2,810,502 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastępca Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE ZA 2010

Oświadczenia majątkowe radnych
Gminy Grabowiec za rok 2010

1

ADAMCZUK Mirosław

plik pdf >>

2

BEDNARUK VEL BEDNARCZUK Jolanta

plik pdf >>

3

BERNARD Jacek Szczepan

plik pdf >>

4

BUCZAK Stanisław Bogusław

plik pdf >>

5

KODENIEC Daria Jolanta

plik pdf >>

6

KONASZCZUK Renata

plik pdf >>

7

MECH Antoni Leszek

plik pdf >>

8

MISIURA Henryk Tadeusz

plik pdf >>

9

PANAS Marek

plik pdf >>

10

PEDOWSKI Władysław Leszek

plik pdf >>

11

RADOMSKI Marek Franciszek

plik pdf >>

12

SITARCZUK Ryszard

1. plik pdf >>

2. plik pdf >>

13

SKÓRZEWSKI Mateusz

plik pdf >>

14

SKRZYŃSKI Sławomir Mieczysław

plik pdf >>

15

SWAT Marcin Rafał

plik pdf >>

Oświadczenia majątkowe pracowników
Urzędu Gminy Grabowiec za rok 2010

1 Tadeusz Goździejewski wójt

1. plik pdf >>

2. plik pdf >>

2 Mołczan Tomasz sekretarz plik pdf >>
3 Surma Małgorzata skarbnik plik pdf >>

Oświadczenia majątkowe kierowników
jednostek podległych za rok 2010

1 Czausz Krystyna kierownik biblioteki

plik pdf >>

2 Kruk Jerzy kierownik ZGK plik pdf >>
3 Lisiuk Edyta kierownik GOPS plik pdf >>
4 Litwin Wiesław kierownik SZOSz plik pdf >>
5 Nowak Barbara dyrektor SP w Tuczępach plik pdf >>
6 Nowak Elżbieta dyrektor GOK plik pdf >>

7

Widyma Elżbieta dyrektor ZSz.im.Sienk.

plik pdf >>


Oświadczenia o swoim stanie majątkowym mają obowiązek złożyć radni, wójt, zastępcy wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta.
Oświadczenie majątkowe, kopia PIT (zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni) i jego korekta składane są w dwóch egzemplarzach. Radny przedkłada je przewodniczącemu rady gminy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta i przewodniczący rady – wojewodzie, natomiast wójtowi składają je: zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba, która wydaje decyzje administracyjne w imieniu wójta.
Termin złożenia
Pierwsze oświadczenie majątkowe radny i wójt powinni złożyć w ciągu 30 dni od złożenia ślubowania. Radny musi do niego dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, natomiast wójt dołącza informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. Dokumenty takie wymagane są wówczas, gdy taką działalność prowadzili jeszcze przed dniem wyboru.
Kolejne oświadczenia
Natomiast kolejne oświadczenia majątkowe składają do 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku oraz na dwa miesiące przed upływem kadencji. Natomiast pozostałe osoby składają oświadczenia majątkowe również w terminie 30 dni od powołania na stanowisko albo od zatrudnienia. Następne składają do 30 kwietnia każdego roku według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.
Gdy przed powołaniem albo zatrudnieniem prowadzili działalność gospodarczą, to do pierwszego oświadczenia majątkowego muszą dołączyć również informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia jej.
Obowiązki składających
Osoba składająca oświadczenie majątkowe musi wypełnić specjalny formularz i ma obowiązek złożyć je zgodnie z prawdą. Określa przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku osobistego oraz majątku, który został objęty małżeńską wspólnością majątkową. Wskazuje, które rzeczy wchodzą w skład majątku osobistego, a które zostały objęte małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie dotyczy zarówno majątku znajdującego się w kraju, jak i za granicą, i obejmuje również wierzytelności pieniężne.
Dokument składa się z dwóch części: jawnej i obejmującej informacje niejawne, które dotyczą adresu zamieszkania oraz miejsca położenia nieruchomości. Gdy osoby nie złożą oświadczeń w terminie, to wówczas odpowiednio przewodniczący rady, wojewoda lub wójt w ciągu 14 dni od stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywają ich do złożenia w ciągu 14 dni. Oświadczenia majątkowe przechowywane są przez sześć lat.
Na urzędowych stronach internetowych BIP publikowane są oświadczenia majątkowe m.in. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i radnych.
6 lat przez taki okres przechowuje się oświadczenia majątkowe radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Podstawa prawna
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

 

 

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018
Oświadczenia za 2019

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.04