2,779,416 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastępca Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Grabowiec

15.05.2011

Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Grabowiec - treść - plik pdf

Schemat organizacyjny - plik jpgI. POSTANOWIENIA  OGÓLNE.

§ 1.

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Grabowiec, zwany dalej Regulaminem określa:

1. Zadania Urzędu Gminy Grabowiec.
2. Organizację Urzędu Gminy Grabowiec
3. Zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Grabowiec
4. Zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Grabowiec.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Grabowiec;
- Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Grabowiec;
- Wójcie, Sekretarzu, Skarbniku – należy rozumieć odpowiednio Wójta Gminy Grabowiec, Sekretarza Gminy Grabowiec, Skarbnika Gminy Grabowiec
-  Urzędzie -  należy przez to rozumieć Urząd Gminy Grabowiec;


§ 3.

Urząd Gminy Grabowiec realizuje zadania własne gminy określone ustawą z dnia 08 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i innymi ustawami szczególnymi, Statutem Gminy, Uchwałami Rady Gminy, Zarządzeniami i Postanowieniami Wójta oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących względnie w drodze porozumień z właściwymi organami administracji rządowej.

§ 4.

Urząd Gminy jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

§ 5.

1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
2. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku
do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

§ 6.

Siedzibą Urzędu Gminy jest Grabowiec.

II. ZADANIA  URZĘDU   GMINY   GRABOWIEC.

§ 7.

Do zadań Urzędu Gminy należy zapewnienie pomocy organom gminy
w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
W szczególności do zadań urzędu należy:
1. Przygotowywanie projektów uchwał, sprawozdań, analiz i materiałów pod obrady Rady oraz dla potrzeb Wójta;
2. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady, zarządzeń
i postanowień Wójta oraz innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa.
3. Zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania Sesji Rady
i Posiedzeń Komisji;
4. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej w granicach upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy.
5. Prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.
6. realizacja obowiązków i uprawnień służących urzędowi jako pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. 


III.  WEWNĘTRZNA  STRUKTURA  ORGANIZACYJNA   URZĘDU   GMINY.

§ 8.

Kierownictwo Urzędu stanowią:

1. Wójt Gminy
2. Sekretarz Gminy.
3. Skarbnik Gminy.

§ 9.

W skład Urzędu wchodzą referat finansowo – podatkowy  i  samodzielne stanowiska pracy.

1. Referat finansowo-podatkowy – kierownik Skarbnik Gminy.
Skład Referatu:
a) Z-ca skarbnika ;
b) stanowisko pracy ds. finansowych ;
c) stanowisko pracy ds. wymiaru podatku rolnego,
d) stanowisko pracy ds. wymiaru podatku od nieruchomości ;
e) stanowisko pracy ds. egzekucji zobowiązań podatku rolnego oraz planowania przestrzennego.

2. Samodzielne stanowiska pracy:

1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;
2) Radca Prawny;
3) Stanowiska Asystentów;
4) Stanowisko pracy ds. organizacyjnych, kancelaryjnych, oświaty, kultury i sportu;
5) Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy i kadr;
6) Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i handlu oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;
7) Stanowisko pracy ds. rolnictwa gospodarki komunalnej, gospodarki gruntami, leśnictwa i gospodarki wodnej;
8) Stanowisko pracy ds. wojskowych, obrony cywilnej, pożarnictwa, bhp i zamówień publicznych;
9) Stanowisko pracy ds. funduszy i ochrony środowiska;
10) Stanowiska ds. zamówień publicznych, rozliczenia materiałowego i obsługi kasowej;
11) Robotnik gospodarczy;
12) Kierowcy samochodów ciężarowych;

IV. ZASADY  FUNKCJONOWANIA   URZĘDU.

§ 10.

Urząd działa w oparciu o następujących zasady :
1. Zasada praworządności;
2. Zasada służebności wobec społeczności lokalnej;
3. Zasada racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym;
4. Zasada wzajemnego współdziałania.

§ 11.

