2,129,647 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

ZMIANY

Uchwała VI/26/2015 Rady Gminy Grabowiec z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec
Uzasadnienie do uchwały nr VI/26/2015 Rady Gminy Grabowiec z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec
załączniki do w/w uchwały - pobierzUchwała VI/25/2015 Rady Gminy Grabowiec z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec
Uzasadnienie do uchwały nr VI/25/2015 Rady Gminy Grabowiec z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec
załączniki do w/w uchwały - pobierz 

Uchwała Nr XXX/142/2009 Rady Gminy Grabowiec, z dnia 14 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec dla obszaru położonego w miejscowości Grabowiec. - więcej >>
Uchwała Nr XXX/143/2009 Rady Gminy Grabowiec, z dnia 14 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec dla obszarów położonych w miejscowościach: Bronisławka,    Ornatowice i Grabowiec Góra. - więcej >>

Załaczniki do w/w uchwał >> paczka RAR

CZĘŚĆ GRAFICZNA PZPG >>

UCHWAŁA Nr III/21/02
RADY  GMINY GRABOWIEC
z dnia  31 grudnia  2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu prze-strzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami),             w związku z uchwałą Nr XXX/150/2001 Rady Gminy Grabowiec z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu za-gospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec - uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy wprowadzające

§ 1
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gra-bowiec obejmujący obszar znajdujący się w jej granicach administracyjnych.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przedstawiony jest w po-staci:
 ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały,
 rysunku planu w skali 1 : 10 000 będącego załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Przedmiotem ustaleń planu wymienionego w § 1 jest:
 przeznaczenie terenów wraz z liniami rozgraniczającymi te tereny,
 warunki zabudowy i zagospodarowania terenów i obiektów, w tym pod-legających ochronie,
 zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
2. Opracowanie planistyczne określa podział obszaru gminy na jednostki struk-turalne wg załączonego schematu:
 jednostka “A” obejmująca miejscowość Grabowiec oraz części sołectw: Grabowiec Góra, Bronisławka i Dańczypol;
 jednostka “B” obejmująca sołectwa: Grabowiec i Szczelatyn oraz sołec-twa: Skomorochy Duże, Skomorochy Małe, Tuczępy, Majdan Tuczępski i Wólka Tuczępska;
 jednostka “C” obejmująca części sołectw: Grabowiec, Dańczypol, Broni-sławka oraz sołectwa Czechówka, Hołużno, Ornatowice, Skibice, Gra-bowczyk, Szystowice, Henrykówka;
 jednostka “D” obejmująca część sołectwa Grabowiec Góra i sołectwo Bereść;
 jednostka “E” obejmująca sołectwa: Rogów, Szczelatyn, Żurawlów, Cie-szyn, Wolica Uchańska i Siedlisko.
3. Określa się generalne zasady kompozycji przestrzennej obszaru gminy:
 zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, z koncentracją w rejonie ośrodka gminnego - docelowa liczba ludności gminy ok. 5 400 miesz-kańców ± 5 %,
 rozwój miejscowości gminnej Grabowiec, jako ośrodka obsługi miesz-kańców gminy oraz lokalizacji centrum informacyjnego obsługi turystyki i rekreacji związanych z obsługą turystyczno - wypoczynkową ruchu międzynarodowego trasy Zamość - Hrubieszów - Zosin i trasami Chełm - Wojsławice - Grabowiec oraz Zamość - Hrubieszów; docelowa liczba ludności miejscowości gminnej (ośrodka gminnego) - 1200-1500 miesz-kańców.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne

§ 3
Środowisko przyrodnicze
1.  Obszary, obiekty  -  objęte i proponowane do objęcia ochroną prawną:
1) Skierbieszowski Park Krajobrazowy o pow. 25 830 ha powołany Rozpo-rządzeniem Nr 9 Wojewody Zamojskiego z dnia 23 stycznia 1995 r. (Dz. Urz.Woj. Zamojskiego Nr 2 poz. 25) w celu ochrony wartości przyrodni-czych i kulturowych na części obszarów gmin: Grabowiec, Miączyn, Izbica, Sitno, Skierbieszów i Stary Zamość - wymagane jest opracowanie planu ochrony parku krajobrazowego.
Skierbieszowski Park Krajobrazowy jest obszarem, gdzie prowadzi się go-spodarkę rolną i leśną z uwzględnieniem warunków ustalonych w cyto-wanym rozporządzeniu.
Uwzględniając wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe, SPK nie może być terenem:
- lokalizacji zakładów przemysłowych, szczególnie uciążliwych dla             
środowiska oraz bezściółkowych ferm hodowli zwierząt i ściołkowych 
powyżej 500 sztuk dużych,
- dokonywania zmian stosunków wodnych szkodzącym chronionym
ekosystemom oraz poboru wód w ilościach przekraczających zasoby
dyspozycyjne,
- wycinania zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych i śródłąkowych,
- wypalania roślinności,
- odprowadzania ścieków nieoczyszczonych do wód powierzchniowych,
- eksploatacji surowców mineralnych na skalę przemysłową,
- prowadzenia nowych międzyregionalnych ciągów infrastruktury
technicznej, a w szczególności linii energetycznych wysokiego napięcia 
> 110 kV,
- prowadzenia napowietrznych ciągów ciepłowniczych,
- niszczenia i ograniczania powierzchni zespołów bądź zmniejszania
walorów interesujących zespołów roślinnych oraz stanowisk rzadkich
gatunków roślin i zwierząt,
i ograniczenia:
- poboru wód podziemnych do celów przemysłowych za wyjątkiem
przetwórstwa rolno - spożywczego,
- składowania odpadów komunalnych i przemysłowych za wyjątkiem
wiejskich punktów gromadzenia odpadów,
- eksploatacji surowców za wyjątkiem potrzeb lokalnych.
Ograniczenia mają na celu zachowanie unikalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru.

