2,160,753 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
STRATEGIA ROZWOJU GMINY


STRATEGIA  ROZWOJU GMINY GRABOWIEC
2015 - 2025

STRATEGIA  ROZWOJU GMINY GRABOWIEC
2009 - 2013


- Strategia Rozwoju Gminy >> plik pdf - 567 KB

Uchwała Nr XVIII/ 91 /08  Rady Gminy Grabowiec z dnia 29 lipca 2008 r.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Grabowiec na lata 2009 – 2013.

Na podstawie art.18  ust.2  pkt  6  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku      o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 roku , Nr. 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1.
Uchwala się Strategię Rozwoju Gminy Grabowiec na lata  2009 - 2013 stanowiącą  załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3
Traci moc  Uchwała Nr  XVIII/82/2000  Rady Gminy Grabowiec  z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie przyjęcia  i wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy Grabowiec na lata 2000 – 2010 .

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady   Gminy Jadwiga  Pijajko


Zawartość Strategii:

- Wprowadzenie 
- Charakterystyka i diagnoza stanu społeczno – gospodarczego Gminy 
- Analiza położenia geograficznego gminy, zasoby kulturowe i walory przyrodnicze. 
- Ogólna charakterystyka sfery społecznej 
- Demografia 
- Wykształcenie 
- Rynek pracy – problematyka bezrobocia 
- Diagnoza stanu infrastruktury techniczno – ekonomicznej 
- Gazownictwo 
- Energetyka i ciepłownictwo 
- Wodociągi 
- Kanalizacja, oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami 
- Komunikacja 
- Diagnoza sfery gospodarczej 
- Rolnictwo 
- Podmioty gospodarcze działające na terenie gminy 
- Stan infrastruktury społecznej 
- Oświata i wychowanie 
- Służba zdrowia i opieka społeczna 
- Sport i turystyka 
- Kultura 
- Bezpieczeństwo publiczne 
- Gospodarka finansami Gminy – przychody i struktura wydatków. 
- Analiza SWOT 
- Strategiczna diagnoza mocnych i słabych stron gminy 
- Strategiczna diagnoza szans i zagrożeń rozwojowych 
- Perspektywy rozwoju społeczno – gospodarczego gminy 
- Misja i wizja gminy – cel generalny 
- Określenie strategicznych celów rozwoju -priorytety realizacji celu generalnego 
- Określenie najważniejszych zadań cząstkowych w poszczególnych dziedzinach życia społeczno – gospodarczego – cele operacyjne 
- Spójność z dokumentami strategicznymi 
- Strategia wojewódzka 
- Strategia powiatu 
- Branżowe dokumenty gminy 
- Monitorowanie i wdrażanie 
- Procedury uaktualniania Strategii 
- Kontrola efektywności Strategii 
- Prognoza finansowa strategii rozwoju 
- Opis przebiegu i wyników konsultacji społecznych 
- Wieloletni plan inwestycyjny

Wprowadzenie

W gminie planowanie strategiczne jest procesem, w którym gmina świadomie przewiduje i kontroluje swój rozwój nie czekając biernie na przyszłe zdarzenia. Jest to umiejętność reagowania na zmiany otoczenia, a nawet ich wyprzedzanie. W procesie planowania strategicznego, gminę należy postrzegać z jednej strony jako zamkniętą całość, z drugiej zaś jako część systemu globalnego. Otoczenie terytorialne i makroekonomiczne ma bowiem stały wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy.
Strategia rozwoju gminy jest dokumentem, który pełnić winien następujące funkcje:

minimalizacja niepewności w funkcjonowaniu rozwoju gminy,
zapewnienie obok realizacji celów doraźnych długofalowego rozwoju gminy.
Strategia rozwoju gminy powinna być podstawą do:

wyznaczania perspektywicznych kierunków rozwoju gminy,
sprawnego dopasowywania się gminy do zmieniających się warunków otoczenia,
skutecznego i efektywnego zarządzania gminą przez jej władze,
optymalnego wykorzystania własnych środków finansowych gminy,
pozyskiwania środków finansowych na funkcjonowanie i rozwój gminy ze źródeł zewnętrznych.
Strategia rozwoju winna więc:

