2,156,700 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
Radni

Rada Gminy w kadencji 2006 - 2010


Przewodniczący i zastepca >>

Komisje Rady >>

Uchwały Rady Gminy 2006-2010 >>

articles: radni_grupowe.jpg
Radni Gminy Grabowiec. Foto. Tadeusz Halicki
Od lewj stoją: Buczak Stanisław, Misiura Henryk, Skórzewski Mateusz, Sitarczuk Ryszard, Lachowski Tadeusz, Koszel Zddzisław –wójt Gminy, Szady Teresa, Stojko Edward – sekretarz Gminy, Kodeniec Daria, Bernard Kazimierz, Wójciuk Tadeusz, Wilczyńska Teresa – inspektor ds rady gminy.
Od lewej siedzą: Grabarczuk Monika, Radomska Wioletta, Popek Mariola, Pijajko Jadwiga – przewodnicząca RG, Spieżak Ryszard – z-ca przewodniczącego RG, Nowicki Hieronim.


Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych.
Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.
Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje.
Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady.
Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.
Sprawy Rady w tut. Urzędzie Gminy prowadzi Inspektor d/s Obsługi Rady Gminy - Alicja Smoła


1. Bernard Kazimierz Żurawlów Członek Komisji Rolnictwa, Rozwoju  Społeczno Gospodarczego
i Zaopatrzenia
2. Buczak Stanisław - Szytowice - Członek Komisji Rewizyjnej
3. Grabarczuk Monika - Hołużne - Członek Komisji Rolnictwa, Rozwoju  Społeczno Gospodarczego i Zaopatrzenia
4. Kodeniec Daria - Grabowiec - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych
5. Lachowski Tadeusz - Wólka Tuczepska - Członek Komisji Rolnictwa, Rozwoju  Społeczno Gospodarczego i Zaopatrzenia
6. Misiura Henryk - Skomorochy Duże - Członek Komisji Rewizyjnej
7. Nowicki Hieronim - Grabowiec -  Członek Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych
8. Skórzewski Mateusz - Grabowiec - Członek Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych
9. Sitarczuk Ryszard - Tuczępy - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
10. Spieżak Ryszard - Grabowiec Góra - Zastępca Przewodniczącego Rady Członek Komisji Rolnictwa, Rozwoju  Społeczno Gospodarczego i Zaopatrzenia
11. Pijajko Jadwiga - Grabowiec Góra  - Przewodnicząca Rady
12. Popek Mariola - Cieszyn - Członek Komisji Rewizyjnej
13. Radomska Wioletta - Bereść - Członek Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych
14. Szady Teresa - Dańczypol - Członek Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych
15. Wójciuk Tadeusz - Ornatowice - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju  Społeczno Gospodarczego i Zaopatrzenia


Oświadczenia majatkowe radnych >>


Państwowa Komisja Wyborcza Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/wybRadaGminy.html?jdn=062002

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia o wyniku 2018

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.06