2) Grabowiecko - Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony       Rozporządzeniem Nr 51 Wojewody Chełmskiego z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie Grabowiecko - Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Chełmskiego Nr 10 poz. 87 z dnia 29 czerwca 1998 r.). Integralną częścią Obszaru jest część otuliny Skierbieszowskie-go Parku Krajobrazowego i otulina Strzeleckiego Parku Krajobrazowego.
Walory i zagrożenia:
a)  bardzo silne i silne zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych
w obrębie projektowanego obszaru ochronnego zbiornika wód
podziemnych GZWP nr 407,
b)  duża gęstość źródeł w obrębie projektowanej zlewni chronionej,
c)  wysokie walory środowiska przyrodniczego:
- położenie w obrębie krajowego węzła ekologicznego 22K
sieci ECONET,
- rezerwaty “Rogów” i “Wygon Grabowiecki” będące ostojami
europejskimi w sieci CORIN,
- rezerwat “Rogów” spełniający kryterium gatunkowe sieci
NATURA 2000,
- przechodzenie regionalnych korytarzy leśnych i kserotermicznych
dla flory i fauny.

W związku z podobieństwem walorów i zagrożeń, prawie cały obszar gminy Grabowiec z wyjątkiem obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowe-go w planie zagospodarowania przestrzennego woj. lubelskiego postulowa-ny jest włączenia do Grabowiecko - Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Do czasu ustanowienia G-S OChK, wymieniony obszar powi-nien być objety ochroną planistyczną z zaleceniami, jak dla OChK.

3) Rezerwaty przyrody:
- Rogów - “Rogów”- pow. 0,95 ha, powołany Zarządzeniem MLiPD
z dnia 13 października 1965 r. (MP Nr 65, poz. 373)
- Grabowiec Góra - “Wygon Grabowiecki” - pow. 6,38 ha, powołany
Zarządzeniem MOŚZNiL z dnia 11 grudnia 1995 r.    (MP Nr 5 poz. 62)
Na terenie rezerwatów zabrania się:
- zmieniać obecną formę użytkowania terenu,
- wydobywania torfu, gleby i ściółki,
- zanieczyszczania wód,
- składowania odpadów
Wymagane opracowanie planów ochrony rezerwatów.

4) Pomniki przyrody
a) ustanowione orzeczeniem Nr 3 Wojewody Zamojskiego z dnia
14 grudnia 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Zamojskiego z 1988 r. Nr 1, poz. 2):
-  dąb szypułkowy  (Quercus robur) o obw. 440 cm, wys. 22 m      - Skomorochy Duże,  
-  modrzew europejski  (Larix decidua) o obw. 330 cm i wys. 24 m
- Szystowice,
-  wiąz górski   (Ulmus glabra) o obw. 330 cm i wys. 20 m
- Szystowice,
-  2 buki pospolite (Fagus silvatica) o obw. 310, 340 cm i wys.      25 m  - Grabowczyk,
-  2 topole białe   (Populus alba) o obw.420, 510 cm i wys.25 m
- Szystowice,
b) ustanowione orzeczeniem Nr 1 Wojewody Zamojskiego z dnia
2 grudnia 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Zamojskiego z 1988 r. Nr 16, poz.           152):
-  4 brzozy brodawkowate  (Betula verrucosa) o obw. 200, 220, 245,      260 cm i wys. 25 m  - Grabowczyk,  
-  kasztanowiec biały   (Aesculus hippocastanum) o obw. 430 cm      i wys. 18 m - Grabowczyk,
-  kasztanowiec biały   (Aesculus hippocastanum) o obw. 430 cm      i wys. 22 m - Skomorochy Duże,
-  buk pospolity, odm. zwisająca (Foqus silvatica, “Pendula”) o obw.      270 cm i wys. 15 m - Szystowice,

c) ustanowiony Rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Zamojskiego z dnia      20 lipca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Zamojskiego Nr 15):
- źródlisko o pow. 0,03 ha - Grabowiec Góra.

