2,156,707 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
Powitanie

GMINA GRABOWIEC
pow. zamojski, woj. lubelskie
NIP Gminy: 922-29-42-983,
REGON Gminy: 950368492
Kod terytorialny: 0620022

URZĄD GMINY GRABOWIEC
22-425 Grabowiec, Rynek 3
NIP Urzędu Gminy: 919-10-02-516,
REGON UG: 000540564
tel/fax 84 651 24 74
tel. alarmowy OSP Tuczępy 501 766 033
e-mail: gmina@grabowiec.pl,
www.grabowiec.pl
Konto bankowe: 35 9644 1020 2006 2000 2512 0023 w PBS Zamość Oddział Grabowiec


Urząd Gminy czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 do 15:15 w soboty nie czynny.


INFORMACJA O TERMINACH PRZYJĘĆ W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW:

  • Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 9:00 do 14:00, a w przypadku Jego nieobecności Sekretarz Gminy lub wyznaczony pracownik, na podstawie wcześniejszych zapisów dokonanych przez Sekretariat.

  • Interesanci mogą być przyjmowani przez Wójta Gminy także w inne dni tygodnia za Jego zgodą.


Informacja
Przewodniczący Rady Gminy Grabowiec Pani Elżbieta Czata
pełni dyżury w Urzędzie Gminy Grabowiec w poniedziałki od godz. 8:00 do 9:00, pokój nr 4


AKTUALNOŚCI:

Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów sołectw

Zarządzenie Wójta Gminy Grabowiec

w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Na podstawie §5 ust. 23 Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Grabowiec ( Uchwała Nr XVII/65/2016 Rady Gminy Grabowiec z dnia 31 03.2016 r. , oraz wykonując uchwałę Nr III/14/2018 Rady Gminy Grabowiec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw , zarządzam co następuje:

§1

Przedmiotem konsultacji są Statuty poszczególnych sołectw z terenu Gminy Grabowiec.

§2

Konsultacje zostaną przeprowadzone przez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłanych drogą elektroniczną na adres: gmina@grabowiec.pl.

§3

Konsultacjami objęty zostanie teren poszczególnych sołectw w Gminie Grabowiec.

§4

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są stali mieszkańcy sołectw.

§5

Projekty Statutów wyłożone zostaną w sekretariacie Urzędu Gminy Grabowiec, oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Grabowiec - / BIP UG Grabowiec /

§6

Wyjaśnienia na temat konsultacji można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Grabowiec, gdzie także można składać opinie.

§7

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 07.01.2019 r do 31.01.2019 roku.

§8

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy.

§9

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jego rozplakatowanie na obszarze objętym konsultacjami i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grabowiec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Bartosz PopekSpotkania z nową energią

3 GRUDNIA W GODZINACH 9-12 DO GRABOWCA ZAWITAJĄ DORADCY ENERGETYCZNI Z REGIONALNEGO BIURA ENERGII, URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO. OD NICH BĘDZIE MOŻNA SIĘ DOWIEDZIEĆ JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA RACHUNKACH ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, CO TO SĄ PANELE FOTOWOLTAICZNE, SOLARY, POMPY CIEPŁA ORAZ W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ DOTACJE NA ICH MONTAŻ.

 

- Unia Europejska stawia na zieloną energię. Urząd Marszałkowski wpisuje się w ten trend. Sukcesywnie realizowane są projekty dofinansowywane z funduszy europejskich na odnawialne źródła energii takie jak instalacje solarne, fotowoltaiczne, pompy ciepła czy termomodernizacja budynków - dyrektor Regionalnego Biura Energii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. - Nasi doradcy udzielają bezpłatnych porad o planowaniu i wdrażaniu inwestycji ekologicznych oraz przybliżają tą tematykę mieszkańcom gmin i miast województwa lubelskiego. Wdrażany jest także program czyste powietrze w ramach, którego można wymienić przestarzałe kotły, ocieplić dom, wymienić okna.


SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY GRABOWIEC.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH OSZCZĘDNOŚCIAMI NA RACHUNKACH ZA ENERGIĘ I TEMATYKĄ ZWIĄZANĄ Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII.

 

Ty też możesz umówić się na spotkanie i skorzystać z bezpłatnej porady. Regionalne Biuro Energii UMWL 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4. e-mail: doradctwo.energetyczne@lubelskie.pl

 

Zachęcamy również na naszą stronę na portalu Facebook

fb.com/PoczujEnergie
I Sesja Rady Gminy Grabowiec


Porządek Obrad
I Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 21 listopada 2018 r.  (godzina 10.00) w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Grabowiec


Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

BANER 600x400 2

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbest – Przewodnik Krok po  kroku.

Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.

 

Załączniki do pobrania:

 

 

INFORMACJA

 

W dniu 8 października 2018 r. (poniedziałek), o godzinie 1800 w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu odbędzie się spotkanie informacyjne, dotyczące naboru wniosków w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze. Podczas spotkania pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omówią zasady funkcjonowania Programu oraz naboru wniosków.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią.

Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Grabowiec.

Wójt Gminy Grabowiec

Waldemar Greniuk

KOMUNIKAT

UWAGA

KOMUNIKAT W SPRAWIE 
PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Porządek Obrad XXXV

Porządek Obrad
XXXV Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 4 października 2018 r.  (godzina 9.00) w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Grabowiec

Porządek Obrad XXXIV
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Grabowiec

z dnia 22 sierpnia 2018 roku

 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Grabowiec

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

przetarg ustny ograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec
OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec


Wykaz nieruchomości

 

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży

przeznaczonych do sprzedażyna podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Grabowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Porządek Obrad XXXII
Porządek Obrad XXXII Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 28 czerwca 2018 r. (godz.900)
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grabowiec


Informacja odnośnie zatwierdzenia projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy GrabowiecPorządek Obrad XXXI
Porządek Obrad XXXI Sesji Rady Gminy Grabowiec
w dniu 25 maja 2018 r. (godzina 9.00)
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy GrabowiecRozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony – Zakładka Krok pop kroku

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZAMOJSKIEGO
30.04.2018

Obwieszczenie Starosty Zamojskiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia o wyniku 2018

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.01