2,811,497 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorzńÖdowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowoŇõci
Regulamin utrz.czystoŇõci
Program ochr.Ňõrodowiska
Strategia rozwińÖzywania problem√≥w spoŇāecznych
Program wsp√≥Ňāpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarzńÖdowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwińÖzywania problem√≥w alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. Ňõciekowej
SoŇātysi
Ochotnicze StraŇľe PoŇľarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
ZarzńÖdzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
PrzeciwdziaŇāanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
PrzewodniczńÖcy i zastńôpca
Komisje Rady
Sesje Rady
UchwaŇāy Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZńĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastńôpca W√≥jt Gminy
Skarbnik Gminy
UrzńÖd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badaŇĄ wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny OŇõrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
OŇõrodek Pomocy SpoŇāecznej
SzkoŇāy i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZńėDY


UrzńÖd MarszaŇākowski

Lubelski UrzńÖd Wojew√≥dzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w ZamoŇõciu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnńôtrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŇĀANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŇĀANIA Lokalna Grupa DziaŇāania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
UchwaŇāa Rady Gminy Graqbowiec >>
Petycje

24.04.2020

Inicjatywa Dbajmy o bezpieczeŇĄstwo Interesant√≥w i Urzńôdnik√≥w - zdlany pomiar temeperatury24.04.2020

Petycja StopzagroŇľeniu zdrowia i Ňľycia27.03.2020

Stop zagroŇľeniu i Ňľyciu22.11.2019

Zawiadomienie o przedŇāuŇľeniu terminu


15.10.2019

Wniosek w trybie ustawy o dostńôpie do informacji publicznej i odrńôbna petycja22.08.2019

Petycja w interesie publicznym


OdpowiedŇļ na wniosek/petycjńô


17.06.2019Podmiot¬†wnoszńÖcy¬†petycjńô:

radca¬†prawny¬†Konrad¬†Cezary¬†ŇĀakomy

CASUS¬†NOSTER¬†KANCELARIA¬†RADCY¬†PRAWNEGO¬†KONRAD¬†CEZARY¬†ŇĀAKOMY

ul. Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin

TEL. 732991744

E-MAIL: konradlakomy@kancelarie.net

www.kancelarie.net/konradlakomy [1]

PETYCJA

W INTERESIE PUBLICZNYM

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014
r.¬†o¬†petycjach¬†(Dz.U.¬†z¬†5.09.2014¬†r.,¬†poz.¬†1195)¬†wnoszńô¬†o¬†opublikowanie na¬†stronie¬†Biuletynu¬†Informacji¬†Publicznej¬†prowadzonej¬†w¬†PaŇĄstwa
Urzńôdzie¬†wykazu¬†wniosk√≥w¬†o¬†udzielenie¬†informacji¬†publicznej
zawierajńÖcego¬†peŇānńÖ¬†treŇõńᬆwniosk√≥w¬†oraz¬†peŇānńÖ¬†treŇõńᬆodpowiedzi
na¬†te¬†wnioski.¬†Wnoszńô,¬†aby¬†wykaz¬†ten¬†obejmowaŇā¬†okres¬†co¬†najmniej¬†od
poczńÖtku¬†2014¬†roku¬†oraz¬†byŇā¬†na¬†bieŇľńÖco¬†aktualizowany¬†z
czńôstotliwoŇõcińÖ¬†nie¬†mniejszńÖ¬†niŇľ¬†raz¬†na¬†miesińÖc.

UZASADNIENIE

GŇā√≥wnńÖ¬†reguŇāńÖ¬†dostńôpu¬†do¬†informacji¬†publicznej
jest¬†dostńôp¬†anonimowy¬†do¬†informacji¬†opublikowanej¬†na¬†stronie¬†BIP.
Informacja¬†Publiczna,¬†kt√≥ra¬†nie¬†jest¬†publikowana¬†na¬†BIP,¬†udostńôpniana
jest¬†na¬†wniosek,¬†jednak¬†z¬†zasady¬†treŇõńᬆodpowiedzi¬†znana¬†jest¬†tylko¬†jej
autorowi¬†i¬†wnioskodawcy.¬†Realizacja¬†niniejszej¬†petycji¬†przyczyni¬†sińô¬†do
zwińôkszenia¬†transparentnoŇõci¬†funkcjonowania¬†PaŇĄstwa¬†urzńôdu¬†oraz
uŇāatwi¬†dostńôp¬†do¬†informacji¬†publicznych¬†niepublikowanych¬†z¬†obowińÖzku
ustawowego¬†na¬†BIP.¬†Ponadto¬†uŇāatwi¬†ona¬†udzielanie¬†odpowiedzi¬†na¬†wnioski
pochodzńÖce¬†od¬†kolejnych¬†wnioskodawc√≥w¬†o¬†treŇõci¬†toŇľsamej¬†lub¬†podobnej
do¬†wniosk√≥w¬†zŇāoŇľonych¬†wczeŇõniej¬†przez¬†innych¬†wnioskodawc√≥w¬†poprzez
moŇľliwoŇõńᬆcaŇākowitego¬†lub¬†czńôŇõciowego¬†odniesienia¬†sińô¬†do
informacji¬†wczeŇõniej¬†udzielonej¬†a¬†jednoczeŇõnie¬†opublikowanej¬†na¬†BIP
zgodnie z petitum niniejszej petycji.