Dla uznanych za pomniki przyrody drzew obowiązują zakazy:
- umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków,
- budowy urządzeń teletechnicznych i telekomunikacyjnych w obrębie  rzutu korony pomnika.
Dla uznanego za pomnik przyrody źródliska zakazuje się:
- zanieczyszczania pomnika przyrody,
- poboru wody dla celów niegospodarskich,
- wykonywania wszelkich prac ziemnych i melioracyjnych,
- wznoszenia, rozbudowy obiektów budowlanych, 
- składowania odpadów,
- pozyskiwania kopalin,
- kąpieli, plażowania i biwakowania.

5) Wody podziemne
W związku z obowiązkiem uwzględnienia zaleceń projektu ochrony Głów-nego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 407 na terenie całej gminy wprowadza się:
zakazy:
-  lokalizowania wysypisk odpadów i wylewisk, a także stacji dystrybucji  paliw płynnych nie zabezpieczonych przed przenikaniem do podłoża  substancji szkodliwych,
- odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu lub  do wód powierzchniowych,
- lokalizowania nowych inwestycji uciążliwych dla środowiska ze wzglę- du na wytwarzane ścieki, emitowane pyły i gazy oraz odpady, bądź   prowadzenie takiej działalności w obiektach już istniejących,
- lokalizowania nowych ferm z bezściołkową hodowlą zwierząt,
- lokalizowania magazynów substancji niebezpiecznych,
- lokalizowania dużych magazynów paliw płynnych o znaczeniu regional- nym,
- budowy rurociągów paliw płynnych o zasięgu regionalnym i międzyna- rodowym,
- przewozu substancji szczególnie toksycznych w ruchu międzynarodo- wym;
nakazy:
- usunięcia dotychczasowego zanieczyszczenia wód podziemnych,
- modernizacji obiektów stwarzających zagrożenie dla wód podziemnych,
- uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej,
- redukcji emisji zanieczyszczenia wód podziemnych,
- objęcia kanalizacją wszystkich wsi, które dotychczas kanalizacji nie po- siadają; w pierwszej kolejności sieć kanalizacyjna powinna być wykona- na na obszarach najbardziej zagrożonych zanieczyszczeniem, wraz   z likwidacją studni kopanych często zamienianych na śmietniki i szamba  po realizacji sieci wodociągowej na wsi,
- ustanowienie i właściwe zagospodarowanie stref ochronnych ujęć wód  podziemnych.
Wprowadza się nakaz likwidacji wszystkich “dzikich” wysypisk śmieci.

§ 4
Środowisko kulturowe
1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego.
1) W odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje  bezwzględny priorytet wymagań konserwatorskich we wszystkich  działaniach planistycznych, projektowych i realizacyjnych:
a) zasady kształtowania przestrzennego i prowadzenia wszelkich inwe-stycji, zmiany  sposobu zagospodarowania terenu, zmiany sposobu użyt-kowania obiektów oraz wtórnych podziałów historycznych założeń win-ny być podporządkowane warunkom i decyzjom wojewódzkiego kon-serwatora zabytków;
b) wszelka działalność inwestycyjna prowadzona przy tych obiektach i w obsza-rze objętym ochroną konserwatorską wymaga uzyskania zezwolenia Wo-jewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2) Rejestr zabytków obejmuje obiekty:
a) Bereść
 Cmentarz z I wojny światowej, nieczynny - Z A/403
b) Dańczypol
 Założenie dworskie z XVIII w. - Z A/460
c) Grabowczyk
 Park podworski z XVIII/XIX w. - Z A/188
d) Grabowiec
 Kościół parafialny rzymsko - katolicki, murowany z 1854-55 wraz z wyposażeniem wnętrza, dzwonnica, otoczenie - Z A/210
 budynek byłego Urzędu Gminy, drewniany z 1898 r. wraz z działką - Z A/469
 cmentarz grzebalny z drzewostanem i nagrobkami, z pocz. XIX w. - Z A/327
 grodzisko na “Górze Zamkowej” z XII/XIII w. (Bronisławka) - A/232
e) Hołużno
 Park dworski z poł. XIX w. - Z A/449
f) Skibice
 Grodzisko na wzniesieniu “Wały” z IX/X w. - A/233

g) Skomorochy Duże
 Zespół dworski z 1 poł. XIX w.: dwór, pozostałości parku - A/443
h) Szystowice
 Zespół dworski: dwór murowany z 1872 r., park z 2 poł. XIX w. - Z A/238
i) Wolica Uchańska
 Cmentarz z I wojny światowej, nieczynny - Z A/404