Pracownicy Urzędu przy wykonywaniu zadań Urzędu działają na podstawie przepisów prawa i zobowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 12.

1. Wójt kieruje działalnością Urzędu bezpośrednio oraz przy pomocy sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.
2. Wójt, Sekretarz i Skarbnik – główny księgowy budżetu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.
3. Radca prawny podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

§ 13.

1. Gospodarowanie mieniem publicznym winno odbywać się w sposób racjonalny, celowy, oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
2. Zakupy i inwestycje winne być zgodnie z przepisami ustawy
o zamówieniach publicznych.

§ 14.

Pracownicy Urzędu zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach pracy są zobowiązani do wzajemnego współdziałania w realizacji zadań Urzędu
a w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

V. ZADANIA WSPÓLNE  STANOWISK   PRACY.

§ 15.

1. Znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zamówieniach publicznych i przepisów gminnych.
2. Aktualizowanie przepisów prawnych i wzajemne informowanie się
o zmianach. Znajomość orzecznictwa.
3. Umiejętności uzyskania wykładni prawa w sprawach wątpliwych lub
nie rozstrzygniętych norma prawną zarówno od radcy prawnego jak
i od innych specjalistycznych organów administracji rządowej.
4. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań przez organy gminy oraz wynikających z ustaw i innych przepisów szczególnych.
5. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych z zakresu swojego stanowiska pracy. 
6. Opracowywanie projektów uchwał i innych materiałów dla potrzeb Rady Gminy, Komisji Rady i Wójta Gminy.
7. Wykonywanie uchwał Rady Gminy, zarządzeń, postanowień Wójta
i składanie bieżących informacji o ich realizacji.
8. Rozpatrywanie i załatwianie interpelacji wniosków radnych posłów
i senatorów oraz skarg, postulatów mieszkańców gminy.
9. Opracowywanie propozycji do programów gospodarczych gminy
w zakresie swojego działania.
10. Opracowywanie projektów umów, zleceń z podmiotami gospodarczymi
w zakresie ustalonych zadań.
11. Współpraca z samorządami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi.
12. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej, samorządami wiejskimi, organami spółdzielczymi, jednostkami, zakładami pracy i organizacjami działającymi na terenie gminy.
13. Opracowywanie sprawozdań z zakresu swego stanowiska pracy, ankiet oraz innych informacji.
14. Kulturalne kompetentne i rzeczowe załatwianie spraw interesantów zgłaszających się do Urzędu.
15. Archiwizowanie dokumentacji tworzonej w Urzędzie.
16. Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej.
17.  Ochrona danych osobowych.
18. Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.


VI. ZASADY   PODZIAŁU  ZADAŃ   I   KOMPETENCJI NA   POSZCZEGÓLNE   STANOWISKA  PRACY.

§ 16.

Do zakresu działania i kompetencji Wójta w szczególności należy :

1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędem.
2. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz.
3. Prowadzenie bieżącego nadzoru nad gospodarką finansową Gminy.
4. Przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał.
5. Organizowanie wykonywania uchwał Rady.
6. Ustalenie regulaminu pracy Urzędu oraz innych aktów wewnętrznych.
7. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej.
8. Upoważnienie innych pracowników Urzędu do wykonywania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej.
9. Przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady Gminy w terminie 7 dni od dnia ich przyjęcia.
10. Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych
i katastrof.
11. Załatwianie interpelacji posłów i senatorów.
12. Udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.
13. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.
14. Wykonywanie uprawnień kierownika zakładu pracy i zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.
15. Nadzorowanie spraw związanych z wyborami i referendami.
16. Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przyjętych na mocy porozumień.
17. Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych
o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.
18. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami ustaw i uchwałami Rady.

§ 17.

