2,129,667 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
Charakterystyka Gminy Grabowiec

I. Aktualna Sytuacja Społeczno –Gospodarcza na obszarze gminy Grabowiec.

Gmina Grabowiec położona jest w południowej części województwa
lubelskiego, w powiecie zamojskim i graniczy: od północy z gminami Kraśniczyn, Wojsławice, Uchanie, od wschodu z gminą Trzeszczany, od południa z gminą Miączyn i od zachodu z gminą Skierbieszów.
Obszar gminy zaliczany jest do subwołyńskiego okręgu botanicznego z bogactwem gatunków kierunkowych i botanicznych. Występuje tu unikalna fauna i flora, rezerwaty, pomniki przyrody oraz Skierbieszowski Park Krajobrazowy.
Gmina jest dość dobrze skomunikowana, siedziba gminy oddalona jest około 32km od siedziby powiatu i ok. 100 km od siedziby województwa.
Powierzchnia gminy wynosi 12.888 ha, w której znajduje się 24 sołectw. Ludność gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiła 4874 osób.

1. Gleby

Gmina posiada gleby o najwyższych klasach bonitacyjnych, klasy I-III zaliczane są do najbardziej urodzajnych i zajmują 81% użytków rolnych.
W zachodniej części gminy przeważają gleby płowe w kompleksie z brunatnymi wytworzone z lessów.

2. Wody

Na terenie gminy Grabowiec występują dwa poziomy wodonośne: czwartorzędowy i kredowy.
Poziom czwartorzędowy zasilany jest przez infiltracje wód opadowych, posiada tendencję do obniżania się a nawet do zanikania.
Poziom kredowy – wody tego poziomu zostały zaliczone do głównego zbiornika wód podziemnych. Zwierciadło wody poza dolinami rzecznymi ma na ogół charakter swobodny. Na terenie gminy Grabowiec prowadzi się monitoring wód podziemnych przy składowisku odpadów w Grabowcu.
Wody kredowe są wodami słodkimi najczęściej typu węglanowo-wapiennego, charakteryzują się bardzo dobrą jakością. Zawartość wód podziemnych mieści się w granicach normy. Na terenie gminy nie występują naturalne jeziora, brak jest większych zbiorników retencyjnych, jedynie w Grabowcu znajduje się zbiornik o powierzchni 0,88 ha. Nie co lepsza jest sytuacja ze stawami. Występują 3 zespoły stawów:
- w Siedlisko - o pow. 28,71ha
- w Rogowie - o pow. 23,55ha
- w Tuczępach – o pow. 12,85ha

3. Klimat

Charakteryzuje się przewaga wpływów kontynentalnych. Średnia temperatura roku wynosi 7,3°C.
Wiatry przeważają z sektora zachodniego. Średnia suma opadów 600 mm, z czego 225 mm przypada na półrocze letnie i 375 mm na zimowe. Najmniejsze opady notowane są w lutym i marcu, natomiast największe w czerwcu. Gmina znajduje się w III strefie zagrożenia gradowego.

4. Szata roślinna

W obrębie gminy stwierdzono występowanie następujących gatunków roślin chronionych. W rezerwacie Czechówka /jest to węzeł ekologiczny regionalnego korytarza ekologicznego dla fauny i flory leśnej stanowiącego połączenie kompleksów leśnych (obecnie nie znajduje się na liście rezerwatów projektowanych) występują:
- śnieżyczka przebiśnieg
- wawrzynek wilczełyko
- żywiec gruczołowaty
- żywiec cebulowaty
W rezerwacie Rogów
- dziewięćsił popłocholistny
- len złocisty
- żmijowiec czerwony
- ostrożeń panoński
- miłek wiosenny
- oman szorstki
- zawilec wielkokwiatowy
- wisienka karłowata
- ożota zwyczajna
Naturalną roślinnością na obszarach wierzchowinowych stanowią grądy
lipowo – dębowo – gradowe. W obrębie doliny Wolicy łęgi jesionowo – olszowe.
Z gatunków fauny występuje suseł perełkowany w miejscowości Grabowiec Góra „Wygon Grabowiecki ”, który został uznany za węzeł ekologiczny.

