2,389,435 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
UCHWAŁY RADY GMINY W KADENCJI 2010-2014
Archiwum - uchwały 2006-2010

III Sesja Rady Gminy Grabowiec 30 grudnia 2014

UCHWAŁA NR III/8/2014 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY GMINY GRABOWIECRADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY GMINY GRABOWIECRADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

UCHWAŁA NR III/11/2014 RADY GMINY GRABOWIECRADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

UCHWAŁA NR III/12/2014 RADY GMINY GRABOWIECRADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Grabowiec na 2015 rok

II Sesja Rady Gminy Grabowiec 5 grudnia 2014

Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy GrabowiecRady Gminy Grabowiec

z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grabowiec

Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy GrabowiecRady Gminy GrabowiecRady Gminy Grabowiec

z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu

 

 


I Sesja Rady Gminy Grabowiec 1 grudnia 2014

Uchwała Nr I /1 /2014 Rady Gminy Grabowiec Rady Gminy Grabowiec

z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Grabowiec

Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Grabowiec z dnia 1 grudnia 2014 r.Rady Gminy Grabowiec z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Grabowiec


XXXVI Sesja Rady Gminy Grabowiec 31 października 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/213/2014 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 31 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi pomiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015

UCHWAŁA NR XXXVI/214/2014 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

UCHWAŁA NR XXXVI/215/2014 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Grabowiec na rok 2015

UCHWAŁA NR XXXVI/216/2014 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 31 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przymowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 r


XXXIV Sesja Rady Gminy Grabowiec 29 sierpnia 2014

UCHWAŁA NR XXXIV/202/2014 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Grabowiec Pana Henryka Tadeusza Misiury

UCHWAŁA NR XXXIV/203/2014 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXIV/205/2014 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2014 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, pedagogów szkolnych, logopedów i doradców zawodowych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Grabowiec

UCHWAŁA NR XXXIV/207/2014 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w Przedszkolu Samorządowym Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Grabowiec

UCHWAŁA NR XXXIV/208/2014 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie dofinansowania zadania Powiatu Zamojskiego pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 3238L Grabowiec-Góra-Rogów-Miączyn"


XXXII Sesja Rady Gminy Grabowiec 18 lipca 2014
z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok
UCHWAŁA NR XXXIII/200/2014 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2014 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw


XXXII Sesja Rady Gminy Grabowiec 12 czerwca 2014

z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Grabowiec z wykonania budżetu za 2013 rok

z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grabowiec z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

UCHWAŁA nr XXXII/196/2014
z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy GrabowiecXXXI Sesja Rady Gminy Grabowiec 27 stycznia 2014

z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2014 rok
z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Grabowiec na okres od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r
z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok
z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomnosci  zwierząt na terenie Gminy Grabowiec na rok 2014
z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku  celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

XXX Sesja Rady Gminy Grabowiec 31 stycznia 2014

z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok
z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamościa

z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec
UCHWAŁA NR XXX/183/2014 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach programu wieloletniego  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy
Grabowiec w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Grabowiec

z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Grabowiec dotyczącego działalności firmy Chevron polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i eksploatacji gazu łupkowego

1) Zapis uchylony rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubelskiego nr PN-II.4131.102.2014 z dnia 14.03.2014 r.

XXIX Sesja Rady Gminy Grabowiec 30 grudnia 2013

 

UCHWAŁA NR XXIX/169/2013 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Grabowiec

Uchwała Nr XXIX/170/2013 Rady Gminy Grabowiec

z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR XXIX/171/2013 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok

Uchwała Nr XXIX/172/2013 Rady Gminy Grabowiec

z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XXIX/173/2013 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR XXIX/174/2013 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR XXIX/176/2013 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR XXIX/177/2013 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XXIX/178/2013 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013XXVIII Sesja Rady Gminy Grabowiec 29 października 2013

UCHWAŁA NR XXVIII/161/2013 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014
z dnia 29 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 r.

z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Grabowiec na rok 2014

z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Grabowiec

z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości

z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez włascicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Grabowiec

z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wyskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalymi  składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałychXXVI Sesja Rady Gminy Grabowiec  23 sierpnia 2013

UCHWAŁA NR XXVI/157/2013 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

UCHWAŁA NR XXVI/158/2013 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/69/2012 Rady Gminy Grabowiec z dnia
2 lutego 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec

UCHWAŁA NR XXVI/159/2013 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok

XXV Sesja Rady Gminy Grabowiec 15 lipa 2013

Uchwała Nr XXV/154/2013 Rady Gminy Grabowiec z dnia 25 lipca 2013 roku

W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

 