Do zakresu zadań Sekretarza Gminy należy:

1. Opracowywanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu.
2. Opracowywanie projektów Statutu Gminy i Regulaminu Urzędu.
3. Organizowanie pracy Urzędu oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem referatów i stanowisk pracy.
4. Zapewnienie zgodności działań Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Kierowanie pracą urzędu w czasie nieobecności Wójta.
6. Sprawowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej.
7. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie.
8. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkobierców w trybie
art. 951 § 1 Kodeksu Cywilnego.
9. Nadzorowanie nad prawidłowym przygotowaniem projektów uchwał Rady.
10. Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy.
11. Organizowanie i współdziałanie z sołectwami.
12. Nadzorowanie terminowości załatwiania spraw obywateli przez Urząd.
13. Koordynacja i nadzór nad przepływem informacji o zmianach
w przepisach prawnych dotyczących poszczególnych stanowisk.
14. Wydawanie wszelkich zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.
15. Nadzór nad oświetleniem placów i ulic.
16. Wykonywanie innych spraw zleconych przez Wójta.
17. Nadzór nad przygotowaniem wniosków o pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz.
18. Pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych.

§ 18.

Do zakresu zadań Skarbnika Gminy należy:

1. Kierowanie pracą Referatu Finansowo-Podatkowego oraz nadzór nad właściwym spełnianiem obowiązków pracowników referatu.
2. Należyta organizacja pracy, prawidłowe wykonywanie zadań objętych zakresem czynności.
3. Prawidłowy podział pracy w referacie i zapewnienie realizacji zadań.
4.  Nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań
i załatwianie spraw przez pracowników referatu.
5. Wykonywanie zadań i obowiązków określonych w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.
6. Opracowywanie projektu budżetu gminy.
7. Opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu.
8. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu.
9. Kontrasygnata czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych.
10. Bieżąca analiza dochodów i wydatków budżetu.
11. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy oraz przedkładanie wniosków Wójtowi i Radzie Gminy.
12. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie przewidzianym w odrębnych przepisach.
13. Kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy.
14. Nadzór i kontrola formalno- prawna i rachunkowa wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe.
15. Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzania zakładowego planu kont wraz z zasadami rachunkowości, prowadzenie instrukcji i kontroli dokumentów finansowo – księgowych, instrukcji gospodarki kasowej.
16. Opracowywanie instrukcji wewnętrznej w sprawie obiegu i kontroli dowodów księgowych określających odpowiedzialnych poszczególnych pracowników za prawidłowe wykonywanie operacji finansowych
i gospodarczych.
17. Opracowywanie prognoz finansowych niezbędnych w przypadku zaciągania kredytów i pożyczek.
18. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad kasą Urzędu Gminy.
19. Podejmowanie prawem przewidzianych działań na rzecz zwiększania dochodów do budżetu gminy, a także wniosków, co do oszczędności.
20. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkowa, Urzędem Skarbowym
i Bankiem wykonującym obsługę gminy.
21. Archiwizowanie dokumentacji ze swojego stanowiska pracy.
22. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień udzielanych przez Wójta.
23. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę.
24.  Przygotowywanie projektów uchwał Rady, Zarządzeń, Postanowień Wójta dotyczących budżetu, jego zmian i zaciągania zobowiązań finansowych.
25. Prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością finansową jednostek organizacyjnych gminy.

§ 19.

Do zakresu zadań Z-cy Skarbnika należy:

1. Zastępowanie Skarbnika Gminy w czasie nieobecności.
2. Sporządzanie list płac i kart wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy.
3. Prowadzenie spraw i dokumentacji składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z ustawami o ubezpieczeniach społecznych
i zdrowotnych:
a) zgłaszanie do ubezpieczenia,
b) ustalanie obowiązku ubezpieczenia,
c) naliczanie składek przekazywanie i rozliczanie,
d) sporządzanie obowiązującej dokumentacji w tym
zakresie i jej terminowe przekazywanie.
4. Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Prowadzenie ewidencji obrotu materiałami budowlanymi;
6. Kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy, przekazywanie dotacji podległym jednostkom oraz innym instytucjom i organizacjom;
7. Wnioskowanie terminów i trybu przeprowadzenia inwentaryzacji, organizowanie i nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątkowych gminy;
8. Rozliczanie inwentaryzacji;
9. Prowadzenie bieżącej ewidencji pozostałych środków trwałych (wyposażeń oraz wartości niematerialnych i prawnych);
10. Opracowywanie sprawozdań z zakresu swego stanowiska pracy, ankiet oraz innych informacji.
11. Rozliczanie kosztów energii elektrycznej pobieranej przez punkty świetlne usytuowane przy drogach, dla których gmina nie jest Zarządcą.
12. Prowadzenie spraw z naliczaniem i egzekucją czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne stanowiące własność gminy.
13. Rozliczanie podatku VAT.
14.  Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy.