5. Turystyka

Gmina Grabowiec nie posiada rozwiniętej bazy turystycznej, natomiast występują pojedyncze przykłady działalności turystycznej. Gmina nie posiada wyznaczonych szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych. Nie ma stworzonego systemu informacji. Jednakże ilość zabytków walory krajobrazowo-przyrodnicze predysponują gminie do rozwoju agroturystyki.
Największym bogactwem i walorem gminy jest czyste powietrze. Unikalna przyroda na terenie gminy chroniona jest w ramach utworzonych pomników krajobrazowych: skierbieszowski zabezpieczający skupiska roślin stepowych oraz ciekawe krajobrazowo obszary działów grabowieckich.

II. Infrastruktura Techniczna

1.Zaopatrzenie w wodę

Na terenie gminy funkcjonują dwa sposoby zaopatrywania w wodę pitną. Z wodociągów komunalnych w Grabowiec Górze, Wólce Tuczępskiej i Drogojówce gmina Trzeszczany, który zaopatruje w wodę sołectwa Skibice, Ornatowice, Kol. Szystowice oraz ze studni lokalnych wierconych i kopanych. Gmina Grabowiec zwodociągowana jest w 37,14%.

2. Gospodarka ściekowa

Bardzo ważnym zagadnieniem w gminie Grabowiec jest problem powstania i utylizacji ścieków. Na obszarze gminy aktualnie brak jest zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Występują jedynie 3 małe przydomowe oczyszczalnie w miejscowości Grabowiec, Grabowiec Góra i Dańczypol.

3. Gospodarka odpadami

System gromadzenia i deponowania odpadów odbywa się na składowisku w Grabowcu. Powierzchnia całkowita wynosi 1,70ha w tym I etap 0,56ha o pojemności 5670m³. Składowisko zrealizowane zostało zgodnie z zasadami, wymogami ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej. Zakłada się utrzymanie istniejącego obiektu na okres eksploatacji do 2010 roku.

4. Zapotrzebowanie w gaz

Obecnie gmina Grabowiec nie posiada sieci gazowej ani urządzeń z tym związanych. Dla potrzeb gospodarstw domowych rozprowadzany jest gaz propan-butan w butlach.
Przewidziana jest koncepcja dostawy gazu przewodowego relacji Zamość-gmina Miączyn, gmina Grabowiec-gmina Uchanie.

5. Stan systemu komunikacji

Układ komunikacyjny gminy tworzą drogi o znaczeniu powiatowym i gminnym.
Drogi gminne liczą 44 km, w tym o nawierzchni utwardzonej 9,4 km, pozostałe to drogi gruntowe.
Łączna długość dróg powiatowych na obszarze gminy wynosi 70 km, w tym o nawierzchni utwardzonej 58 km.
Połączenie obszaru gminy z siedzibą powiatu oraz sąsiednimi gminami zapewniają n/w drogi:
- Skierbieszów – Grabowiec – Hrubieszów Nr 2230L dl. 15,6 km o nawierzchni utwardzonej,
- Grabowiec – Uchanie Nr 2233L dl. 7,2 km o nawierzchni utwardzonej,
- Wojsławice – Grabowiec Nr 0839L dl. 8,2 km o nawierzchni utwardzonej,
- Czechówka – Hołużno – Ornatowice Nr 2232L dl. 5,9 km w tym 3,2 km o nawierzchni utwardzonej i 2,7 km o nawierzchni gruntowej,
- Skierbieszów – Tuczępy Nr 2228L dl. 4,5 km w tym: 3,0 km o nawierzchni utwardzonej, 1,5 km o nawierzchni gruntowej,
- Tuczępy – Szczelatyn Nr 2231L dl. 8,2 km o nawierzchni utwardzonej,
- Szczelatyn – Rogów Nr 2239L dl. 2,8 km o nawierzchni utwardzonej,
- Wolica Uchańska – Majdan Żukowiecki Nr 2241L dl. 3,5 km o nawierzchni gruntowej,
- Grabowiec – Miączyn Nr 2238L dl. 4,2 km o nawierzchni bitumicznej,
- Grabowiec Góra – Horyszów Nr 2237L dl. 4,2 km
- Szystowice – Ostrówek Nr 2235L dl. 4,1 km w tym 1,0 km o nawierzchni utwardzonej i 2,2 km o nawierzchni gruntowej,
- Ornatowice – Skibie Nr 2234L dl. 3,0 km o nawierzchni bitumicznej.
Należy wspomnieć, że gmina Grabowiec posiada najgorszy stan dróg powiatowych i gminnych. Występuje wiele ubytków i kolein, większość dróg szczególnie gminnych jest nieutwardzonych. Nieodpowiednia jest ich nośność, szerokość, brak chodników, parkingów szczególnie przy ważniejszych drogach powiatowych.
Na terenie gminy nie ma połączenia kolejowego.

