Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów sołectw
Dodane przez admin_ug dnia

Zarządzenie Wójta Gminy Grabowiec

w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Na podstawie §5 ust. 23 Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Grabowiec ( Uchwała Nr XVII/65/2016 Rady Gminy Grabowiec z dnia 31 03.2016 r. , oraz wykonując uchwałę Nr III/14/2018 Rady Gminy Grabowiec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw , zarządzam co następuje:

§1

Przedmiotem konsultacji są Statuty poszczególnych sołectw z terenu Gminy Grabowiec.

§2

Konsultacje zostaną przeprowadzone przez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłanych drogą elektroniczną na adres: gmina@grabowiec.pl.

§3

Konsultacjami objęty zostanie teren poszczególnych sołectw w Gminie Grabowiec.

§4

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są stali mieszkańcy sołectw.

§5

Projekty Statutów wyłożone zostaną w sekretariacie Urzędu Gminy Grabowiec, oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Grabowiec - / BIP UG Grabowiec /

§6

Wyjaśnienia na temat konsultacji można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Grabowiec, gdzie także można składać opinie.

§7

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 07.01.2019 r do 31.01.2019 roku.

§8

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy.

§9

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jego rozplakatowanie na obszarze objętym konsultacjami i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grabowiec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Bartosz Popek