§ 20.

Do zakresu zadań stanowiska inspektora ds. finansowych należy:

1. Prowadzenie bieżącej ewidencji środków trwałych oraz ich rozliczanie w okresie sprawozdawczym.
2. Dekretowanie, rozliczanie, księgowanie wydatków budżetowych oraz inwestycji.
3. Prowadzenie spraw dochodów gminy w tym:
1) dekretowanie dowodów księgowych,
2) rozliczanie,
3) uzgadnianie poszczególnych grup dochodów,
4) sporządzanie wydruków komputerowych.
4. Prowadzenie spraw z zakresu podatku od środków transportowych
w tym:
a) wymiar
b) upomnienia
c) tytuły
d) egzekucja
5. Prowadzenie kartotek dotyczących zaangażowania środków budżetowych.
6. Wykonywanie miesięcznych rozliczeń za rozmowy telefoniczne.
7. Rozliczanie opłaty targowej.
8. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy.


§ 21.

Do zakresu zadań stanowiska pracy ds. wymiaru podatku rolnego i leśnego należy:

1. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku rolnego
i leśnego w tym:
a) stosowanie właściwych stawek podatkowych,
b) stosowanie zasady powszechności opodatkowania,
c) prowadzenie należytej księgowości podatkowej dotyczącej wpłat oraz w zakresie przypisów i odpisów na kontach podatników z tytułu udzielonych ulg ustawowych i umorzeń.
2. Prowadzenie ewidencji wszystkich podatników podatku rolnego
i leśnego.
3. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatku rolnego
i leśnego.
4. Wprowadzanie zmian w kartach gospodarstw.
5. Rozliczanie sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych.
6. Naliczanie sołtysom wynagrodzenia za inkaso podatków i innych opłat lokalnych.
7. Rozliczanie wyciągów bankowych z zakresu wpłat podatku rolnego
i leśnego oraz ich księgowanie na kontach podatników.
8. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy.

§  22.

Do zakresu zadań stanowiska pracy ds. wymiaru podatku od nieruchomości należy:

1. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem podatku od nieruchomości i opłat lokalnych.
2. Prowadzenie ewidencji podatników podatku od nieruchomości.
3. Prowadzenie spraw z zakresu odraczania, rozkładania na raty oraz umarzania zobowiązań podatkowych – opracowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie.
4. Prowadzenie rejestru wydawanych decyzji w sprawie umorzeń, rozłożenia na spłaty ratalne oraz odroczenia terminów płatności zobowiązań podatkowych.
5. Prowadzenie księgowości podatku od nieruchomości.
6. Wprowadzanie zmian w kartach gospodarstw.
7. Rozliczanie sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych.
8. Prowadzenie kontroli podatników (podmiotów gospodarczych)
w zakresie deklarowanych podatków.
9. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy.

§ 23.

Do zakresu zadań stanowiska pracy ds. egzekucji zobowiązań podatku rolnego oraz budownictwa drogowego należy:

1. Wypisywanie upomnień oraz tytułów wykonawczych z tytułu braku realizacji zobowiązań podatkowych przez podatników podatku rolnego.
2. Prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności podatkowych a także postępowań zabezpieczających.
3. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.
4. Prowadzenie spraw związanych z budową i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych mostów i przepustów, prowadzenie ewidencji tych dróg.
5. Organizacja zimowego utrzymania dróg gminnych.
6. Współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych.
7. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa       oraz zadań wynikających z poleceń Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy.