6. Baza sportowo – rekreacyjna

Na terenie gminy znajduje się hala sportowa przy Zespole Szkół w Grabowcu oddana do użytku w 2006 roku o wymiarach boiska 19m x 36m oraz sala gimnastyczna przy Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół w Grabowcu o wymiarach 18m x 9m.
Wybudowana hala sportowa zabezpiecza potrzeby mieszkańców gminy.
Na terenie gminy znajduje się również w miejscowości Grabowiec boisko, które użytkowane jest przez Grabowiecki Klub Sportowy i młodzież Zespołów Szkół w Grabowcu. Nie posiadamy bazy do uprawiania sportów zimowych, nie ma również pływalni ani kortów tenisowych.

7. Baza edukacyjna

Na terenie gminy Grabowiec znajduje się: Zespół Szkół w Grabowcu w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole Samorządowe. Posiada własną stołówkę, świetlicę, a także oddaną w 2006 roku do użytkowania halę sportową o wymiarze boiska 19m x 36m.
Szkoła Podstawowa w Tuczępach z klasami od 0 do VI do której uczęszcza 53 uczniów.
Ponadgimnazjalny Zespół Szkół w Grabowcu, dawne Liceum do którego uczęszcza 113 uczniów.
Wszystkie budynki szkół są w dobrym stanie z dobrym wyposażeniem sal lekcyjnych.

8. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Wodociągi komunalne zlokalizowane są w Grabowcu Górze, który obsługuje sołectwa Grabowiec i Grabowiec Góra o łącznej długości sieci 12,7 km oraz 14,0 km przyłączy wodociągowych, oraz Wólce Tczępskiej, który obsługuje sołectwa Tuczępy, Wólka Tuczępska, Popławy o łącznej długości sieci 4,0 km, przyłączy 3,4 km. Dodatkowe sołectwa Skibice, Ornatowice oraz Kol. Szystowice obsługiwane są przez Wodociąg Komunalny w Drogojówce gmina Trzeszczany.
Zarząd nad Wodociągami sprawuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Grabowcu.
Oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie gminy jest brak.
Sieć ciepłownicza stanowiąca mienie komunalne występuje tylko na terenie osady Grabowiec.

Składowisko Odpadów
Gminne składowisko odpadów zlokalizowane jest w miejscowości. Zarząd prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grabowcu.

Obiekty Dziedzictwa Kulturowego
Obiekty wpisane do rejestru zabytków :
- Bronisławka – Grabowiec- „Zamczysko „ Grodzisko na Górze Zamkowej nr C/74.
- Skibice – Grodzisko nr 1- Aa – 233/10
- Skomorochy Duże – Zespół podworski – A-122/443, dwór drewniano- murowany, pozostałości parku , kaplica własność prywatna
- Grabowczyk – Pozostałości parku podworskiego A-188, własność gminy
- Grabowiec Zespół Kościelny- A-210/81, kościół parafialny murowany z 1854-55 roku, dzwonnica murowana , własność parafii Grabowiec
- Szystowice – Zespół podworski – A-238/83 dwór murowany , park o pow. 4 ha, własność prywatna
- Grabowiec – cmentarz grzebalny czynny – A/327 z drzewostanem i nagrobkami, parafialny rzymskokatolicki i grekokatolicki, własność parafii Grabowiec
- Bereść – Cmentarz z I wojny światowej – A-403, nieczynny
- Wolica Uchańska - Cmentarz z I wojny światowej A-404, nieczynny
- Hołużno – park dworski krajobrazowy – A- 449/88 o pow. 3,16 ha
- Dańczypol – Park podworski – A- 460 o pow. 4,95 ha, własność leśnictwa
- Grabowiec – dawny budynek Urzędu Gminy drewniany – A-496/90 wraz z działką.