2. Stanowiska archeologiczne zarejestrowane podczas AZP na terenie gminy.
Orientacyjną lokalizację stanowisk oznaczono na rysunku planu.
1) w przypadku natrafienia, podczas realizacji inwestycji, na ruchome     za-bytki archeologiczne w postaci ceramiki, kafli, szkła, przedmiotów     krzemiennych, kości ludzkich lub zwierzęcych - inwestor zobowiązany     jest do wstrzymania prac i natychmiastowego powiadomienia o odkryciu  
wojewódzkiego konserwatora zabytków.
2) Stanowiska archeologiczne zarejestrowane podczas AZP na terenie     
gminy znajdują się w ewidencji zabytków prowadzonej przez Gminę
i podlegają ochronie prawa miejscowego, a ich lokalizacja oznaczona
została na rysunku planu.
3) Prowadzenie prac ziemnych w obszarze stanowisk archeologicznych na
terenie gminy Grabowiec wpisanych do rejestru zabytów wymaga nad-
zoru archeologicznego.

3. Obiekty objęte ewidencją prowadzonej przez Gminę
- podlegają ochronie pośredniej. Dopuszcza się zmiany i adaptację obiektów po uprzednim uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Ewidencja zabytków obejmuje obiekty:
1)  Bereść
a) kapliczka domkowa MB, murowana z 1934 r.
b) 57 stanowisk archeologicznych
c) cmentarz prawosławny “stary”, nieczynny z XIX w.
d) cmentarz prawosławny “nowy”, nieczynny z XIX w.
2)  Białowody Kol.
a) 2 stanowiska archeologiczne


3)  Bronisławka
a) dom nr 3, drewniany, uż. F. Jonas z 1883 r.
b) dom nr 13, drewniany, uż. P. Prystupa z 1884 r.
c) 11 stanowisk archeologicznych
4)  Cieszyn
a) 23 stanowiska archeologiczne
5)  Czechówka
a) 11 stanowisk archeologicznych
6)  Dańczypol
a) 12 stanowisk archeologicznych
7)  Grabowczyk
a) kapliczka św. Józefa, drewniana, z XIX w.
b) 11 stanowisk archeologicznych
8)  Grabowiec
a) kapliczka św. Floriana, mur./kam z 1 poł. XIX w.
b) kapliczka św. Jana Nepomucena, murowana
c) kapliczka murowana z 1906 r.
d) dom parafialny, drewniany z 1898 r.
e) popówka drewniana, obecnie usługi,
f) diakonówka drewniana
g) dom Katolickiego Związku Młodzieży Polskiej
(obecnie dom parafialny), drewniany z 1932 r.
h) apteka, drewniana
i) dom, ul. Kozia 5, drewniany, uż. F. Wysocka, z 1902 r.
j) dom, ul. Wojsławicka 5, drewniany, z k. XIX w.
k) młyn murowany z 1924 r.
l) cmentarz żydowski stary, nieczynny z XVII w.
m) cmentarz żydowski nowy, nieczynny z XIX w.
n) 60 stanowisk archeologicznych
9)  Grabowiec - Góra
a) dom nr 44, drewniany, uż. K. Buczkowska, z 1919 r.
b) 22 stanowiska archeologiczne
10)  Hołużno
a) 11 stanowisk archeologicznych
11)  Łanowe Sołtysy
a) 3 stanowiska archeologiczne


12)  Ornatowice
a) dwór murowany, częściowo rozebrany, nie użytkowany, pocz. XX w.
- kapliczka MB, murowana z XIX w.
- pozostałości parku dworskiego z XIX w.
b) 47 stanowisk archeologicznych
13)  Ornatowice Kolonia
a) 4 stanowiska archeologiczne
14)  Ostków
a) pozostałości parku dworskiego z XIX w.
15)  Rogów
a) kapliczka murowana z 1913 r.
b) figura murowana z krzyżem z 1912 r.
c) 33 stanowiska archeologiczne
16)  Siedlisko
a) dwór (d. gorzelnia), murowany z 2 poł. XIX w.
- spichlerz murowany z l. 20 XX w.
- kuźnia murowana z l. 30 XX w.
- park dworski z XIX w.
b) zamczysko
c) 13 stanowisk archeologicznych
17)  Skibice
a) 21 stanowisk archeologicznych
18)  Skomorochy Duże
a) kaplica murowana (w zespole dworskim) z pocz. XIX w.
b) 6 stanowisk archeologicznych
19)  Skomorochy Małe
a) szkoła drewniana z 1924 r.
b) 24 stanowiska archeologiczne
20)  Szczelatyn
a) 4 stanowiska archeologiczne
21)  Szerokie
a) pozostałości drzewostanu d. folwarku
22)  Szystowice
a) gorzelnia murowana z 1904 r.
b) 21 stanowisk archeologicznych

21)  Tuczępy
a) kościół parafialny, drewniany z 1939 - 57 r.
- cmentarz przykościelny z drzewostanem z poł. XX w.
b) szkoła drewniana z l. 30 XX w.
c) kapliczka św. Stanisława, murowana z pocz. XX w.
d) cmentarz parafialny, czynny z XX w.
e) 36 stanowisk archeologicznych
22)  Wolica Uchańska
a) kapilczka domkowa, drewniana z 2 poł. XIX w.
b) 15 stanowisk archeologicznych
23)  Wólka Tuczępska
a) kapilczka św. Stanisława domkowa, murowana z XIX w.
b) 3 stanowiska archeologiczne
24)  Żurawlów
a) 7 stanowisk archeologicznych

