2,834,253 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje og├│lne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorz─ůdowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowo┼Ťci
Regulamin utrz.czysto┼Ťci
Program ochr.┼Ťrodowiska
Strategia rozwi─ůzywania problem├│w spo┼éecznych
Program wsp├│┼épracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarz─ůdowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwi─ůzywania problem├│w alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ┼Ťciekowej
Sołtysi
Ochotnicze Stra┼╝e Po┼╝arne
Wsp├│lnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarz─ůdzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodnicz─ůcy i zast─Öpca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZ─äD GMINY
Dane teleadresowe
W├│jt Gminy
Zast─Öpca W├│jt Gminy
Skarbnik Gminy
Urz─ůd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny O┼Ťrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZ─śDY


Urz─ůd Marsza┼ékowski

Lubelski Urz─ůd Wojew├│dzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamo┼Ťciu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewn─Ötrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
KPA - cd

Powr├│t do str 1 >> Kodeks post─Öp. admistr.

Ci─ůg dalszy KPA

Rozdział 6

Zawieszenie post─Öpowania

Art. 97. ┬ž 1. Organ administracji publicznej zawiesza post─Öpowanie:
┬á 1)┬á┬á w razie ┼Ťmierci strony lub jednej ze stron, je┼╝eli wezwanie spadkobierc├│w zmar┼éej strony do udzia┼éu w post─Öpowaniu nie jest mo┼╝liwe i nie zachodz─ů okoliczno┼Ťci, o kt├│rych mowa w art. 30 ┬ž 5, a post─Öpowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105),
┬á 2)┬á┬á w razie ┼Ťmierci przedstawiciela ustawowego strony,
┬á 3)┬á┬á w razie utraty przez stron─Ö lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych,
┬á 4)┬á┬á gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zale┼╝y od uprzedniego rozstrzygni─Öcia zagadnienia wst─Öpnego przez inny organ lub s─ůd.
┬ž 2. Gdy ust─ůpi┼éy przyczyny uzasadniaj─ůce zawieszenie post─Öpowania, organ administracji publicznej podejmie post─Öpowanie z urz─Ödu lub na ┼╝─ůdanie strony.

Art. 98. ┬ž 1. Organ administracji publicznej mo┼╝e zawiesi─ç post─Öpowanie, je┼╝eli wyst─ůpi o to strona, na kt├│rej ┼╝─ůdanie post─Öpowanie zosta┼éo wszcz─Öte, a nie sprzeciwiaj─ů si─Ö temu inne strony oraz nie zagra┼╝a to interesowi spo┼éecznemu.
┬ž 2. Je┼╝eli w okresie trzech lat od daty zawieszenia post─Öpowania ┼╝adna ze stron nie zwr├│ci si─Ö o podj─Öcie post─Öpowania, ┼╝─ůdanie wszcz─Öcia post─Öpowania uwa┼╝a si─Ö za wycofane.

Art. 99. Organ administracji publicznej, kt├│ry z przyczyny okre┼Ťlonej w art. 97 ┬ž 1 pkt 1-3 zawiesi┼é post─Öpowanie wszcz─Öte z urz─Ödu, poczyni r├│wnocze┼Ťnie niezb─Ödne kroki w celu usuni─Öcia przeszkody do dalszego prowadzenia post─Öpowania. Tak samo post─ůpi organ w razie zawieszenia z tej samej przyczyny post─Öpowania wszcz─Ötego na ┼╝─ůdanie strony, je┼╝eli interes spo┼éeczny przemawia za za┼éatwieniem sprawy.

Art. 100. ┬ž 1. Organ administracji publicznej, kt├│ry zawiesi┼é post─Öpowanie z przyczyny okre┼Ťlonej w art. 97 ┬ž 1 pkt 4, wyst─ůpi r├│wnocze┼Ťnie do w┼éa┼Ťciwego organu lub s─ůdu o rozstrzygni─Öcie zagadnienia wst─Öpnego albo wezwie stron─Ö do wyst─ůpienia o to w oznaczonym terminie, chyba ┼╝e strona wyka┼╝e, ┼╝e ju┼╝ zwr├│ci┼éa si─Ö w tej sprawie do w┼éa┼Ťciwego organu lub s─ůdu.
┬ž 2. Je┼╝eli zawieszenie post─Öpowania z przyczyny okre┼Ťlonej w art. 97 ┬ž 1 pkt 4 mog┼éoby spowodowa─ç niebezpiecze┼ästwo dla ┼╝ycia lub zdrowia ludzkiego albo powa┼╝n─ů szkod─Ö dla interesu spo┼éecznego, organ administracji publicznej za┼éatwi spraw─Ö, rozstrzygaj─ůc zagadnienie wst─Öpne we w┼éasnym zakresie.
┬ž 3. Przepis ┬ž 2 stosuje si─Ö tak┼╝e w├│wczas, gdy strona mimo wezwania (┬ž 1) nie wyst─ůpi┼éa o rozstrzygni─Öcie zagadnienia wst─Öpnego albo gdy zawieszenie post─Öpowania mog┼éoby spowodowa─ç niepowetowan─ů szkod─Ö dla strony. W tym ostatnim przypadku organ mo┼╝e uzale┼╝ni─ç za┼éatwienie sprawy od z┼éo┼╝enia przez stron─Ö stosownego zabezpieczenia.