§ 24.

Do zakresu zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1. Do zadań tego stanowiska USC należy w szczególności:
1) Przyjmowanie oświadczeń o:
a) wstąpieniu w związek małżeński,
b) braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń o zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
c) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie
i dzieci zrodzone z małżeństwa,
d) wstąpienie w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwem,
e) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
f) uznaniu dziecka,
g) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
h) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego.
2. Adnotacje o ustaniu, unieważnieniu lub separacji małżeństwa.
3. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństwa, zgonów w księgach Stanu Cywilnego oraz prowadzenie ksiąg w oparciu o dokonywane zgłoszenia decyzje administracyjne i orzeczenia sądowe.
4.  Sporządzanie aktów małżeństw zgodnie z przepisami w tym zakresie.
5. Wydawanie wypisów z ksiąg Stanu Cywilnego.
6. Transkrypcja zagranicznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
7. Przyjmowanie od mieszkańców wniosków o wydanie dowodów osobistych i wydawanie tych dokumentów.
8. Ochrona danych osobowych.
9. Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.
10. Prowadzenie innych zadań nałożonych na gminę ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
11. Prowadzenie Kancelarii tajnej.
12. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta.

§ 25

Do zakresu zadań Radcy prawnego należy:

1. Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Urzędu, a w szczególności:
1) udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy;
2) sporządzanie opinii prawnych;
3) opiniowanie pod względem zgodności z prawem projektów uchwał wnoszonych na Sesje Rady Gminy oraz innych aktów prawnych wydawanych przez Wójta i projektów umów zawieranych w imieniu gminy;
2. Uczestniczenie w prowadzonych przez gminę negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego
z tytułu zawarcia umów i porozumień.
3. Nadzór prawny nad egzekucją należności gminy.
4. Występowanie w charakterze pełnomocnika gminy w postępowaniu sądowym oraz innymi organami orzekającymi.
5. Wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach ustawy
o radcach prawnych.

§ 26

Do zakresu zadań stanowiska pracy ds. organizacyjnych kancelaryjnych, oświaty, kultury i sportu należy:

1. Prowadzenie kancelarii Urzędu Gminy.
2. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji, czuwanie nad terminowością załatwiania spraw, prowadzenie dziennika korespondencji.
3. Prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwiania skarg, wniosków składanych do Urzędu.
4. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury i realizacja zadań wynikających
z ustaw o ochronie dóbr kultury.
5. Prowadzenie spraw z zakresu zdrowia, sportu i turystyki.
6. Prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim.
7. Protokołowanie narad z pracownikami.
8. Przygotowywanie dokumentów z zakresu spraw osobowych, przestrzeganie wszelkich terminów w tym zakresie.
9. Zaopatrywanie Urzędu w niezbędne materiały biurowe, prowadzenie jego ewidencji ilościowej i wartościowej oraz dokonywanie jego rozliczeń.
10. Załatwianie spraw pieczęci Urzędu – ustalanie treści zamówienia, wydawanie, zwroty, ewidencja.
11. Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy w Urzędzie.
12. Prowadzenie spraw sądowych.
13. Prowadzenie zbioru przepisów prawnych.
14. Prowadzenie rejestrów i dokumentacji kontroli zewnętrznych
i wewnętrznych.
15. Prowadzenie rejestru upoważnień.
16. Prowadzenie spraw z zakresu archiwum zakładowego, koordynowanie i nadzorowanie archiwizacji dokumentów tworzonych w Urzędzie Gminy.
17. Prowadzenie rejestru aktów prawnych wydawanych przez Wójta (Zarządzenia, Postanowienia).
18. Sprawdzanie przesyłek poczty internetowej.
19. Prowadzenie spraw z zakresu pracy w gospodarstwie rolnym.
20. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta i Sekretarza Gminy.

§ 27.

