2,834,287 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Zastępca Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
UCHWAŁY RADY GMINY - 2010 r.

Uchwały z roku:  - 2006,  - 2007,  - 2008,  - 2009, -
2010Rok 2010


Sesja XXXVII - 24.06.2010

UCHWAŁA Nr XXXVII/178/2010
RADY GMINY GRABOWIEC z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie powierzenia uprawnienia Wójtowi Gminy Grabowiec.

Uchwała Nr XXXVI/179/2010
Rady Gminy Grabowiec z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamościa.

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XXXVII/179/10
Rady Gminy Grabowiec z dn.24.06.2010 r.
Gminny program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXVII/183/10 ( załącznikiem)
Rady Gminy Grabowiec z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Zamość dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, realizowanej w ramach projektu pn. „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu”.

Uchwała Nr XXXVII/184/10
Rady Gminy Grabowiec z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janowiec.Sesja XXXVI 29.04.2010 r.

Uchwała Nr XXXVI/173/2010
Rady Gminy Grabowiec, z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia skarg na – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu.

Uchwała Nr XXXVI/ 174 /2010
Rady Gminy Grabowiec, z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy .

Uchwała Nr XXXVI /176/ 2010
Rady Gminy Grabowiec, z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego i logopedy


Uchwała Nr XXXVI/177/ 2010
Rady Gminy Grabowiec, z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.


Sesja XXXV 30.03.2010

Uchwała Nr XXXV/ 165 /2010
Rady Gminy Grabowiec,  z dnia  30 marca 2010 roku.                  
w sprawie uchwalenia planu  pracy stałych Komisji Rady Gminy  na 2010 rok.

Załącznik  Nr 1 - 3  do uchwały Nr XXXV/165/2010
Rady Gminy Grabowiec  z dn.30.03.2010 r, plany pracy Komisji

Uchwała Nr XXXV/166/2010
Rady Gminy Grabowiec, z dnia 30 marca 2010 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXXV/167/2010
Rady Gminy Grabowiec, z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie zawarcia umowy o współpracy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Słoneczna i Ekologiczna Ziemia Zamojska”.

Uchwała Nr XXXV/ 168 /2010
Rady Gminy Grabowiec, z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/ 86 /08 Rady Gminy Grabowiec w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dofinansowania
osobom fizycznym zadań związanych z usuwaniem azbestu z posesji położonych  na terenie Gminy Grabowiec


Rady Gminy Grabowiec, z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uchwała Nr XXXV/170/2010
Rady Gminy Grabowiec, z dnia 30 marca  2010 roku.
w sprawie przyjęcia harmonogramu wdrażania działań strategicznych  na okres od styczeń 2010- do grudzień 2010.


Uchwała Nr  XXXV/171/2010
Rady Gminy W Grabowcu, z dnia 30 marca 2010 roku.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Grabowcu.

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/171/2010
Rady Gminy  w Grabowcu, z dnia 30 marca 2010 r.
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Grabowcu

Uchwała Nr XXXV/172/2010
Rady Gminy Grabowiec, z dnia 30 marca 2010 roku . 
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabowiec- Góra.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/172/2010
Rady Gminy Grabowiec z dnia 30 marca 2010 r
Plan Odnowy Miejscowości Grabowiec- Góra.


Sesja XXXIV 29.01.2010

Rady Gminy Grabowiec, z dnia 29 stycznia  2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłków w szkole.

Rady Gminy Grabowiec,  z  dnia  29 stycznia 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/24/07 Rady Gminy Grabowiec z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Grabowiec na lata 2007-2013.
Rady Gminy Grabowiec, z dnia  29 stycznia 2010 r.
Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Grabowiec na lata 2007-2013
Rady Gminy Grabowiec,  z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko –Katolickiej Św. Mikołaja w Grabowcu na dofinansowanie prac remontowych.

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017
Oświadczenia za 2018
Oświadczenia za 2019

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.04