Obiekty objęte ewidencją zabytków
- Grabowiec – układ urbanistyczny miejscowości
- Tuczępy - Zespół kościelny – kościół parafialny p.w.Św. Anny Matki NMP i Przemienienia Pańskiego z lat 1939-1957, cmentarz Kościelny
- Ornatowice- zespół podworski – park podworski o pow. 7 ha, dwór murowany z początku XX wieku, częściowo rozebrany, kapliczka Matki Boskiej,Brogowa murowana z XIX w w parku –własność prywatna
- Siedlisko –Zespół dworski– dwór murowany z XIX w, spichlerz murowany, kuźnia murowana, park
- Szystowice – Zespół gorzelni- murowany budynek gorzelni z 1904 roku, murowany budynek magazynu spirytusu – własność prywatna
- Grabowiec – młyn murowany z 1924 r, czynny , własność prywatna
- Grabowiec – dawna apteka ul. Skierbieszowska 17 i 17a
-dawna plebania prawosławna, obecnie sklep- własność
prywatna
- dawna szkoła , obecnie pustostan ( ul. Kozia)
- Skomorochy Małe – szkoła drewniana z 1914 r.
- Tuczępy – szkoła drewniana z lat 30 XX w.
- Bereść – cmentarz prawosławny ( po 1875 r) , dawniej grekokatolicki, nieczynny
- Bereść – cmentarz prawosławny, nieczynny
- Bronisławka –cmentarz zamknięty , żydowski
- Grabowiec – cmentarz żydowski , stary nieczynny
- Tuczępy – cmentarz parafialny rzymskokatolicki, czynny
- Bronisławka – dom nr 3 uż. Franciszek Jonas ,drewniany z 1883 roku
- Bronisławka – dom nr 13 uż. Piotr Prystupa drewniany z 1864 r
- Grabowiec – dom ludowy , drewniany z 1935 r. , obecnie dom parafialny
- Grabowiec Góra – dom nr 44 drewniany z 1919 r.
- WolicaUchańska – dom mieszkalny nr 31 z pocz. XX w.
- Wolica Uchańska- dom mieszkalny nr 31 a z 1920 r
- Bereść – kapliczka domkowa z 1934 r z figurą Matki Boskiej
- Grabowczyk – kapliczka św. Józefa z XIX w domkowa drewniana
- Szystowice – kapliczka murowana św. Jana Chrzciciela z lat 50 XX w.
- Wólka Tuczępska – kapliczka domkowa z XIX w.
- Wolica Uchańska –kapliczka drewniana z 2 poł XIX w.
- Tuczepy – kapliczka murowana

9. Identyfikacja problemów

- niewykorzystanie szczególnie dla celów turystycznych dobrych warunków przyrodniczo- krajobrazowych gminy, czystość powietrza itp.
- słabo rozwinięta sieć wodociągowa na terenie gminy
- brak oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej
- brak gazociągu
- zły stan techniczny dróg powiatowych oraz gminnych, co hamuje rozwój gospodarczy gminy
- brak odpowiedniej ilości chodników
- niewystarczające oświetlenie uliczne
- słabo rozwinięta selektywna gospodarka odpadami , mimo posiadania składowiska odpadów
- spotykane wciąż istniejące dzikie wysypiska śmieci
- stan techniczny obiektów dziedzictwa kulturowego w większości zły lub bardzo zły , zaniedbane otoczenie budynków i parków zabytkowych
- słabo rozwinięta sieć internetu

10. Gospodarka

Struktura gospodarcza gminy jest zdecydowanie monofunkcyjna zdominowana przez rolnictwo, z którym związane jest ponad 90 % ogółu pracujących.
Podstawą działalności rolniczej są bardzo korzystne warunki materialne, które pod względem wartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej kwalifikują gminę na 8 miejscu na zamojszczyźnie.
W gminie znajduje się 1200 gospodarstw indywidualnych oraz 450 do
1 ha.
Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się spadek ilości gospodarstw rolnych. Jednocześnie należy zauważyć, że wiodącym kierunkiem jest produkcja roślinna w której dominują zboża a z nich głównie pszenica. Wyposażenie indywidualnych gospodarstw rolnych w sprzęt rolniczy w ostatnich latach wzrasta szczególnie w większych gospodarstwach.
Działalność przemysłową na terenie Grabowca prowadzą drobne zakłady usługowo-przetwórcze przemysłu spożywczego i budowlanego.
Ważniejsze zakłady działające na terenie gminy to:
- Gorzelnia Szystowice - zakład prywatny
- Piekarnia w Grabowcu - zakład prywatny
- Młyn elektryczny - zakład prywatny
- Skup zwierząt(razem 2) zakłady prywatne
- Skup zboża (razem 2) zakłady prywatne
Najbardziej dynamiczną sferą usług komercyjnych jest handel liczący
około 30 placówek.
Poddając ocenie całość gospodarki gminy, należy stwierdzić, że gmina ma profil typowo rolniczy z domieszką przemysłu rolno- spożywczego.

Wg stanu na 31.12.2006 r.

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia o wyniku 2018

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.08