Do zakresu zadań stanowiska pracy ds. obsługi Rady Gminy
i kadr należy:

1. Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:
1) zabezpieczanie organizacyjne sesji rady i posiedzeń komisji,
2) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał, sprawozdań
i informacji oraz innych materiałów potrzebnych na sesję,
3) obsługa posiedzeń komisji rady,
4) protokołowanie posiedzeń sesji rady gminy i jej komisji,
5) opracowywanie projektów pracy rady gminy i jej komisji,  
6) prowadzenie ewidencji uchwał rady gminy oraz przedkładanie ich Wojewodzie Lubelskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
7) wdrażanie uchwał rady gminy oraz nadzór nad ich wykonywaniem,
8) prowadzenie ewidencji wniosków i postulatów radnych oraz przekazywanie do realizacji.
2. Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta, Samorządowych, sołtysów i rad sołeckich
2. Prowadzenie dokumentacji z zebrań wiejskich
3. Prowadzenie rejestrów uchwał, wniosków z zebrań wiejskich
4. Prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych
5. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta i Sekretarza Gminy.

§ 28.

Do zakresu zadań stanowiska pracy ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i handlu oraz rozwiązywania problemów alkoholowych należy:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych w tym:
- prowadzenie kart osobowych mieszkańców gminy,
- wdawanie decyzji w sprawach meldunkowych lub wymeldowania,
- organizowanie i udział w kontrolach dyscypliny meldunkowej,
- zameldowania stałe, czasowe, wymeldowania
2. Współpraca z Ośrodkiem Informatyki i Terenowego Banku Danych.
3. Prowadzenie innych zadań nałożonych na gminę ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
4. Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą w tym:
a) ewidencjonowanie działalności gospodarczej,
b) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
c)  opracowywanie projektów uchwał w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu
( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
5. Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Naliczanie opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.
7. Opracowywanie i realizacja gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
8. Obsługa techniczna komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
9. Wnioskowanie o ustalenie czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.
10. Prowadzenie spraw nałożonych na Gminę ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym.
11. Prowadzenie rejestru wyborców.
12. Ochrona danych osobowych.
13. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta i Sekretarza Gminy.

§ 29.

Do zakresu stanowiska pracy ds. wojskowych, obrony cywilnej, pożarnictwa, bhp należy:

1. realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym:
- współdziałanie z organami , instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie ładu, porządku publicznego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
-  opracowywanie informacji dotyczących realizacji zadań  w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- utrzymanie, wyposażenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych,
- współdziałanie z policją w zakresie  utrzymania porządku i bezpieczeństwa.
2. Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej.
3. Koordynowanie przygotowań i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej.
4. Przeprowadzenie czynności związanych z realizacją przedsięwzięć obrony cywilnej obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku obrony,
5. Prowadzenie spraw związanych z rejestracja poborowych.
6. Sporządzanie list poborowych.
7. Udział w pracach Powiatowej Komisji Poborowej.
8. Organizowanie i prowadzenie spraw z zakresu przygotowania ludności
i mienia komunalnego na wypadek wojny,
9. Prowadzenie całokształtu prac akcji kurierskiej i kierowanie nią.
10.  Tworzenie formacji obrony cywilnej.
11. Przygotowanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych.
12. Prowadzenie magazynu i sprzętu obrony cywilnej.
13. Prowadzenie spraw bhp i ochrony mienia.
14. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
15. Prowadzenie spraw z zakresu poczty internetowej.
16. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z komputeryzacją Urzędu Gminy.
17. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta.

§ 30.

