2,810,540 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastępca Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
DŁUG PUBLICZNY

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKÓWA
w Lublinie
Zespół w Chełmie 
RIO-Ch-0033/18/09

Uchwała Nr 29/2009
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu występującego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grabowiec.

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.) oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w osobach:
1. Przewodniczący - Grażyna Birnbach-Wachacka
2. Członkowie      - Piotr Prystupa - Urszula Tkaczuk

postanawia

pozytywnie zaopiniować możliwość  sfinansowania deficytu występującego  w projekcie budżetu Gminy Grabowiec na 2010 rok.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Grabowiec przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie -zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) projekt budżetu gminy wraz z objaśnieniami.
W projekcie budżetu ustalono dochody w kwocie 10.364.106,84 zł oraz wydatki w kwocie 14.492.691,84 zł. Deficyt budżetowy stosownie do przepisów art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynosi zatem 4.128.585 zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano w treści uchwały budżetowej przychody pochodzące z pożyczek długoterminowych w kwocie 2.884.585 zł oraz nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1.244.000 zł.
Z dokumentów dotyczących gospodarki finansowej gminy wynika, że planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe na pokrycie występującego deficytu są - w świetle obowiązujących przepisów prawa - możliwe do zaciągnięcia przez gminę i nie powinny powodować negatywnych skutków dla realizacji budżetu i gospodarki finansowej gminy. Zdaniem Składu Orzekającego z analizy dokumentów wynika także, że gmina Grabowiec może posiadać nadwyżkę z lat ubiegłych we wskazanej kwocie.
Opinia niniejsza powinna być opublikowana zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwały służy Wójtowi Gminy Grabowiec odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Przewodniczący Składu Orzekającego
Grażyna Birnbach-Wachacka


Uchwała - plik pdf 709 MB

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Lublinie
Zespół w Chełmie
RIO-Ch-0034/18/09

Uchwała Nr 31/2009
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu przedstawionej przez Gminę Grabowiec.

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.) oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), po rozpatrzeniu projektu budżetu gminy Grabowiec na 2010 rok wraz z objaśnieniami oraz prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w osobach:
1. Przewodniczący - Grażyna Birnbach-Wachacka
2. Członkowie      - Piotr Piystupa - Urszula Tkaczuk

postanawia

pozytywnie zaopiniować prawidłowość prognozy długu na koniec roku budżetowego 2010 i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Uzasadnienie

Wójt Gminy Grabowiec przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie -zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) projekt budżetu gminy na 2010 rok wraz z objaśnieniami oraz prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Skład Orzekający stwierdził, że z dołączonej do projektu budżetu prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, wynika, że wskaźnik obsługi zadłużenia (kwota rat i odsetek od kredytów i pożyczek do dochodów budżetu) nie przekroczy 15% planowanych dochodów budżetu i nie będą tym samym naruszone przepisy art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego i lata następne nie przekroczy 60% dochodów budżetu, zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych.
Opinia niniejsza powinna być opublikowana zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Od niniejszej uchwały służy Wójtowi Gminy Grabowiec odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Przewodniczący Składu Orzekającego
Grażyna Birnbach-Wachacka

Uchwała - plik pdf >>662 MB

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018
Oświadczenia za 2019

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05