§ 5
Mieszkalnictwo
1. Podstawową sieć osiedleńczą gminy stanowi zabudowa zagrodowa wy-kształcona głównie w oparciu o istniejącą sieć osadniczą. Funkcją uzu-pełniającą jest zabudowa jednorodzinna realizowana na działkach wy-dzielonych w enklawach zabudowy zagrodowej oraz w ośrodku gmin-nym Grabowiec.
2. Dla zabudowy mieszkaniowej ustala się:
a) zabudowa jednorodzinna - wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa - re-alizowana na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN:
 wysokość zabudowy mieszkaniowej: preferowana - 2 kondygna-cje z poddaszem użytkowym, dopuszczalna - 3 kondygnacje,
 zaleca się, aby nowoprojektowane budownictwo skalą zabudowy oraz bryłą nawiązywało do lokalnych tradycji i regionalnych form zabudowy, stosowania wysokich dachów z możliwością lo-kowania użytkowych poddaszy, z użyciem tradycyjnych materia-łów budowlanych,
 w miejscowości gminnej Grabowiec zabudowa jednorodzinna o charakterze małomiasteczkowym: architektura małomiasteczko-wa, zachowanie rynku z uczytelnieniem historycznego przebiegu ulic w nawiązaniu do istniejących linii zabudowy,
 sukcesywne przekształcanie zabudowy zagrodowej na zabudowę jednorodzinną,
 w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej dopuszcza się realizację garaży i budynków gospodarczych 1-kondygnacyjnych, w nawią-zaniu do architektury zabudowy mieszkaniowej, jako wolnosto-jące, wbudowane i przybudowane; w zabudowie szeregowej do-puszcza się realizację garaży wbudowanych,
 dopuszcza się realizację usług komercyjnych - nieuciążliwych nie wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przed-sięwzięcia na środowisko przyrodnicze,
 dopuszcza się realizację zabudowy wielorodzinnej w ośrodku gminnym Grabowiec - do 3 kondygnacji, możliwość realizacji usług jako funkcji uzupełniającej oraz garaży; usługi i garaże wbudowane w parterach budynków.
b) zabudowa zagrodowa oznaczona na rysunku planu symbolami: MR, MR-E, MR-O
 wysokość zabudowy mieszkaniowej do 2 kondygnacji; prefero-wane budynki parterowe z poddaszem użytkowym,
 zaleca się, aby nowoprojektowane budownictwo skalą zabudowy oraz bryłą nawiązywało do lokalnych tradycji i regionalnych form zabudowy, stosowania wysokich dachów z możliwością lo-kowania użytkowych poddaszy, z użyciem tradycyjnych materia-łów budowlanych,
 zabudowa gospodarcza związana z prowadzoną działalnością rolniczą,
 zaleca się tworzenie gospodarstw agroturystycznych,
 dopuszcza się realizację zabudowy rekreacyjnej,
 dopuszcza się realizację zabudowy jednorodzinnej,
 dopuszcza się realizację usług komercyjnych, usług nieuciążli-wych, nie wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także składów, magazynów, hurtowni - z zachowaniem warunków technicznych i sanitarnych,
 na terenach oznaczonych symbolem MR-E warunki zabudowy i zagospodarowania winny uwzględniać zasady określone dla Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego,
 na terenach oznaczonych symbolem MR-O warunki zabudowy i zagospodarowania winny uwzględniać zasady określone dla Grabowiecko - Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

c) dopuszczalne poziomy hałasu dla zabudowy - wg obowiązujących      norm.

