2,811,469 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastępca Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
SWTRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Grabowiec na lata 2006 - 2015

Pobierz plik - pdf >>


Uchwała Nr XXI/97/08 Rady Gminy Grabowiec
dnia 08 października 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/147/06 z dnia 26 kwietnia 2006r. dotyczącej uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grabowiec na lata 2006-2015

.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym- Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. oraz art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia   12 marca 2004r. o pomocy społecznej- tekst jednolity w Dz.U. z 2008r. Nr 115,  poz. 728   Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
W uchwale Nr XXVIII/147/06 Rady Gminy Grabowiec z dnia 26 kwietnia 2006r.   w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grabowiec na lata 2006-2015 załącznik otrzymuje brzmienie jak w  załączniku   do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący - Rady Gminy - Jadwiga PijajkoUchwała Nr XXVIII/147/06 Rady Gminy Grabowiec z dnia 26 kwietnia 2006 roku
W sprawie uchwalenia „ Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grabowiec na lata 2006-2015 . „

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) oraz art. 17 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1
Uchwala się „ Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Grabowiec na lata 2006-2015 „ stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego .

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego .

Przewodniczący Rady Gminy - Stanisław Kuropatnicki


Załącznik do Uchwały Nr XXI/97/2008 Rady  Gminy Grabowiec, z dnia 8 października 2008

Gmina Grabowiec
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grabowiec na lata 2006 - 2015

Zespół ds. aktualizacji strategii powołany Zarządzeniem Wójta nr 10/08 z dnia 25 marca 2008 rok

Cała strategia >> plik pdf -531KB


Wstęp

Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej jest przyczyną pojawienia się nowych zadań z zakresu polityki społecznej. Wszelkie zmiany legislacyjne w kraju nałożyły na samorządy realizację zadań sfery społecznej. Przed władzami samorządu oraz instytucjami pomocy społecznej stanęły trudne zadania mające przyczynić się do rozwiązywania problemów społecznych.
Rozwiązanie problemów społecznych  jest procesem długofalowym, zorientowanym na współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi w obszarze polityki społecznej. Wspólne podejście do występujących problemów społecznych pozwoli na wypracowanie nowych rozwiązań, mających na celu zniwelowanie niekorzystnych zjawisk. Pomoc społeczeństwu nie może koncentrować się na udzielaniu wsparcia materialnego potrzebującym, ale ma wypracować niekonwencjonalne formy wspierania i pomagania. Przede wszystkim ma skoncentrować się na wzmocnieniu pozytywnych i aktywnych postaw, wdrożeniu pomocy zintegrowanej, ścisłym powiązaniu sfery oświaty, służby zdrowia, sądownictwa i innych instytucji w wypracowaniu form pomocowych. Dużą rolę powinien stanowić system wsparcia psychologicznego, prawnego, pedagogicznego, instytucjonalnego a przede wszystkim lokalnego. Występujące problemy nie należą do poszczególnych osób, ale są problemami środowisk, grup, rodzin. Tylko takie podejście da szansę na rozwiązanie i wyłączenie osób i rodzin z  obszaru pomocowego polityki społecznej. Powstałe problemy najczęściej mają związek z chorobami, bezradnością i niezaradnością, konfliktem wewnątrzrodzinnym, trudnościami wychowawczymi dzieci, przemocą fizyczną i psychiczną, alkoholizmem, bezrobociem.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych została sporządzona w oparciu o diagnozę społeczną, do której wykorzystano dane będące w posiadaniu Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Pracy, Przychodni Zdrowia, Posterunku Policji, Urzędu Gminy, oraz konsultacji społecznych.

CEL I PROCES TWORZENIA STRATEGII

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Grabowiec powstała w oparciu o art. 17 ust. 1, pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728),  który to stanowi, że :
„Do zdań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.”
Strategia pozostaje w zgodności z europejską polityką społeczną, określoną w głównej mierze podczas Szczytu Lizbońskiego w roku 2000 (Strategia Lizbońska) oraz krajowymi dokumentami, takimi jak:

Narodową Strategią Spójności na lata 2007-2013,
Strategią Polityki Społecznej na lata 2007-2013,
Krajową Strategią Zatrudnienia na lata 2007-2013,
Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020,
Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2005-2013,
Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013.
Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Grabowiec na lata 2009-2013
Strategią Rozwoju Gminy Grabowiec na lata 2009-2013
Celem opracowania niniejszej strategii jest zidentyfikowanie  problemów społecznych mieszkańców gminy  i wypracowanie skutecznych rozwiązań zmierzających do poprawy życia społeczności lokalnej. Zainicjowany w ramach Programu Integracji Społecznej proces aktualizacji strategii miał na celu zainspirowanie społeczności lokalnej na rzecz działań prospołecznych. Partycypacyjne wypracowanie dokumenty strategicznego ma na celu stworzenie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, by tym samym móc skutecznie rozwiązywać problemy społeczne zdiagnozowane na terenie gminy w poszczególnych obszarach polityki społecznej. Możliwość zaangażowania przedstawicieli różnych środowisk społecznych i zawodowych daje szanse wykreowania realnych kierunków rozwoju w polityce społecznej gminy. Proces poznania mocnych stron gminy pozwoli ponadto na podniesienie świadomości władz lokalnych oraz społeczności o lokalnym potencjalne, które stanowi podstawę do skutecznego i efektywnego wdrażania zadań strategicznych.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych oparta jest na  wyborze celu działania, wyborze kierunku i celów operacyjnych a także koncentracji środków.
Zasady polityki społecznej w konstruowaniu strategii to zasady:

pomocniczości,
efektów odłożonych w czasie,
szerokiego zasięgu skutków,
akceptacji i kontroli społecznej,
aktywności i zaangażowania społecznego,
kompleksowości i sprzężenia zwrotnego
Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest procesem długoletnim, opartym na planie działania, który w miarę potrzeb będzie modyfikowany a jaki gmina podejmie i będzie realizować w celu poprawy spójności społecznej i zmniejszenia wykluczenia społecznego.
Horyzont czasowy strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych rozkłada się na lata 2006- 2015. Strategia została opracowana w marcu 2006 roku oficjalnie przyjęta w październiku 2006 roku uchwałą Rady Gminy w Grabowcu Nr XXV/147/06 Proces tworzenia aktualizacji strategii  został rozpoczęty w styczniu 2008 r.  zakończony w czerwcu 2008r.
Aktualizacja strategii została uspołeczniona, przy jej opracowaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych grup społecznych. Wójt Gminy zarządzeniem z dnia 25 marca 2008 roku powołał 12 osobowy zespół ds. aktualizacji i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w niżej wymienionym składzie:

Edyta Lisiuk-  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Natalia Mydlak – Pracownik Urzędu Gminy
Elżbieta Widyma – Dyrektor Zespołu Szkół
Daria Kodeniec – Pracownik Zespół Szkół; Przedstawiciel Rady Gminy
Elżbieta Nowak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Marek Tabała – Lekarz rodzinny Przychodni Zdrowia
Mateusz Skórzewski – Przedstawiciel organizacji pozarządowej i Rady Gminy
Adam Skóra – Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej
Jarosław Staszczuk – PTTK
Mirosław Bednarczuk – Ochotnicza Straż Pożarna
Elżbieta Czata – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Anna Greniuk – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Aktualizacja strategii odbyła się podczas 2 warsztatów, w których uczestniczyli nie tylko powołani zarządzeniem Wójta przedstawiciele, ale również osoby zainteresowane tematem aktualizacji strategii, w większości Radni Gminy.
Wypracowana strategia została poddana konsultacjom społecznym (przedstawiciele różnorodnych środowisk), mieszkańcy zostali zapoznani z zidentyfikowanymi problemami społecznymi gminy i zaakceptowali przygotowany plan działania ukierunkowany na rozwiązywanie problemów.
Każdą strategię powinna charakteryzować jedna główna cecha – elastyczność na etapie jej wdrażania. Oznacza to, że cele i zadania zawarte w strategii powinny być stale monitorowane i weryfikowane w zależności od szybko zmieniającego się otoczenia zewnętrznego, jak również zasobów gminy i potrzeb jej mieszkańców. Jest to podstawowy element procesu wdrażania planu strategicznego. Możliwość wprowadzania zmian, regularna aktualizacja Strategii ma zachować ciągłość jej realizacji.

Etapy  tworzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zapoznanie uczestników biorących udział w warsztatach strategicznych z obowiązującą Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych, dokonanie wspólnej oceny dokumentu. Na podstawie tej oceny wypracowana została opinia Konsultanta Regionalnego i Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Powołanie zespołu do opracowywania i monitorowania Strategii – Zarządzenie Nr 10/08 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 25 marca 2008roku . Ustalenie reguł współpracy i określenie sytuacji społecznej w Gminie
Warsztat B/C  mający na celu :
dokonanie identyfikacji i oceny problemów społecznych,
określenie przyczyn istniejących problemów i ich wzajemnej korelacji,
określenie potrzeb społecznych i możliwości ich zaspokojenia,
określenie zasobów społecznych oraz sił umożliwiających rozwiązanie problemów,
prezentacja koncepcji zrównoważonego rozwoju gminy
Odbył się w dniu 19 marca 2008 roku. Uczestniczyło w nim 12 osób, z tego 9 osób z zespołu roboczego ds. aktualizacji strategii. Pozostałe 3 osoby to: przedstawiciele Rady Gminy i sołtys wsi wyrażający chęć uczestnictwa w spotkaniu .

Warsztat C/D mający na celu:
wypracowanie założeń do strategii,
sformułowanie wizji rozwoju ładu społecznego,
prezentację i analizę zasad rozwoju społecznego,
określenie celów strategii i korzyści z tego wynikających,
wypracowanie procedur wdrażania i opracowania strategii,
ocenę poziomu integracji społecznej,
zbudowanie drzewa celów w odniesieniu do drzewa problemów,
wypracowanie koncepcji projektów stanowiących odpowiedz na problemy i potrzeby społeczne.
Warsztat C/D odbył się w dwóch etapach. Pierwszy miał miejsce w dniu 27 maja 2008 roku. Uczestnikami spotkania byli: 5 osób z grupy roboczej nad aktualizacja strategii oraz Pracownik GOK i nauczyciel zespołu szkół. W drugim w dniu 10 czerwca uczestniczyło 13 osób z tego 8 powołanych do aktualizacji strategii  oraz 4 osoby reprezentujące Radę Gminy oraz organizacje społeczne.

Konsultacje społeczne Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Po opracowaniu przez zespół ds. aktualizacji strategii zmian w dokumencie, został on poddany konsultacjom społecznym. Spotkania odbyły się w miesiącu  wrześniu 2008 roku,  z przedstawicielami różnych grup społecznych, na których Wójt Gminy oraz wyznaczeni do tego pracownicy  przedstawili nowo wypracowany dokument zawierający identyfikację problemów społecznych mieszkańców gminy, ich potrzeby i koncepcje rozwiązywania problemów. Mieszkańcy zaakceptowali przedstawiony dokument. Nie zgłaszali dodatkowych problemów. W załączeniu protokół  spotkań ze społecznością wraz z listą obecności.

Cała strategia >> plik pdf -531KB

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018
Oświadczenia za 2019

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05