2,156,603 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
Sesje Rady Gminy
2018

2018-2023TRANSMISJE - sesja radnych


Porządek Obrad
III Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 28 grudnia 2018 r.  (godzina 9.00) w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy GrabowiecPorządek Obrad
II Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 29 listopada 2018 r.  (godzina 9.00) w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy GrabowiecPorządek Obrad
I Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 21 listopada 2018 r.  (godzina 10.00) w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Grabowiec2014-2018

Porządek Obrad
XXXVI Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 18 października 2018 r.  (godzina 9.00) w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Grabowiec
Porządek Obrad
XXXV Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 4 października 2018 r.  (godzina 9.00) w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Grabowiec

Porządek Obrad
XXXIV uroczystej Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 21 września o godzinie 11.00 w Sali Zespołu Szkół w Grabowcu

Porządek Obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 31 lipca 2018 r. (godzina 9.00)
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grabowiec

Porządek Obrad XXXII Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 28 czerwca 2018 r. (godzina 9.00)
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grabowiec
Porządek Obrad XXXI Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 25 maja 2018 r. (godzina 9.00)
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grabowiec
Porządek Obrad XXX Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 22 marca 2018 r. (godzina 9.00)
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grabowiec


2017Porządek Obrad XXIX Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 29 grudnia 2017 r. (godzina 9.00)
w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Grabowiec
Porządek Obrad XXVII Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 26 października 2017 r. (godzina 9.00)
w Urzędzie Gminy Grabowiec

Porządek Obrad XXVI Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 12 października 2017 r. (godzina 9.00)
w Urzędzie Gminy Grabowiec

Porządek Obrad XXV Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 25 sierpnia 2017 r. (godzina 9.00)
w Gminnym Ośrodku Kultury w GrabowcuPorządek Obrad XXIV Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 27 czerwca 2017 r. (godzina 9.00)

 


 2016

Porządek Obrad XX Sesji Rady Gminy Grabowiec w dniu 29 grudnia 2016 r. (godzina 9.00)Porządek Obrad XIV Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 4 maja 2016 r. o godz. 9.00


 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Zapytania i interpelacje.

 5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

 6. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności między sesjami.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Grabowiec

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Grabowcu.

 11. Sprawy bieżące.

 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 13. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Gminy Grabowiec.


 

Sesje Rady Gminy Grabowiec
w kadencji 2010 - 2014


Porządek Obrad IX Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 22 września 2011 r. o godz. 900

1. Otwarcie sesji .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zapytania i interpelacje.
5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
6. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok.
8. Sprawy bieżące.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
10. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Gminy Grabowiec.


PORZĄDEK OBRAD VII SESJI RADY GMINY GRABOWIEC
w dniu 16 czerwca 2011 r.

1. Otwarcie sesji .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu o planach w zakresie remontów i utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy.
5. Zapytania i interpelacje.
6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności między sesjami.
8. Zapoznanie z następującymi dokumentami:
- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok,
- sprawozdanie finansowe,
- uchwała Nr 19/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 kwietnia br. w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej przedłożonego rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok,
- informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowiec o wykonaniu budżetu gminy za 2010 rok,
- uchwała Nr 1/2011 Komisji Rewizyjnej z dnia 18 maja 2011 r., w sprawie opinii do wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz wniosku do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi,
- uchwała Nr 24/20011 RIO z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w Grabowcu o udzielenie absolutorium.
9. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Grabowiec z wykonania budżetu za 2010 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu , który przedstawia Radzie Gminy na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamościa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy o przebiegu wykonania budżetu gminy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec.
20. Sprawy bieżące.
21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .

22. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Gminy Grabowiec.

Podpisał: Ryszard Sitarczuk - Przewodniczący Rady Gminy

 


Porządek Obrad VI Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 26 kwietnia 2011 r.


1. Otwarcie sesji .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o planach inwestycyjnych na terenie gminy w zakresie energii odnawialnej.
5. Zapytania i interpelacje .
6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności między sesjami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Grabowiec.
13. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Grabowiec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Grabowiec.
15. Sprawy bieżące.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
17. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy Grabowiec.


Porządek Obrad V Sesji 
Rady Gminy Grabowiec w dniu 24 marca 2011 r.

 

1. Otwarcie sesji .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zapytania i interpelacje .
5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
6. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu za 2010 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą „Centrum Aktywizacji Lokalnej w Gminie Grabowiec” .
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Grabowcu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamościa.
12. Podjecie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok.
13. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/210/10 Rady Gminy Grabowiec w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok.
14. Sprawy bieżące.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
16. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy Grabowiec.

Ryszard Sitarczuk - Przewodniczacy Rady Gminy


 

 

Porządek Obrad IV Sesji Rady Gminy Grabowiec

w dniu 17 lutego 2011 r.

1. Otwarcie sesji .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zapytania i interpelacje .
5. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
6. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności między sesjami.
7. Przedstawienie Uchwał RIO w sprawie:
- opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Grabowiec,
- opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grabowiec,
- opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej przedłożonej przez Gminę Grabowiec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grabowiec na lata 2011-2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2011 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Zamojsko- Roztoczańskiego Związku Gmin.
16. Sprawy bieżące.
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
18. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy.

Ryszard Sitarczuk - Przewodniczący Rady Gminy


Pierwsza po wyborach sesja Rady Gminy Grabowiec
w kadencji 2010-2014

Na podstawie art.20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję I sesję Rady Gminy Grabowiec w dniu 29 listopada 2010 roku.
(poniedziałek) o godzinie 9 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grabowiec , przy ulicy Rynek 3. Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie zaświadczeń radnym.
3. Ślubowanie radnych.
4. Ustalenie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Uchwał i wniosków.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Grabowiec:

1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy
2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
4) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
5) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
6) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:

1) zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
4) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
5) przeprowadzenie głosowania,
6) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

9. Wybór Korni sj i stałych.
10. Interpelacje radnych Rady Gminy.
11. Wolne wnioski.
12. Sprawy różne
13. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy Grabowiec.Jadwiga Pijajko
Przewodniczący Rady Gminy
w kadencji 2006-2010

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia o wyniku 2018

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.18