2,810,493 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastępca Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W GRABOWCU

tel/fax: 84 651 24 66,  84 651 24 74
tel. kom. 502 646 294
e-mail
grabowiec@poczta.internetdsl.pl
gmina@grabowiec.pl
www.grabowiec.plZARZĄDZENIE nr 64/2007 Wójta Gminy Grabowiec
z dnia 7 grudnia 2015 roku
w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy Wójta Gminy w Grabowcu


Archiwum

REGULAMIN DZIAŁANIA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO

Postanowienia ogólne

Skład Zespołu

Tryb pracy Zespołu

Funkcjonowanie Zespołu i jego zadania

ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI KIEROWANIA,
WSPÓŁDZIAŁANIA I ALARMOWANIA GMINY GRABOWIE
C

LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY GRABOWIEC -
(Stan na 31 grudnia 2007 r)

Sołtysi w Gminie Grabowiec
(Kadencja 2007-2010)


WYKAZ JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY GRABOWIEC

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ ORAZ OCENA RYZYKA ICH WYSTĄPIENIA


Co dnia miliony ludzi wstaje i spieszy się do swoich zajęć, idzie do pracy, posyła dzieci do szkoły. Zdarza się niespodziewane wydarzenie jak: pożar, wypadek drogowy czy budowlany, wydostanie się do otoczenia substancji niebezpiecznej, albo inne zagrożenie. Nagle uświadamiamy sobie, jak ulotne jest życie i że może narażone być nasze istnienie. Niektórych tragedii możemy uniknąć, ale niektóre z nich rozgrywają się w wyniku zdarzeń od nas niezależnych. Wiedza i świadomość o tym, co może nas spotkać oraz jak ewentualnie tego uniknąć lub wpłynąć na zmniejszenie ryzyka, z pewnością przyczyni się do ograniczenia wylewanych łez rozpaczy. Poznając zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia możesz ocalić życie swoje i swoich najbliższych. - więcej >> SERWIS ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - http://www.czk.pl/index.php

RESORTY I URZĘDY CENTRALNE BIORĄCE UDZIAŁ W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM >>

POZOSTAŁE INSTYTUCJE I RESORTY >>

Aktualna pogoda -  MeteoSky Sp. z o.o  >>


I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK), zwany dalej „Regula-minem” określa szczegółową organizację, zadania, tryb pracy i funkcjonowanie GZZK – zwanego dalej „Zespołem” .

2. Regulamin opracowany jest na podstawie § 3 ust.1 zarządzenia nr 29 Wójta Gminy Gra-bowiec z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania i trybu  pracy  Gminnego Ze-społu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum  Zarządzania  Kryzysowego w Grabowcu.

3. Ilekroć w Regulaminie mowa o:

3.1 Wójcie, rozumie się przez to Wójta Gminy Grabowiec,

3.2 sytuacji kryzysowej – należy przez to rozumieć sytuację będącą następstwem           zagrożenia i prowadzącą w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji pu-blicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przy-wrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają  wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczaj-nych,
3.3  infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalne obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, in-stalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli o raz służące za-pewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców,

3.4 ochronie infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć zespół przedsięwzięć organizacyjnych realizowanych w celu zapewnienia funkcjonowania lub szybkiego odtwo-rzenia infrastruktury krytycznej na wypadek zagrożeń, w tym awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie,

3.5 planowaniu cywilnym – należy przez to rozumieć:

3.5.1 całokształt przedsięwzięć organizacyjnych, polegających na opracowywaniu planów, w tym planów reagowania kryzysowego, i programów, mających na celu optymalne wykorzystanie dostępnych sił i środków w sytuacjach kryzyso-wych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny, w zakresie za-pobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktu-ry i przywracania jej pierwotnego charakteru,
3.5.2  planowanie w zakresie wspierania Sił Zbrojnych RP w razie ich użycia oraz planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań z zakresu za-rządzania kryzysowego.
4.  Zespół jest organem pomocniczym Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego.

II. SKŁAD ZESPOŁU

1. W skład Zespołu wchodzą:

1.1  Wójt – Przewodniczący Zespołu;
1.2  Sekretarz Gminy - Zastępca Szefa Zespołu;
1.3  pracownik komórki organizacyjnej Urzędu właściwy w sprawach zarządzania  kryzy-sowego – Sekretarz Zespołu.

