Komisje Rady Gminy Grabowiec
Dodane przez Administrator dnia

Kadencja 2006-2010


Rada Gminy 2006-2010 >>


Komisje stałe Rady


Uchwała Nr I/3/06
Rady Gminy Grabowiec z dnia 24 listopada 2006 r.
w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Grabowiec .


Na podstawie art.18 a ust.1 i 2 i art. 21  ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) – Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

1.     Powołać Komisję Rewizyjną w składzie :
1)     Sitarczuk Ryszard          -  Przewodniczący Komisji
2)     Misiura Henryk               -        członek Komisji
3)     Buczak Stanisław            -              -  „    -
4)     Popek Mariola                 -             -  „    -
2) Powołać Komisję Oświaty Kultury Ochrony Zdrowia i Spraw     Socjalnych w   składzie :
1) Kodeniec Daria               -    Przewodnicząca Komisji
2) Nowicki Hieronim           -         członek Komisji
3) Skórzewski Mateusz        -               - „   -
4) Radomska Wioletta          -               - „   -
5) Szady Teresa                    -               -  „  -

3) Powołać Komisję Rolnictwa , Rozwoju Społeczno Gospodarczego i      Zaopatrzenia w składzie :
1) Wójciuk Tadeusz             -   Przewodniczący Komisji
2) Lachwowski Tadeusz       -         członek Komisji
3) Bernard Kazimierz            -              -  „  -
4) Grabarczuk Monika          -               -  „  -
5)Spieżak Ryszard                 -              -  „   -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Gminy
Pijajko  Jadwiga

Plany pracy komisji >>