§ 6
Usługi
Zasady kształtowania sieci usługowej:
1.  Miejscem koncentarcji usług jest ośrodek gminny, wspomagany siecią usług podstawowych występujących w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy.
1.1. Tereny usług publicznych:
 podstawowe przeznaczenie terenów pod usługi oświaty (UO), kultury (UK), zdrowia i opieki społecznej (UZ), łączności (UŁ), sportu i rekreacji (US), obiekty administracji (A), obiekty sakral-ne (UK), usługi inne (UI),
 dozwolona jest lokalizacja usług komercyjnych i mieszkań, jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego.
1.2. Tereny usług komercyjnych:
 podstawowe przeznaczenie terenów pod usługi handlu, gastro-nomii, rzemiosła, drobnej wytwórczości, komunikacji, instytucje finansowe (U), oraz turystyki i rekreacji (UTL)
 dopuszcza się lokalizację usług publicznych i mieszkań, jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego.
1.3. Tereny usług z zielenią towarzyszącą:
 podstawowe przeznaczenie terenów pod obiekty usług publicz-nych i komercyjnych z zielenią towarzyszącą zajmującą ponad 60 % powierzchni działki,
 dozwolona jest lokalizacja mieszkań, jako uzupełnienie przezna-czenia podstawowego.
2. “Usługi nieuciążliwe” - przedsięwzięcia, które nie wymagają sporzą-dzenia raportu oddziaływania na środowisko, w oparciu o przepisy ustawy - Prawo ochrony środowiska.
3. Dla terenów usług ustala się obowiązek zapewnienia dostępności        komunikacyjnej oraz niezbędnej liczby miejsc parkingowych, z uwzglednieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 7
Komunikacja
1. Zachowuje się istniejacy układ komunikacyjny, który po modernizacji            i rozbudowie zapewni połączenie komunikacyjne poszczególnych jednostek osadniczych z ośrodkiem gminnym.
2. W centrum miejscowości Grabowiec uczytelnienie historycznego przebiegu ulic i zachowanie istniejących linii zabudowy.
3. Rozbudowa sieci dróg o budowę obejścia miejscowości Grabowiec           łączącego drogi nr 48 200 relacji Skierbieszów - Grabowiec oraz nr 48 306 relacji Grabowiec Góra - Miączyn. Obejście ma za zadanie odciążenie miej-scowości gminnej od ruchu tranzytowego oraz umożliwienie wypracowania nowych kierunków rozwoju miejscowości i powiązanie ich z istniejącymi drogami.
4. Wyznacza się obszary tras komunikacyjnych z podstawowym przeznacze-niem gruntu pod:
1) drogi o znaczeniu powiatowym       -  zbiorcze o symbolu “Z”
- lokalne o symbolu “L”
3) drogi o znaczeniu gminnym      - lokalne o symbolu “L”
dojazdowe o symbolu “D”
5. Dla poszczególnych kategorii dróg obowiązują następujące warunki zabu-dowy i zagospodarowania terenu:
1) przy projektowaniu i wykonywaniu dróg należy uwzględnić uwarunko-wania przyrodnicze oraz ograniczenie negatywnego wpływu dróg na przyrodę, krajobraz, grunty rolne i leśne w jej otoczeniu;
2) wzdłuż nowobudowanych dróg wprowadza się konieczność nasadzenia zieleni izolacyjnej, jeżeli warunki miejscowe na to pozwalają (co naj-mniej 10 % powierzchni powinno być przeznaczone pod zieleń);
3) linie zabudowy uzależnione są od kategorii dróg;
4) dopuszcza się możliwość zmniejszenia linii zabudowy za zgodą zarząd-cy drogi w enklawach zwartej zabudowy w celu utrzymania jednolitej linii zabudowy;
5) w przypadku lokalizacji nowych obiektów na działkach niezabudowa-nych, obowiązuje nawiązanie do linii zabudowy budynków w dobrym stanie technicznym zlokalizowanych na sąsiednich działkach, przyjmu-jąc linię zabudowy budynku bardziej oddalonego od krawędzi jezdni;


6) dopuszcza się zmienne szerokości pasów drogowych oraz możliwość ich poszerzenia niesymetrycznie do osi; dobór parametrów drogi należy określić w oparciu o szczegółową analizę kształtowania elementów przekroju poprzecznego drogi z uwzględnieniem obsługi terenów zabu-dowy, rzeźby terenu, potrzeb dotyczących lokalizacji w pasie drogo-wym sieci uzbrojenia technicznego;
7) przy podziałach geodezyjnych drogi dojazdowe do pól oraz terenów budowlanych - wyznaczać o szerokości w liniach rozgraniczających co najmniej 10 m;
8) na skrzyżowaniach dróg klasy “Z” z drogami klasy “L” lub “D” należy stosować narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniej niż 10 x 10 m, a przy istniejącej zabudowie dopuszcza się ścięcia nie mniejsze niż 5 x 5 m.  
9) droga w zależności od potrzeb może być wyposażona w obiekty i urzą-dzenia obsługi uczestników ruchu, do których zalicza się: zatoki posto-jowe, zatoki autobusowe, pętle autobusowe, place do zawracania, mi-janki, przejścia dla pieszych.
10) szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż:
- 1,5 m gdy jest ona jednokierunkowa,
- 2,0 m gdy jest ona dwukierunkowa,
- 2,5 m gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi.

