2,813,918 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastępca Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
Ogłoszenia

TABLICA OGŁOSZEŃ


2019


12.07.2019

Wykaz nieruchomości

z dnia 12 lipca 2019 r.

przeznaczonych do sprzedaży

 



09.07.2019

Wykaz nieruchomości

z dnia 8 lipca 2019 r.

przeznaczonych do dzierżawy

 


06.03.2019

Wójt Gminy Grabowiec

OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

06.03.2019

Wójt Gminy Grabowiec

OGŁASZA

II przetarg ustny ograniczony dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 




04.03.2019

OGŁOSZENIE

NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA




12.03.2019

INFORMACJA

O WYNIKACH NABORU



2018


22.08.2018

Wójt Gminy Grabowiec

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

22.08.2018

Wójt Gminy Grabowiec

OGŁASZA

przetarg ustny ograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

08.08.2018

Wójt Gminy Grabowiec

OGŁASZA

przetarg ustny ograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 



11.07.2018

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży


na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Grabowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży



11.07.2018

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do dzierżawy


na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. 2018 r. poz. 994) Wójt Gminy Grabowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy



13.12.2017

Wójt Gminy Grabowiec

OGŁASZA

II przetarg ustny ograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 


13.12.2017

Wójt Gminy Grabowiec

OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 




Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Grabowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego, do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Krok za krokiem" w Zamościu


 

 



18.10.2017

Wójt Gminy Grabowiec

OGŁASZA

II przetarg ustny ograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 


30.08.2017

Wójt Gminy Grabowiec

OGŁASZA

przetarg ustny

 

 

 

 


09.08.2017

Wójt Gminy Grabowiec

OGŁASZA

przetarg ustny ograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

05.07.2017

Wykaz nieruchomości

z dnia 3 lipca 2017 r.

przeznaczonych do sprzedaży


na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Grabowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży



05.07.2017

Wykaz nieruchomości

z dnia 3 lipca 2017 r.

przeznaczonych do dzierżawy


na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Grabowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy



12.06.2017


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu na podstawie Zarządzenia Nr 16/ 2017 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 18 maja 2017 r., w związku z art. 11, art. 13 ust.1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Wszystko jest możliwe” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

 


OGŁOSZENIE
w sprawie wystąpienia na terenie Gminy Grabowiec niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci przymrozków wiosennych

 

W związku z wystąpieniem w ostatnim okresie na terenie Gminy Grabowiec niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci przymrozków wiosennych informuję, że rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mogą zgłaszać szkody na formularzach oświadczeń do Urzędu Gminy Grabowiec, ul. Rynek 3 (pokój nr 12 lub 14). Formularze oświadczeń opracowane na dany rok dostępne są na stronie internetowej lub do pobrania w Urzędzie Gminy.

Formularze do pobrania:

 

Oświadczenia należy składać nie później niż do 15 maja 2017 r. Komisja dokonuje szacowania 
do czasu likwidacji danej uprawy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) aby uzyskać pomoc publiczną poziom szkód musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji 
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym 
do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać w Urzędzie Gminy Grabowiec.

 

 

Wójt

Gminy Grabowiec

 




24.04.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WÓJT GMINY GRABOWIEC

ogłasza konkurs na stanowiska dyrektora

Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

 




O otwartym konkursie ofert na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Grabowiec od Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego, do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem", do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Krok za krokiem" 
w Zamościu"


 




24.08.2016

Wójt Gminy Grabowiec

OGŁASZA

przetarg ustny ograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 


 




10.08.2016

Wójt Gminy Grabowiec

OGŁASZA

przetarg ustny ograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy




06.07.2016

Wykaz nieruchomości z dnia 6 lipca 2016 r. przeznaczonych do dzierżawy
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.: Dz. 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Grabowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 



06.07.2016

Wykaz nieruchomości z dnia 6 lipca 2016 r. przeznaczonych do sprzedaży
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.: Dz. 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Grabowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


21.03.2016
WÓJT GMINY GRABOWIEC
OGŁASZA
przetarg ustny ograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


22.02.2016
Wykaz nieruchomości
z dnia 22 lutego 2016 r.
przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargu
ustnego ograniczonego

 

 

 



OGŁOSZENIE
O otwartym konkursie ofert na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Grabowiec od Środka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem", do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Krok za krokiem"  w Zamościu.


27.11.2015
WÓJT GMINY GRABOWIEC
OGŁASZA
przetarg ustny ograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży



15.10.2015
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
z dnia 15 października 2015 r. przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego





07.10.2015
WÓJT GMINY GRABOWIEC
OGŁASZA
przetarg ustny ograniczony dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży




7.09.2015


OGŁOSZENIE
w sprawie wystąpienia na terenie Gminy Grabowiec niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy

W związku z wystąpieniem w ostatnim okresie na terenie Gminy Grabowiec niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy informuję, iż Zarządzeniem Nr 331 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 września 2015 r. została powołana Komisja do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych. Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mogą zgłaszać szkody na formularzach oświadczeń do Urzędu Gminy Grabowiec, ul. Rynek 3 (pokój nr 12 lub 14) . Formularze oświadczeń opracowane na dany rok dostępne są na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego lub do pobrania w Urzędzie Gminy.