Nie¬†powinno¬†budzińᬆҾadnych¬†wńÖtpliwoŇõci,¬†Ňľe¬†jak
najszerszy¬†i¬†jak¬†najŇāatwiejszy¬†dostńôp¬†do¬†informacji¬†publicznej¬†leŇľy¬†w
interesie¬†publicznym.¬†Realizacja¬†niniejszej¬†petycji¬†nie¬†leŇľy¬†w
sprzecznoŇõci¬†z¬†dobrńÖ¬†praktykńÖ¬†stosowanńÖ¬†w¬†niekt√≥rych¬†urzńôdach.
PrzykŇāadowo¬†Prezydent¬†Miasta¬†Lublin¬†Krzysztof¬†ŇĽuk¬†wzorowo¬†publikuje¬†na
stronie
https://bip.lublin.eu/informacja-publiczna/wnioski-o-udostepnienie-informacji-publicznej/
[2]¬†zar√≥wno¬†treŇõńᬆwszystkich¬†wniosk√≥w¬†o¬†udzielenie¬†informacji
publicznej,¬†jak¬†i¬†odpowiedzi¬†na¬†nie¬†i¬†na¬†bieŇľńÖco¬†je¬†aktualizuje.
PrzykŇāad¬†Prezydenta¬†Krzysztofa¬†ŇĽuka¬†pokazuje,¬†Ňľe¬†moŇľna‚Ķ

JednoczeŇõnie¬†na¬†podstawie¬†art.¬†4¬†ust.¬†3¬†ustawy¬†z¬†dnia
11¬†lipca¬†2014¬†roku¬†o¬†petycjach¬†wyraŇľam¬†zgodńô¬†na¬†ujawnienie¬†na¬†stronie
internetowej, o której mowa w art. 8 ust. 1 w/w ustawy moich danych
osobowych.

Konrad¬†Cezary¬†ŇĀakomy

Radca prawny

LB-1570

Tel. +4873299174422.03.2019

Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w trybie Ustawowym w zwińÖzku z art. 241 KPA

FINANSE GMINY
BudŇľet Gminy
WPF
MajńÖtek Gminy
Planowane zadania gospod.
DŇāug Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopŇāaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
ZarzńÖdzenia W√≥jta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
OpŇāaty i podatki
ZAM√ďWIENIA PUBLICZNE
Plan postńôpowaŇĄ o udzielenie zam√≥wieŇĄ 2020
Plan postńôpowaŇĄ o udzielenie zam√≥wieŇĄ 2019
OgŇāoszenia 2019-2020
OgŇāoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
OsińÖgnińôte wskaŇļniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres Ňõwiadczenia usŇāug w zakresie odbierania odpad√≥w komunalych
DZIAŇĀ OGŇĀOSZEŇÉ
OgŇāoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogŇāoszeŇĄ
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorzńÖdowe
Kodeks postńôp. admistr.
RzńÖdowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŇöWIADCZENIA MAJńĄTKOWE
Podstawa prawna
OŇõwiadczenia za 2008
OŇõwiadczenia za 2009
OŇõwiadczenia za 2010
OŇõwiadczenia za 2011
OŇõwiadczenia za 2012
OŇõwiadczenia za 2013
OŇõwiadczenia za 2014
OŇõwiadczenia za 2015
OŇõwiadczenia za 2016
OŇõwiadczenia za 2017
OŇõwiadczenia za 2018
OŇõwiadczenia za 2019

DO POBRANIA
OŇõwiadczenie - RADNY doc
OŇõwiadczenie - POZOSTAŇĀE pdf
OŇõwiadczenie - POZOSTAŇĀE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsŇāugi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
SamorzńÖdowe 2018
SamorzńÖdowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
SamorzńÖdowe-2010
Parlamentarne-2011
UzupeŇāniajńÖce-2012
UzupeŇāniajńÖce-2013
Eurowybory -2014
SamorzńÖdowe-2014
Prezydenta RP-2015
SamorzńÖdowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
RzńÖdowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzńôdowy Wojew√≥dztwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczń?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05