1.4  Grupy robocze o charakterze stałym:
1.4.1  grupa planowania cywilnego, monitorowania, prognoz i analiz:
- kierownik grupy – pracownik Urzędu Gminy Grabowiec,
- pięciu członków grupy – pracownicy Urzędu Gminy Grabowiec.

1.5  Grupy robocze o charakterze czasowym:
1.5.1  grupa operacji i organizacji działań:
- kierownik grupy – pracownik Urzędu Gminy Grabowiec,
- członek grupy – lekarz weterynarii,
- członek grupy – przedstawiciel Policji,
- członek grupy – przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej;

1.5.2  grupa zabezpieczenia logistycznego:
- kierownik grupy – Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych,
- członek grupy - Skarbnik Gminy,
- członek grupy – pracownik Urzędu Gminy;

1.5.3  grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno bytowej:
- kierownik grupy – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- członek grupy – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, 
- członek grupy – lekarz medycyny.

2. Grupa robocza o charakterze stałym (skład stały), stanowi Gminne Centrum  Zarządzania Kryzysowego (GCZK), będące komórką organizacyjną Urzędu Gminy.

3. Grupy robocze o charakterze czasowym (skład czasowy), mogą każdorazowo być włą-czane do pracy Zespołu, na polecenie Przewodniczącego Zespołu.

4. Imienny skład Zespołu przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/07 Wójta Gminy Grabowiec  z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie powołania i trybu  racy Gminnego Ze-społu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Grabowcu.

5. Plan powiadania Zespołu określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

III. TRYB PRACY ZESPOŁU

1. Zespół działa na podstawie niniejszego regulaminu i planu pracy zatwierdzonego  przez Wójta.

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz Zespołu.

3. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

3.1 kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem,  reagowaniem
i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,

3.2 realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

3.2.1 realizacja zaleceń do Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego
(GPRK),
3.2.2 opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia GPRK,

3.3 zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu re-agowania na potencjalne zagrożenia,

3.4 wykonywanie przedsięwzięć wynikających z Planu Operacyjnego Gminy,

3.5 przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

3.6 realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

4. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, jednak nie rzadziej niż dwa   razy w roku, a także w zależności od potrzeb.

5. W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń oraz  koordy-nacji działań ratowniczych, Przewodniczący może zarządzić posiedzenie  Zespołu w try-bie natychmiastowym.

6. Posiedzeniami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności  Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz Zespołu.

7. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Przewodniczącemu  sprawo-wanie jego funkcji, powierza on kierowanie pracami Zespołu swojemu  Zastępcy lub Se-kretarzowi Zespołu.

8. Obsługę kancelaryjno - biurową Zespołu zapewnia Sekretarz Zespołu.

9. Grupa robocza o charakterze stałym pracuje zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązu-jącym w Urzędzie Gminy Grabowiec. Członkowie grupy roboczej o charakterze stałym stanowią Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK), które zapewnia pełnienie całodobowych dyżurów do celów przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzy-sowego.

10. W czasie trwania stanu klęski żywiołowej lub innego niebezpiecznego zdarzenia Zespół pracuje w składzie grup roboczych o charakterze stałym i czasowym w trybie ciągłym, z zapewnieniem zmianowości pracy osób wchodzących w ich  skład.

IV. FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU I JEGO ZADANIA

1. W celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub innym niebezpiecznym zdarzeniom oraz ich usunięcia Zespół pracuje w fazach zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy.

1.1 W fazie zapobiegania Zespół podejmuje działania, które redukują lub eliminują  prawdopodobieństwo wystąpienia klęski żywiołowej lub innego niebezpiecznego zdarze-nia, albo w znacznym stopniu ograniczają ich skutki:

1.1.1 przedsięwzięcia minimalizujące straty,
1.1.2 prace legislacyjne,
1.1.3 analiza zagrożeń,
1.1.4 planowanie i organizowanie zapasów,
1.1.5 budowa struktur organizacyjnych,
1.1.6 realizacja budowli i systemów zabezpieczających,
1.1.7 opracowanie i aktualizowanie „Gminnego Planu Reagowania”;

1.2 W fazie przygotowania Zespół podejmuje działania planistyczne dotyczące sposo-bów reagowania na czas wystąpienia klęski żywiołowej lub innych niebezpiecznych zdarzeń, a także działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków nie-zbędnych do efektywnego reagowania: 

1.2.1 uzgodnienie z Powiatowym i Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzyso-wego zasad i form kierowania i udzielania wsparcia w czasie reagowania kryzy-sowego,