Do zakresu zadań stanowiska pracy ds. rolnictwa, gospodarki komunalnej, gospodarki gruntami, leśnictwa i gospodarki wodnej należy:

1. Opracowywanie projektów gminnych planów dotyczących rolnictwa
w oparciu o kierunkowe założenia rady gminy i jej komisji.
2. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w tym:
- wydawanie zezwoleń na uprawę maku,
– prowadzenie nadzoru nad uprawami maku
3.  Realizowanie zadań gminy określonych w ustawie o ochronie zwierząt, w tym;
- podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt, współdziałanie zakresie z inspekcją weterynaryjną oraz instytucjami i organizacjami, których celem jest ochrona zwierząt,
– przygotowywanie projektów decyzji w sprawie odebrania (czasowo lub stałe) właścicielowi lub osobie utrzymującej zwierzę rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane i przekazanie go pod opiekę innej osobie,
4. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.
5. Realizowanie zadań określonych w ustawie o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
6. Realizowanie zadań określonych w ustawie o zwalczaniu chorób zwierząt.
7. Prowadzenie i nadzór prac związanych z organizacja spisów badań rolniczych i statystyki rolniczej gminy przygotowywanych przez Urząd Statystyczny.
8. Realizacja zadań z zakresu ustawy – Prawo łowieckie.
9. Koordynowanie gospodarki materiałem nasiennym, współdziałanie
z inspekcją nasienną
10. Współdziałanie z inspektorem ochrony roślin.
11.  Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem pozwoleń wodno -  prawnych na eksploatacje ujęć wody.
12. Zawieranie umów oraz ustalenie czynszów za lokale mieszkalne
i użytkowe stanowiące własność gminy.
13. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w tym:
– obrót nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej
i racjonalnej gospodarki
– tworzenie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomościami,
– wydzierżawianie, sprzedaż i oddawanie nieruchomości
w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu i drodze bez przetargowej
- oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,
– prowadzenie spraw w zakresie zlecenia wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
– ustalenie opłat za oddanie nieruchomości gruntowej w wieczyste użytkowanie,
– przygotowywanie dokumentów potrzebnych do komunalizacji nieruchomości stanowiących własność gminy,
– podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.
14.  Prowadzenie rejestru nieruchomości, budynków i budowli stanowiących własność gminy.
15. kontrola wykorzystania gruntów rolnych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz decydowanie o wyłączeniu ich z produkcji rolnej – przygotowywanie decyzji w tym zakresie. 
16. Przygotowywanie materiałów w sprawie nazewnictwa ulic i placów.
17. Oznaczanie nieruchomości – budynków numerami porządkowymi.
18. Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
19. Sporządzanie okresowych informacji o stanie mienia komunalnego.
20. Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z ustaleniem planu miejscowego zagospodarowania gminy.
21. Wydawanie decyzji zatwierdzających projekt podziału.
22. prowadzenie bazy danych dotyczących ewidencji gruntów
i nieruchomości. 
23. Współdziałanie z Izbami Rolniczymi.
24. Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw. 
25. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta lub Sekretarza Gminy.

§ 31.

Do zakresu zadań stanowiska pracy ds. zamówień publicznych, rozliczenia materiałowego i obsługi kasowej należy:

1. Nadzór, organizacja, koordynacja procedur udzielania zamówień publicznych dotyczących inwestycji i remontów. Przeprowadzenie przetargów, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych.
2. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczaniem budynków i budowli stanowiących własność gminy.
3. Weryfikacja i aktualizacja podatku leśnego.
4. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu.
5. Archiwizowanie dokumentacji tworzonej na stanowisku pracy
i przekazywanie jej do archiwum zakładowego.
6. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta lub Sekretarza Gminy.

§ 32

Do zakresu działania stanowiska ds. funduszy strukturalnych i ochrony środowiska należy:

1. Prowadzenie na bieżąco monitoringu funduszy Unii Europejskich
i innych środków pozabudżetowych w zakresie pozyskania ich.
2. Przygotowywanie wniosków celem uzyskania funduszy unijnych
i innych.
3. Sprawowanie kontroli przestrzegania i i przepisów o ochronie środowiska.
4. Sporządzanie gminnych programów gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
5. Nadzór nad realizacją w zakresie przestrzegania ustawy o czystości
i porządku w gminie Grabowiec.
6. Organizacja i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.
7. Prowadzenie spraw związanych z zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
8. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy.


