2,389,419 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
UCHWAŁY RADY GMINY W KADENCJI 2014-2018

XXXV sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXXV/176/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 4 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatleskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty


UCHWAŁA NR XXXV/175/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grabowiec


UCHWAŁA NR XXXV/174/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Grabowiec


UCHWAŁA NR XXXV/173/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Grabowiec


UCHWAŁA NR XXXV/171/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian uchwały Nr XXX/151/2018 Rady Gminy Grabowiec z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grabowiec na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczychXXXIII sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXXIII/170/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
XXXII sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXXII/168/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Grabowiec


UCHWAŁA NR XXXII/167/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec


UCHWAŁA NR XXXII/166/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec


UCHWAŁA NR XXXII/164/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok


UCHWAŁA NR XXXII/162/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grabowiec z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok


UCHWAŁA NR XXXII/161/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Grabowiec z wykonania budżetu za 2017 rok
XXXI sesja Rady Gminy


UCHWAŁA NR XXXI/160/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok


UCHWAŁA NR XXXI/158/2018 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Grabowiec
XXIX sesja Rady Gminy


UCHWAŁA NR XXIX/145/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Grabowiec na lata 2015-2025


UCHWAŁA NR XXIX/144/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Grabowiec
XXVIII sesja Rady Gminy


UCHWAŁA NR XXVIII/141/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Grabowiec na lata 2008-2032 (aktualizacja 2017)UCHWAŁA NR XXVIII/139/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020
XXVII sesja Rady Gminy

 

UCHWAŁA NR XXVII/138/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 12 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grabowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Grabowcu wchodzacą w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu.


UCHWAŁA NR XXVII/137/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 12 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018

 

 


UCHWAŁA NR XXVII/136/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
XXVI sesja Rady Gminy


UCHWAŁA NR XXVI/134/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy


UCHWAŁA NR XXVI/133/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy


UCHWAŁA NR XXVI/132/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy


UCHWAŁA NR XXVI/131/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu


UCHWAŁA NR XXVI/130/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 12 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec


UCHWAŁA NR XXVI/129/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 12 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec


UCHWAŁA NR XXVI/126/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 12 października 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej


 
XXV sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXV/125/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Grabowiec.


UCHWAŁA NR XXV/124/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec

 XXIV sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXIV/122/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę grabowiec


UCHWAŁA NR XXIV/120/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grabowiec z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok


UCHWAŁA NR XXIV/119/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Grabowiec z wykonania budżetu za 2016 rok

 


 

XXIII sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXIII/118/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o nabyciu nieruchomości


UCHWAŁA NR XXIII/117/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
XXII sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXII/115/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamościa


UCHWAŁA NR XXII/114/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


UCHWAŁA NR XXII/113/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału sportowego w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu
 

XXI sesja Rady Gminy


UCHWAŁA NR XXI/112/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Grabowiec


UCHWAŁA NR XXI/111/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/21/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Rady Gminy Grabowiec w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2015-2018


UCHWAŁA NR XXI/108/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia zgody Wójtowi Gminy Grabowiec na zbycie nieruchomości gruntowej


UCHWAŁA NR XXI/107/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Grabowiec na 2017 rok


UCHWAŁA NR XXI/106/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grabowiec na 2017 rok


UCHWAŁA NR XXI/105/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegoXX sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XX/103/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie  uchwały budżetowej na rok 2017


UCHWAŁA NR XIX/104/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Grabowiec na lata 2015-2025

 XIX sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XIX/100/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 10 listopada 2016 r.  w sprawie  przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Grabowiec na lata 2016-2020XVIII sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XVIII/94/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 26 października 2016 r.  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy


UCHWAŁA NR XVIII/95/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 26 października 2016 r.  w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.

 

UCHWAŁA NR XVIII/96/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 26 października 2016 r.  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017

 

UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 26 października 2016 r.  w sprawie  uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy GrabowiecXVII sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XVI/92/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 23 września 2016 r.  w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalymi


UCHWAŁA NR XVI/91/2016 RADY GMI

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia o wyniku 2019

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.04