Formularze do pobrania:

Komisja dokonuje szacowania nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) aby uzyskać pomoc publiczną poziom szkód musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.

W ramach programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych wystąpieniem suszy w 2015 r. ARiMR będzie udzielać pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych przeznaczonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych 
lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, 
na których powstały szkody w wyniku suszy. Agencja może udzielać też poręczeń lub gwarancji spłaty tych kredytów.

Warunkiem udzielenia pomocy będzie dołączenie przez kredytobiorcę 
do wniosku o udzielenie kredytu preferencyjnego protokołu z oszacowania szkód potwierdzonego przez wojewodę.

ARiMR będzie mogła również udzielać pomocy w wysokości 800 zł na 1 ha drzew i krzewów owocowych oraz maksymalnie 400 zł na 1 ha pozostałych upraw rolnych. Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50 % w przypadku, 
gdy co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej – nie było w 2015 r. ubezpieczone 
od wystąpienia co najmniej jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania itp. Wnioski o przyznanie pomocy trzeba będzie składać w agencji do 30 września 2015 r.

Prezes KRUS będzie mógł dokonać odroczenia terminu płatności bieżących składek i rozłożenia ich na dogodne raty na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez suszę. Ponadto rolnicy będą mogli ubiegać się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia. Możliwe będzie także umarzanie w całości lub części bieżących składek.

Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych będzie mógł odroczyć i rozłożyć na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz udzielić ulg w czynszu.

Istnieje także możliwość stosowania przez wójtów, burmistrzów 
lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym.

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać w Urzędzie Gminy Grabowiec.


Wójt

Gminy Grabowiec

 

 



03.08.2015

WÓJT GMINY GRABOWIEC

22-425 Grabowiec, pow. zamojski, woj. lubelskie

tel./fax (084) 651-24-74 e-mail: wojt@gmina.pl

OGŁASZA

PRZETARG USTNY OGRANICZONY DLA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Wpłacenie wadium w podanej wysokości, najpóźniej w dniu 4 września 2015 roku na konto:

61 9644 1020 2006 2000 2512 0040 PBS /O Grabowiec , w tytule wpłaty należy wpisać - „wadium” i podać nazwę obrębu i nr działki.

  1. Nieposiadanie zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego oraz podatku rolnego na dzień 10 sierpnia 2015 r.

  2. Warunki uczestniczenia w przetargu sprawdzone będą przez Urząd Gminy.

Nieruchomości są wolne od wszelakich obciążeń a przez działka nr 1454/3 położoną

w Grabowcu, będzie ustalona nieodpłatna służebność drogową.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Cena działki ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Urzędu Gminy w Grabowcu.

Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu.

Wadium nie ulega zwrotowi w przypadku, gdy

  1. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

 

Szczegółowe informacje o wyżej wymienionych nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Grabowiec, ul. Rynek 3, pokój nr 3, tel. (84) 651-24-74 wew. 37.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 


2015.06.15

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
z dnia 15 czerwca 2015 r. przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego


2015.03.23

WÓJT GMINY GRABOWIEC

22-425 Grabowiec, pow. zamojski, woj. lubelskie

tel./fax (084) 651-24-74 e-mail: gmina@grabowiec.pl

OGŁASZA

przetarg ustny ograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Przetarg odbędzie się 28.04.2015 r o godz. 10.00 w sali konferencyjnej.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  • Wpłacenie wadium w podanej wysokości, najpóźniej w dniu 16 kwietnia 2015 roku na konto:  35 9644 1020 2006 2000 2512 0023 PBS /O Grabowiec , w tytule wpłaty należy wpisać - „wadium” i podać nazwę obrębu i nr działki.
  • Nieposiadanie zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego oraz podatku rolnego na dzień 30 marca 2015 r.

Warunki uczestniczenia w przetargu sprawdzone będą przez Urząd Gminy.

Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu.

Wadium nie ulega zwrotowi w przypadku, gdy:

  • Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.


Szczegółowe informacje o wyżej wymienionych nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Grabowiec, ul. Rynek 3, pokój nr 3, tel. (84) 651-24-74 wew. 37.

Czas wywieszenia ogłoszenia od dnia 23.03.2015 r. do dnia 28.04.2015 r.


ZAŁĄCZNIKI


2015.02.23

Wójt Gminy Grabowiec

informuje, że w Urzędzie Gminy zamieszczono wykazy nieruchomości położonych na terenie Gminy Grabowiec przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargu ustnego ograniczonego.

Termin, miejsce oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Ograniczenie w przetargu dotyczy osób posiadających zaległości w czynszu dzierżawnym oraz w podatku rolnym na dzień 30 marca 2015 r.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Grabowcu, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec, pokój nr 3, tel. (84) 651-24-74 wew. 37.

 


2015.02.04

 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY GRABOWIEC
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec.

 

 

Wójt Gminy Grabowiec zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12.02.2015 r. do 06.03.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Grabowiec, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec, pokój nr 3, w godz. od 7.30 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04.03.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Grabowiec, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec, w sali konferencyjnej o godz. 10.00.

 



2015.02.04

OGŁOSZENIE

gmina@grabowiec.pl Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05