 

UCHWAŁA NR XXV/155/2013 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok

 

z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy GrabowiecXXIV Sesja Rady Gminy Grabowiec 20 czerwca 2013

UCHWAŁA NR XXIV/144/2013 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Grabowiec z wykonania budżetu za 2012 r

 

UCHWAŁA NR XXIV/145/2013RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grabowiec z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

 


z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR XXIV/147/2013 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXIV/148/2013 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/10 Rady Gminy Grabowiec z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Grabowiec

 

 

UCHWAŁA NR XXIV/ 149 /2013 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016

UCHWAŁA NR XXIV/150/2013 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw

UCHWAŁA NR XXIV/151/2013 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/201/2010 Rady Gminy Grabowiec z dnia 25 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec

 

UCHWAŁA NR XXIV/152/2013 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Grabowiec z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec
z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/68/2012 Rady Gminy Grabowiec z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy GrabowiecXXIII Sesja Rady Gminy Grabowiec 26 marca 2013

UCHWAŁA NR XXIII/130 /2013 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Grabowiec

UCHWAŁA NR XXIII/131/2013 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXIII/132/2013 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR XXIII/133/2013 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/160/06 Rady Gminy Grabowiec z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu

UCHWAŁA NR XXIII/134/2013 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/113/08 Rady Gminy Grabowiec z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu

UCHWAŁA NR XXIII/135/2013 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grabowiec na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXIII/136/2013 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamościa

UCHWAŁA NR XXIII/137/2013 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grabowiec”

UCHWAŁA NR XXIII/138/2013 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXIII/139/2013 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Grabowiec

UCHWAŁA NR XXIII/140/2013 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

UCHWAŁA NR XXIII/141/2013 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIII/142/2013 Rady Gminy Grabowiec
z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR XXIII/143/2013 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rokXXII Sesja Rady Gminy Grabowiec 28 grudnia 2012

UCHWAŁA NR XXII/126/2012RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

UCHWAŁA NR XXII/127/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013.

UCHWAŁA NR XXII/128/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grabowiec”

UCHWAŁA NR XXII/129/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok.


XXI Sesja Rady Gminy Grabowiec 13 grudnia 2012

UCHWAŁA NR XXI/119/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Grabowiec Pana Jarosława Pieczykolana.

UCHWAŁA NR XXI/120/2012 RADY GMINYU GRABOWIEC
z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXI/121/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

UCHWAŁA NR XXI/122/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

UCHWAŁA NR XXI/123/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Grabowiec na okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

UCHWAŁA NR XXI/124/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/118/2012 Rady Gminy Grabowiec z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

UCHWAŁA NR XXI/125/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest dla Gminy Grabowiec na lata 2008 - 2032".


XX Sesja Rady Gminy Grabowiec w dniu 26 października 2012

UCHWAŁA NR XX/111/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok

UCHWAŁA NR XX/112/2012RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 r.

UCHWAŁA NR XX/113/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Grabowiec na rok 2013.

UCHWAŁA NR XX/114/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 października 2012 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Grabowcu"

UCHWAŁA NR XX/115/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Grabowiec na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA NR XX/116/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013.

UCHWAŁA NR XX/117/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawki opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.


XIX Sesja Rady Gminy Grabowiec w dniu 28 września 2012

UCHWAŁA NR XIX/103/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/10 Rady Gminy Grabowiec z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Garbowiec .

UCHWAŁA NR XIX/104/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

UCHWAŁA NR XIX/105/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok

UCHWAŁA NR XIX/106/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 28 września 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawch świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

UCHWAŁA NR XIX/108/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grabowiec

UCHWAŁA NR XIX/109/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec.

UCHWAŁA NR XIX/110/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec.


XVIII Sesja - 16 sierpnia 2012 r.

 

z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy Grabowiec.

z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XVIII/95/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec.

UCHWAŁA NR XVIII/96/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec.

UCHWAŁA NR XVIII/97/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw.

UCHWAŁA NR XVIII/98/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

UCHWAŁA NR XVIII/99/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjecia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grabowiec na lata 2012-2016.

UCHWAŁA NR XVIII/100/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Grabowiec Nr XXXV/171/2010 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu.

UCHWAŁA NR XVIII/101/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w Gminie Grabowiec.

UCHWAŁA NR XVIII/102/2012 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Grabowiec Nr XX/104/05 z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec.


XV Sesja - 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XV/84/2012
RADY GMINY GRABOWIEC z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grabowiec na 2012 rok.

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia o wyniku 2019

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.04