§ 8
Infrastruktura techniczna
1. Zaopatrzenie w wodę
mieszkańców, drobnego przemysłu i usług odbywać się będzie z istnieja-cych ujęć wody podziemnej:
- Grabowiec,
- Wólka Tuczępska,
oraz projektowane ujęcia:
- Hołużno,
- Bereść,

Wsie: Skibice, Ornatowice, Kol. Szystowice - zaopatrują się w wodę z uję-cia wody w Drogojówce gmina Trzeszczany.
Niezbędna jest rozbudowa sieci wodociągowych do obszarów zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Jako awaryjne ujęcie wody dla potrzeb Obrony Cywilnej należy wykorzy-stać istniejące ujęcie wody obok byłego ośrodka zdrowia w Grabowcu.
Mieszkańcy w zabudowie rozproszonej lub miejscowości o niewielkiej liczbie mieszkańców, potrzeby własne mogą pokrywać z lokalnych ujęć wody.
2. Usuwanie nieczystości płynnych (ścieków)
do programowanych oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznych w miejscowościach: Grabowiec, Tuczępy, Szystowice, Bereść, Wolica Uchań-ska.
Dopuszcza się indywidualne urządzenia do gromadzenia ścieków, z zapew-nieniem ich oczyszczania i usuwania stosownie do odrębnych przepisów. Dotyczy to obszarów o skomplikowanej konfiguracji terenu oraz  w zabu-dowie kolonijnej, dla których budowa kanałów sanitarnych i innych urzą-dzeń z tym związanych byłaby nieekonomiczna (wysokie koszty).
3. Odprowadzenie wód opadowych (deszczowych)
powierzchniowo - do rzek i cieków wodnych, poprzez odpowiednie ukształ-towanie spadków dróg i ulic.
4. Usuwanie nieczystości stałych
- składowanie w pojemnikach i kontenerach osiedlowych, następnie opróż-nianie okresowe na gminne wysypisko odpadów stałych.
5. Zaopatrzenie w ciepło
- w miejscowości Grabowiec istniejąca kotłownia (ekologiczna, opalana słomą) pokryje potrzeby cieplne obiektów i budynków użyteczności pu-blicznej.
Pozostali mieszkańcy zarówno w Grabowcu jak i na obszarze gminy po-trzeby cieplne (dla potrzeb c.o. i c.w.) pokrywać będą z lokalnych źródeł ciepła, uzyskanego ze spalania paliwa stałego lub płynnego, przyszłościowo gazem ziemnym, ewentualnie może być zastosowane ogrzewanie elektrycz-ne.
6. Zaopatrzenie w gaz sieciowy
po uprzedniej realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN100mm relacji Zamość - Uchanie oraz stacji redukcyjno - pomiarowej pierwszego stopnia (na terenie gminy Uchanie).
Na obszarze gminy Grabowiec sieci średniego ciśnienia bezpośrednio do odbiorców.
Na trasie gazociągu wysokiego ciśnienia należy zachować bezpieczne odle-głości  od budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w odległości 17,5 m.
7. Elektroenergetyka
- Istniejące sieci SN i nn do zachowania i dalszej eksploatacji, lokalizacja obiektów w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych zgodnie z warun-kami  określonymi w PN/E-05100-1 i PN-76/E-05125.
- W zakresie poprawy stanu technicznego sieci i urządzeń przewiduje się inwestycje tzw. odtworzeniowe, dotyczy to również przystosowania mocy transformatorów w istniejących stacjach transformatorowych 15/04 kV do aktualnego obciążenia.
- Linie i urządzenia elektroenergetyczne kolidujące z projektowanym zain-westowaniem - do przebudowy na koszt inwestora w uzgodnieniu z RZE w Hrubieszowie, który określi zakres i technologię przebudowy.
- Możliwość realizacji urządzeń elektroenergetycznych i infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, sieci elektroenergetyczne), niezbęd-nych do zasilania nowych odbiorców - w pasach drogowych, w granicach obszarów zainwestowania oraz w terenach rolnych lub leśnych.
- Na  terenach przewidzianych pod zalesienia, zgodnie z PN-E-5100-1, pod liniami elektroenergetycznymi SN i nn pozostawić bez zalesienia pas o sze-rokości minimum 9,30 m. Dopuszcza się w pozostawionym pasie prowa-dzenie gospodarki leśnej pod warunkiem utrzymania pod linią drzew nie przekraczających 2 m wysokości oraz pozostawienie wokół każdego słupa powierzchni nie zalesionej w odległości co najmniej 4,0 m od słupa.

8. Telekomunikacja
- Do zachowania linie telekomunikacyjne tradycyjne (kable miedziane), li-nie kablowe światłowodowe, radiowe łącza telekomunikacyjne oraz istnie-jące maszty w Dańczypolu na potrzeby telefonii komórkowej (GSM) i sieci “trunkingowej” (Zamojskiej Korporacji Energetycznej SA) - łączność tele-foniczna i zdalne sterowanie punktów odłącznikowych średniego napięcia (z Hrubieszowa)
- Przewiduje się dalszy rozwój usług telekomunikacyjnych poprzez sukce-sywną poprawę stanu technicznego sieci przez zastępowanie linii napo-wietrznych (wrażliwych m.in. na zakłócenia atmosferyczne)sieciami kablo-wymi oraz budowę nowoczesnych urządzeń w miejsce wyeksploatowanych.
- Równolegle z rozwojem usług telefonii tradycyjnej przewiduje się rozbu-dowę w szerokim zakresie telefonii komórkowej.
- Dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej (maszty telekomunikacyjne) na obszarze gminy zgodnie z potrzebami określonymi przez operatora, z zachowaniem warunków technicznych oraz w uzgodnie-niu z konserwatorem przyrody.

Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej kolidujące z projektowanym zago-spodarowaniem terenów - do przebudowy na koszt inwestora, w uzgodnieniu z ich właściwymi dysponentami.

§ 9
Rolnictwo
Ustala się kierunki polityki rozwoju przestrzenno - gospodarczego gminy po-przez:
- modernizację rolnictwa - poprawa struktury obszarowej gospodarstw stano-wiącej podstawy perspektywicznego rozwoju gospodarki rolnej,
- rozwój przetwórstwa rolno - spożywczego przy wykorzystaniu własnych zaso-bów surowcowych i modernizację istniejącej bazy związanej z obsługą rolnic-twa,
- wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w celu zmniejszenia bezrobocia agrarnego i wzbogacenie struktury gospodarczej terenów wiejskich o funkcje pozarolnicze, w tym małej i średniej przedsiębiorczości związanej z przetwór-stwem rolno - spożywczym i sferą usług dla ludności wiejskiej,
- wzmocnienie sieci osiedleńczej z wykorzystaniem naturalnych walorów śro-dowiska do czerpania dodatkowych dochodów przez mieszkańców wsi np. z tu-rystyki pobytowej, agroturystyki, tradycji i kultury wiejskiej,
- przywrócenie właściwych stosunków wodnych - melioracje na obszarze          ok. 70 % powierzchni łąk i pastwisk w gminie, dotyczące nie tylko odwodnie-nia, ale i nawodnienia.
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem “RM” ustala się pod-stawowe przeznaczenie pod uprawy polowe, urządzenia infrastruktury tech-nicznej, tereny zieleni, urządzenie ciągów spacerowych wzdłuż cieków wodnych oraz zalesienia.
Dozwolona jest lokalizacja zabudowy zagrodowej - rolniczej wzdłuż tras komunikacyjnych: dróg powiatowych i gminnych, istniejąca zabudowa roz-proszona do zachowania.
Dozwolona lokalizacja specjalistycznych gospodarstw i przedsiębiorczości związanej z przetwórstwem rolno - spożywczym.
2.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem “ZZ” ustala się pod-stawowe przeznaczenie pod łąki i pastwiska, dozwolone jest urządzenie zie-leni i ciągów spacerowych wzdłuż cieków wodnych.
3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem “ZL” ustala się pod-stawowe przeznaczenie pod lasy i dolesienia w rozumieniu ustawy o lasach. Na obszarze całej gminy zaleca się wprowadzenie zadrzewień, zakrzewień śródpolnych i zalesień o powierzchni około 440 ha. Preferowane do zalesie-nia tereny o spadkach > 20 %, wymagające kompleksowych zabiegów ero-zyjnych. Z obszarów pod zalesienia należy wyłączyć tereny istniejącej za-budowy rozproszonej.
4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem “W” ustala się pod-stawowe przeznaczenie pod zbiorniki wód otwartych i cieki wodne.
Ustala się zasady ochrony wód otwartych poprzez:
- poprawę stanu czystości rzek,
- zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do odbiornika,
- zakaz eksploatacji surowców mineralnych z koryt rzecznych,
- ochronę naturalnych ogroblowań stawów oraz zachowanie otwartej
dostępności do strefy brzegowej dzikich zwierząt i ptactwa.
W programie budowy zbiorników małej retencji projektuje się realizację zbioników służących potrzebom rolnictwa, hodowli ryb i rekreacji (z wyko-rzystaniem istniejących wód otwartych i stawów) - zbiornik o znaczeniu ponadlokalnym “Cieszyn” o pow. 29,0 ha i pojemności 820 tys. m3 oraz zbiorniki lokalne w miejscowościach: Grabowiec - Bronisławka - warian-towo: W-I i W-II, Kolonii Tuczępy i Grabowiec Góra.
Dopuszcza się realizację zbiorników małej retencji dla potrzeb rolnictwa.  
Wymagane opracowanie dokumentacji specjalistycznej uwzględniającej rozwiązania techniczne w nawiązaniu do zlewni zbiorników oraz uzgodnie-nia branżowe - specjalistyczne. Możliwość wykorzystania części zbiorni-ków do celów rekreacyjnych po uzyskaniu zgody na wyłączenie z rolnicze-go użytkowania.
Do czasu realizacji zbiorników - dotychczasowe użytkowanie terenu.

5. Wyraża się zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych:
- klas I - III jeżeli ich zwarty obszar nie przekracza 0,5 ha,
- klasy IV jeżeli ich zwarty obszar nie przekracza 1,0 ha.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe >>

CZĘŚĆ GRAFICZNA PZPG >>

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia o wyniku 2018

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.06