1.2.2 monitorowanie występujących zagrożeń i prognozowanie rozwoju sytuacji,

1.2.3 bieżąca wymiana informacji ze służbami ratowniczymi na temat występujących zagrożeń na obszarze gminy,

1.2.4 ostrzeganie i alarmowanie ludności o możliwości wystąpienia zagrożeń życia i zdrowia, utraty mienia oraz o podjętych zadaniach przeciwdziałających tym za-grożeniom,

1.2.5 przygotowanie sytemu łączności na potrzeby reagowania,

1.2.6 prowadzenie uzgodnień w zakresie współdziałania z sąsiednimi służbami ra-towniczymi w zakresie zapobiegania zagrożeniom oraz podczas reagowania,

1.2.7 planowanie i przygotowanie środków transportu, warunków bytowych  oraz pomocy lekarskiej i społecznej dla ewakuowanej ludności,

1.2.8 organizowanie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produk-tów żywnościowych, wody i pasz podczas wystąpienia zagrożeń,

1.2.9 organizowanie ochrony dóbr kultury podczas wystąpienia zagrożeń,

1.2.10 utrzymywanie stałej współpracy z instytucjami realizującymi monitoring śro-dowiska,

1.2.11 przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy  humanitarnej dla poszkodowanej ludności,

1.2.12 planowanie i udział w realizacji szkolenia służb ratowniczych i ludności,

1.2.13 informowanie społeczeństwa o konieczności realizowania zadań na rzecz pod-noszenia poziomu bezpieczeństwa w gminie.                   

1.3 W fazie reagowania Zespół podejmuje działania polegające na dostarczeniu pomocy poszkodowanym, zahamowaniu rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczeniu strat i zniszczeń, a w szczególności:

1.3.1 koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo – ochronnych prowadzo-nych przez jednostki organizacyjne biorące w nich udział na terenie gminy,

1.3.2 utrzymywanie całodobowej łączności w relacjach: Wójt – Starosta Powiatu, Wójt – gminy sąsiednie, Wójt - służby ratownicze,

1.3.3 prowadzenie stałej wymiany informacji dotyczącej zagrożeń i podejmowanych (podjętych) działań oraz współdziałanie ze służbami (zespołami) organów ad-ministracji publicznej, organizacji pozarządowych, służb ratowniczych biorą-cych udział w reagowaniu kryzysowym,

1.3.4 analizowanie i prognozowanie powstałych zagrożeń,

1.3.5 zbieranie i dokumentowanie informacji, opracowywanie projektów decyzji związanych z reagowaniem,

1.3.6 koordynowanie realizacji zadań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne służby zdrowia i pozarządowe organizacje humanitarne,

1.3.7 przekazywanie decyzji Wójta wykonawcom oraz przyjmowanie meldunków o wykonaniu zadań,

1.3.8 informowanie społeczeństwa o wykonywanych przez Wójta zadaniach na rzecz usuwania skutków zagrożeń.

1.4 W fazie odbudowy Zespół podejmuje działania mające na celu przywrócenie     zdolności reagowania, odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtworzenie kluczowej dla funkcjonowania gminy infrastruktury telekomunikacyjnej, energe-tycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania  wody, a także:

1.4.1 szacowanie strat i opiniowanie wniosków mieszkańców ubiegających się o kre-dyty na odtworzenie produkcji i warunków bytowych,

1.4.2 koordynowanie pomocy humanitarnej,

1.4.3 koordynowanie pomocy psychologicznej,

1.4.4 koordynowanie badań sanitarno-epidemiologicznych,

1.4.5 koordynowanie działań związanych z odtwarzaniem infrastruktury technicznej.


2 Działania określone w pkt.1 ppkt. 1.1 i1.2 są realizowane przez grupę roboczą  charak-terze stałym.

3 Działania określone w pkt.1 ppkt. 1.3 i 1.4 są realizowane przez Zespół w pełnym skła-dzie.

4 Wójt zarządza okresowe ćwiczenia realizowane przez Zespół w pełnym składzie,  określając ich cel, główne zadania i przebieg. Po przeprowadzonych ćwiczeniach Sekretarz Zespołu przedstawia Wójtowi raport z ćwiczeń.

5 Zespół może brać udział w ćwiczeniach ogólnokrajowych organizowanych przez
MSW i A.

Styczeń - 2009


FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018
Oświadczenia za 2019

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.05