zajrzeć w głąb gminy (diagnoza, identyfikacja stanu istniejącego),
określić zewnętrzne warunki, w których funkcjonuje gmina (w skali makro i mikro otoczenia),
spoglądać w przyszłość.
Strategię rozwoju można podzielić głównie na 2 części: diagnostyczną i planistyczną. Przy tworzeniu strategii punktem odniesienia musi być diagnoza (charakterystyka aktualnego stanu), polegająca na gromadzeniu informacji, ich analizie i opracowaniu diagnozy o stanie gminy. Pozwoli to na ogólną ocenę stanu istniejącego i wyznaczenie głównych kierunków rozwoju gminy. Ocena tendencji rozwoju doprowadzi do ustalenia wstępnych prognoz, przedstawionych następnie
|w analizie szans i zagrożeń.
Wyznaczone zostanie w ten sposób pole możliwości rozwoju gminy, na obszarze którego należy szukać rozwiązania problemów wcześniej zidentyfikowanych. Część diagnostyczną kończy analiza SWOT, łącząc tę część strategii rozwoju gminy z częścią planowania strategicznego. Identyfikuje ona mocne i słabe strony gminy oraz jej szanse i zagrożenia. Zjawiska ograniczające możliwość rozwoju gminy – to słabe strony, obszary, w których podejmowane działania są skuteczne i przynoszą zamierzone efekty – to mocne strony gminy. Są to obszary, na które wpływ ma sama gmina. Natomiast szanse –  to obszary mogące wspierać działania gminy, ale gmina nie ma na nie bezpośredniego wpływu. Zagrożenia to zjawiska, które mogą mieć niekorzystny wpływ na gminę i wynikają z warunków zewnętrznych.
Drugą częścią dokumentu Strategia jest planowanie strategiczne.
Struktura planowania strategicznego jest następująca:

Misja jest krótkim opisem wizji i głównego obszaru przyszłych działań gminy. Misja dobiera kierunki działań do długoterminowych celów, pełniąc funkcje motywacyjne i promocyjne. Powinna również udzielać odpowiedzi na pytania, dla kogo gmina chce być atrakcyjna, na czym polega jej ”inność”. Misja określa obszary strategiczne, często również okres realizacji strategii.
Obszary strategiczne zostają zakreślone w głównym obszarze misji. Są to obszary, na których koncentrować się będą przyszłe działania gminy. Dla wybranych obszarów strategicznych formułuje się cele strategiczne, czyli efekty, które gmina chce osiągnąć w przyszłości. One to ukierunkowują działania gminy na właściwe tory, łącząc się na ogół z decyzjami, które dotyczą zasobów i potencjału gminy. Określone cele układane są hierarchicznie, w rezultacie czego, powstają priorytety rozwojowe gminy.
Strategia jest podstawą do opracowania krótkoterminowych programów rozwoju społecznego i gospodarczego. Opracowanie strategii rozwoju gminy jest warunkiem koniecznym do korzystania przez gminę z pozabudżetowych środków pomocowych, krajowych  i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej.
Przedstawiony dokument opracowany został w oparciu o materiały Gminy Grabowiec. Raport o stanie Gminy Grabowiec” – 2004 r., „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec” – 2002 r., dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego oraz założenia „Strategii rozwoju województwa lubelskiego – 2010 ”.
Okres realizacji strategii to lata 2007 – 2013. Warunkiem koniecznym do aktywnej realizacji Strategii jest jej bieżące monitorowanie. Umożliwia ono sprawdzenie czy Strategia jest realizowana prawidłowo i czy założenia, na których się opiera nie uległy zmianie.
Rolę koordynatora monitoringu Strategii może pełnić zespół ekspertów powołany przez Urząd Gminy. Zadaniem zespołu byłoby dokonywanie określonych ocen stanu zaawansowania zadań objętych Strategią. Pierwszej oceny i ewentualnej korekty zadań należałoby dokonać w czwartym kwartale 2007 r. Kolejne oceny i korekty zadań powinny się odbywać w cyklu rocznym. „Strategia rozwoju Gminy Grabowiec 2007 – 2013” zawiera określony zbiór przedsięwzięć i zadań, który nie jest zbiorem zamkniętym, przeciwnie jest otwarty na wszelkie inicjatywy, które mogą mieć wpływ na dalszy rozwój społeczny i gospodarczy gminy.
Efekty Strategii będą w dużej mierze zależały od integracji wokół jej realizacji władz samorządowych, instytucji, podmiotów gospodarczych, grup społecznych oraz wszystkich mieszkańców, którzy rozumieją sens rozwoju społeczno -  gospodarczego Gminy Grabowiec.

Strategia Rozwoju Gminy >>Cały dokument - plik pdf - 567KB

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia o wyniku 2018

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.13