2,156,654 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
Biblioteka Publiczna w Grabowcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu

Grabowiec, ul. Rynek 6
22-425 Grabowiec
pow. zamojski, woj. lubelskie

tel.: (084) 65-12-451
Email:
bibliotekagrabowiec@wp.pl
www.gok.grabowiec.pl

 


 

Godziny pracy Biblioteki

Poniedziałek  09:00 - 17:00
Wtorek 10:00 - 18:00
Środa  10:00 - 18:00
Czwartek 10:00 - 18:00
Piątek  10:00 - 18:00 
Sobota NIECZYNNE
Niedziela  NIECZYNNE


REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI
W GRABOWCU

Biblioteka

Data publikacji: 2009-01-26

Opublikował: Dominik Kordyś

 

 

 

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI W GRABOWCU

$ 1. Prawo korzystania

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele.
2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
3. Przy zapisie do biblioteki zgłaszający powinien:
a. okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie),
legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie).
b. wypełnić zobowiązanie i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca nauki.
6. Czytelnik przychodzący do Biblioteki z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie w szatni albo miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
7. W Bibliotece obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

$ 2. Kaucje.

1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
a. jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu zamojskiego.
b. przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek lub innych materiałów bibliotecznych.

$ 3. Wypożyczanie

1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 4 książki (tytuły), w tym: 2 lektury szkolne, na okres nie dłuższy niż miesiąc.
2. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki na okres 1 miesiąca, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników, ale wyłącznie za zgodą pracownika Biblioteki. Za przetrzymanie książki ponad termin regulaminowego przedłużenia pobierane będą opłaty wg aktualnego cennika.
3. Biblioteka może skrócić ustalony w $ 3 pkt 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególne poszukiwanie  pozycyjne.
4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
5. Z księgozbioru podręcznego korzysta się na miejscu.
6. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, udziela wskazówek do korzystania z katalogów.
7. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
8. Rezerwacji książek dokonywać może za pomocą Internetu, wchodząc na stronę Biblioteki – www.gok.grabowiec.pl

$ 4. Poszanowanie i zabezpieczenie książek.

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za książki zagubione lub zniszczone czytelnik uiszcza odszkodowanie pieniężne. Wysokość odszkodowania stanowi aktualną wartość księgarską zagubionej lub zniszczonej książki. Jeżeli książka posiadała oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszty oprawy wg aktualnego cennika usług introligatorskich. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
3. Czytelnik może odkupić egzemplarz tego samego lub nowszego wydania lub przekazać po uzgodnieniu z kierownikiem Biblioteki, wydanie zbliżone tematycznie oraz pokryć koszty związane z opracowaniem technicznym książki, kod paskowy. Za zgubiony lub uszkodzony jeden tom dzieła wielotomowego, pobiera się należność za całe dzieło, pozostałe tomy stanowią nadal własność Biblioteki.

$ 5 Przetrzymywanie książek.

1. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad czas określony w $ 3 pkt1 Biblioteka wysyłą upomnienia:
I upomnienie – czytelnik pokrywa koszt wysyłki upomnienia 2,00zł.
II upomnienie – kara za przetrzymanie – 2,00zł + koszty wysyłki upomnienia – 4,00 zł
III upomnienie – kara za przetrzymanie – 3,00zł + koszty wysyłki upomnienia – 6,00zł
2. Biblioteka pobiera opłaty za przetrzymanie książek.
3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

$ 6. Skargi i wnioski.

1. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków

$ 7. Przepisy końcowe.

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się odo Dyrekcji Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowcu.

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia o wyniku 2018

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.15