§ 33.

Do zakresu działania stanowiska robotnika gospodarczego należy:

1. Sprzątanie pomieszczeń budynku, pranie firanek i zasłon, mycie okien oraz dbanie o czystość mienia znajdującego się w budynku Urzędu Gminy.
2. Otwieranie i zamykanie budynku przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy.
3. Utrzymanie czystości schodów wejściowych budynku.
4. Dbałość o powierzony sprzęt, sprawdzenie zamknięcia drzwi i okien.
5. Wyłączanie i włączanie na noc oświetlenia przed budynkiem.


§ 34.

Do zakresu zadań i obowiązków stanowiska pracy Kierowcy- samochodu ciężarowego należy:

1. Utrzymanie w stałej sprawności technicznej sprzętu pożarniczego OSP w szczególności pojazdu samochodowego, motopomp, węży, armatury wodnej i innego sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP.
2. Utrzymanie w czystości i porządku:
a. pomieszczeń garażowych i zaplecz warsztatowo-magazynowych OSP jeżeli takie są w jej posiadaniu;
b. przyjętych w użytkowanie urządzeń i narzędzi;
c. placów wokół garaży – budynków OSP (odśnieżanie).
3. Zabezpieczanie samochodu gaśniczego przed możliwością użycia przez osoby nieupoważnione.
4. Wykonywanie konserwacji powierzonego sprzętu pożarniczego według zasad określonych fabrycznymi instrukcjami obsługi.
5. Sprawdzanie stanu paliwa w zbiornikach, poziomu oleju w silnikach
i uzupełnianie zapasów do wymaganego stanu.
6. Wypełnianie miesięcznej karty drogowej i karty pracy motopomp
w celu rozliczenia miesięcznego zużycia paliwa i oleju.
7. Sprawdzanie płynu chłodniczego i stanu ciśnienia w ogumieniu.
8. Bieżąca kontrola powierzonej dokumentacji:
a. aktualność dowodu rejestracyjnego (terminy przeglądów technicznych samochodu);
b. miesięcznej karty drogowej i karty pracy sprzętu silnikowego;
c. aktualność ubezpieczenia OC pojazdów samochodowych i NW  kierowców,
9. Udział w ćwiczeniach i zawodach ochotniczych straży pożarnych oraz obsługa powierzonego sprzętu gaśniczego.
10. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.

Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego  Urzędu Gminy Grabowiec

ORGANIZACJA   DZIAŁALNOŚCI  KONTROLNEJ.


§ 1.

W Urzędzie Gminy sprawowana jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.

§ 2.

Kontrole wewnętrzną w Urzędzie sprawują:
Wójt, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

§ 3.

Kontrolę zewnętrzną wykonują pracownicy w zakresie przyznawanych przez Wójta lub zarząd Gminy upoważnień:

1) Skarbnik Gminy w zakresie realizacji budżetu przez jednostki organizacyjne Gminy.
2) Pracownicy w stosunku do jednostek podporządkowanych
w zakresie właściwości rzeczowej.

Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grabowiec

ZASADY   PODPISYWANIA  DECYZJI   I  PISM .

§ 1.

Wójt osobiście podpisuje:

1. Decyzje, postanowienia, zaświadczenia.
2. Dokumenty kierowane do organów administracji rządowej.
3. Pisma do przedstawicielstw dyplomatycznych.
4. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski posłów
5. Odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące podległych pracowników.

§ 2.

Sekretarz Gminy podpisuje :

1) Dokumenty oraz korespondencję wynikającą z prowadzonych spraw przez pracowników podległych bezpośrednio sekretarzowi;
2) Z upoważnienia Wójta korespondencję wymienioną w § 1 za wyjątkiem pkt 3.
§ 3.

Pracownicy mogą podpisywać wynikające z zakresu czynności.

§ 4.

Dokumenty przedstawione do podpisu Wójta lub Sekretarza Gminy winne
być parafowane przez pracowników.

Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grabowiec

Schemat organizacyjny >>

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.04