------------------------------------------

Po zakończeniu postępowania przetargowego zawarto umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Umowa nr: 01/09-UDA-RPLU.05.02.00-06-014/09-00-0-185
Dofinansowanie Projektu: „Budowa drogi gminnej nr 110272L w miejscowości Cieszyn'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej V. Transport, Działanie 5.2. Lokalny układ transportowy, współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej', zawarta w w Lublinie w dniu 11.03.2010 r. pomiędzy Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego a Gminą Grabowiec, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec, NIP 922-294-29-83, REGON 950368492 zwaną dalej „Beneficjentem".

Przedmiot umowy

Umowa określa warunki, na jakich dokonywane będzie dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich/płatności ze środków europejskich i dotacji celowej części wydatków poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu „Budowa drogi gminnej nr I10272L w miejscowości Cieszyn", zwanego dalej „Projektem", określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu nr 01/09-WND-RPLU.05.02.00-06-014/09, zwanym dalej „wnioskiem", w ramach Osi Priorytetowej V. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013. Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu jest załącznikiem do Umowy i stanowi jej integralną część.

Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w oparciu o wniosek, o którym mowa w ust. 1 oraz w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy, o którym mowa Projekcie na podstawie § 18 Umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu, uwzględniając wprowadzone zmiany.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 226 660, 14 PLN (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych czternaście groszy).

Całkowite wydatki kwalifikowaine Projektu wynoszą: 2 226 660, 14 PLN (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych czternaście groszy). w tym:

1) dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich, w kwocie nieprzekraczającej: 1 113 330, 07 PLN (słownie: jeden milion sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści złotych siedem groszy) i stanowiącej nie więcej niż 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

2) wkład własny Beneficjenta w wysokości nie mniejszej niż: 1 113 330, 07 PLN (słownie: jeden milion sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści złotych siedem groszy) i stanowiący nie mniej niż 50 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Beneficjent zobowiązuje się zapewnić wkład własny oraz pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.


Na zdjęciach: Prace ziemne na drodze w Cieszynie - 14.06.2010 r. Foto. Tadeusz Halicki

 


20.08.2010 - Wykonana podbudowa, formowanie rowów - foto. Tadeusz Halicki

20.08.2010 Foto. Tadeusz Halicki


 

Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Grabowiec

Gmina Grabowiec na wniosek złożony w dniu 03.03.2009 r. do Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w ramach Działania "Odnowa i Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013", otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Grabowiec". Kwota środków przyznanej pomocy wynosi 288 164,00 zł na poziomie 75% współfinansowania operacji.

------------------------------------------------------------------------

Po zakończonym postępowaniu przetargowym zawarto umowę O PRZYZNANIE POMOCY NR 00097-6922-UM0300028/09 W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI" OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007-2013.
Umowa zawarta w dniu 25 sierpnia 2009 r. w Lublinie
pomiędzy :
Samorządem Województwa Lubelskiego
w Lublinie; ul.Spokojna 4, 20-074 Lublin reprezentowanym przez:
1) Sławomira Sosnowskiego - Wicemarszałka Województwa,
2) Arkadiusza Bratkowskiego - Członka Zarządu Województwa
a
Gminą Grabowiec
z siedzibą w ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec
NIP 9222942983,REGON
zwanym(-ą) dalej „Beneficjentem", reprezentowanym(-ą) przez:
1) Zdzisława Koszela - Wójta Gminy Grabowiec

Na podstawie art. 22 ust.l ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.), Strony postanawiają, co następuje:

1. Beneficjentowi zostaje przyznana, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy oraz na warunkach określonych w umowie, pomoc w wysokości 316 132,0 zł (słownie złotych: trzysta szesnaście tysięcy sto trzydzieści dwa), jednak nie więcej niż 75,0 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

2. Samorząd Województwa na warunkach określonych w umowie oraz na podstawie złożonego wniosku o płatność zatwierdza kwotę do wypłaty, która nie może być wyższa niż kwota określona w ust. 1.
3. Pomoc będzie wypłacona przez Agencję jednorazowo.

Prace remontowe Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu. Foto. Tadeusz Halicki


Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowościach Ornatowice i Szystowice, gmina Grabowiec.

 

 

Wniosek o przyznanie pomocy złożony w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013", złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 04.06.2009. został rozpatrzony pozytywnie.
Gminie Grabowiec zostaje przyznana na podstawie złożonego wniosku, pomoc w wysokości 282 421 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden), jednak nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
--------------------------------------------------------------------------------------


Po zakończeniu postępowania przetargowego została zawarta umowa:

UMOWA o PRZYZNANIE POMOCY NR 00160- 6921-UM0300058/09
W RAMACH DZIAŁANIA „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ"
OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007-2013 zawarta w dniu 28 grudnia 2009 r. w Lublinie
pomiędzy : Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie; ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin reprezentowanym przez:
1) Sławomira Sosnowskiego - Wicemarszałka Województwa,
2) Jacka Sobczaka - Wicemarszałka Województwa,
a
Gminą Grabowiec z siedzibą w ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec, NIP 9222942983, REGON1 950368492
zwanym(-ą) dalej „Beneficjentem", reprezentowanym(-ą) przez: Zdzisława Koszela - Wójta Gminy
Na podstawie art. 22 ust.l ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.), Strony postanawiają, co następuje:
Beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowościach Ornatowice i Szystowice, gmina Grabowiec.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Rozbudowa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową, poprzez budowę 30 przydomowych oczyszczalni ścieków, mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

Operacja zostanie zrealizowana w: województwie lubelskim, powiat zamojski, gmina Grabowiec, 22-425 Grabowiec, miejscowość Ornatowice 40/2, 78, 45, 548/1, 1032/1, 1040/2, 287, 294, 295, 297/2, 298, 49, 297/1, 47, 73/1, 73/2, 536/1, 304, 520, 313/2, 1039/2, 1016/2, 1017, 70/3, 63, 10/2, 60, 1042/4, 1019, 310/2, 306, 53/2, Szystowice 10, 13, 14.

Beneficjentowi zostaje przyznana, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy oraz na warunkach określonych w umowie, pomoc w wysokości 282 421 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden), jednak nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.


Protokół odbioru końcowego 30 oczyszczalni i przekazania do eksploatacji - z dnia 5 sierpnia 2010 r.


Jedna z 30 przydomowych oczyszczalni ścieków w Ornatowicach.
FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia o wyniku 2018

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05