Art. 101. ┬ž 1. O postanowieniu w sprawie zawieszenia post─Öpowania organ administracji publicznej zawiadamia strony.
┬ž 2. W przypadku zawieszenia post─Öpowania na ┼╝─ůdanie strony lub jednej ze stron (art. 98 ┬ž 1) organ pouczy je o tre┼Ťci przepisu art. 98 ┬ž 2.
┬ž 3. Na postanowienie w sprawie zawieszenia post─Öpowania s┼éu┼╝y stronie za┼╝alenie.

Art. 102. W czasie zawieszenia post─Öpowania organ administracji publicznej mo┼╝e podejmowa─ç czynno┼Ťci niezb─Ödne w celu zapobie┼╝enia niebezpiecze┼ästwu dla ┼╝ycia lub zdrowia ludzkiego albo powa┼╝nym szkodom dla interesu spo┼éecznego.

Art. 103. Zawieszenie post─Öpowania wstrzymuje bieg termin├│w przewidzianych w kodeksie.


Rozdział 7

Decyzje


Art. 104. ┬ž 1. Organ administracji publicznej za┼éatwia spraw─Ö przez wydanie decyzji, chyba ┼╝e przepisy kodeksu stanowi─ů inaczej.
┬ž 2. Decyzje rozstrzygaj─ů spraw─Ö co do jej istoty w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci albo w inny spos├│b ko┼äcz─ů spraw─Ö w danej instancji.


Art. 105. ┬ž 1. Gdy post─Öpowanie z jakiejkolwiek przyczyny sta┼éo si─Ö bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzj─Ö o umorzeniu post─Öpowania.
┬ž 2. Organ administracji publicznej mo┼╝e umorzy─ç post─Öpowanie, je┼╝eli wyst─ůpi o to strona, na kt├│rej ┼╝─ůdanie post─Öpowanie zosta┼éo wszcz─Öte, a nie sprzeciwiaj─ů si─Ö temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem spo┼éecznym.


Art. 106. ┬ž 1. Je┼╝eli przepis prawa uzale┼╝nia wydanie decyzji od zaj─Öcia stanowiska przez inny organ (wyra┼╝enia opinii lub zgody albo wyra┼╝enia stanowiska w innej formie), decyzj─Ö wydaje si─Ö po zaj─Öciu stanowiska przez ten organ.
┬ž 2. Organ za┼éatwiaj─ůcy spraw─Ö, zwracaj─ůc si─Ö do innego organu o zaj─Öcie stanowiska, zawiadamia o tym stron─Ö.
┬ž 3. Organ, do kt├│rego zwr├│cono si─Ö o zaj─Öcie stanowiska, obowi─ůzany jest przedstawi─ç je niezw┼éocznie, jednak nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie dw├│ch tygodni od dnia dor─Öczenia mu ┼╝─ůdania, chyba ┼╝e przepis prawa przewiduje inny termin.
┬ž 4. Organ obowi─ůzany do zaj─Öcia stanowiska mo┼╝e w razie potrzeby przeprowadzi─ç post─Öpowanie wyja┼Ťniaj─ůce.
┬ž 5. Zaj─Öcie stanowiska przez ten organ nast─Öpuje w drodze postanowienia, na kt├│re s┼éu┼╝y stronie za┼╝alenie.
┬ž 6. W przypadku niezaj─Öcia stanowiska w terminie okre┼Ťlonym w ┬ž 3 stosuje si─Ö odpowiednio przepisy art. 36-38.


Art. 107. ┬ž 1. Decyzja powinna zawiera─ç: oznaczenie organu administracji publicznej, dat─Ö wydania, oznaczenie strony lub stron, powo┼éanie podstawy prawnej, rozstrzygni─Öcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie s┼éu┼╝y od niej odwo┼éanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s┼éu┼╝bowego osoby upowa┼╝nionej do wydania decyzji. Decyzja, w stosunku do kt├│rej mo┼╝e by─ç wniesione pow├│dztwo do s─ůdu powszechnego lub skarga do s─ůdu administracyjnego, powinna zawiera─ç ponadto pouczenie o dopuszczalno┼Ťci wniesienia pow├│dztwa lub skargi.
┬ž 2. Przepisy szczeg├│lne mog─ů okre┼Ťla─ç tak┼╝e inne sk┼éadniki, kt├│re powinna zawiera─ç decyzja.
┬ž 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczeg├│lno┼Ťci zawiera─ç wskazanie fakt├│w, kt├│re organ uzna┼é za udowodnione, dowod├│w, na kt├│rych si─Ö opar┼é, oraz przyczyn, z powodu kt├│rych innym dowodom odm├│wi┼é wiarygodno┼Ťci i mocy dowodowej, za┼Ť uzasadnienie prawne - wyja┼Ťnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepis├│w prawa.
┬ž 4. Mo┼╝na odst─ůpi─ç od uzasadnienia decyzji, gdy uwzgl─Ödnia ona w ca┼éo┼Ťci ┼╝─ůdanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygaj─ůcych sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwo┼éania.
┬ž 5. Organ mo┼╝e odst─ůpi─ç od uzasadnienia decyzji r├│wnie┼╝ w przypadkach, w kt├│rych z dotychczasowych przepis├│w ustawowych wynika┼éa mo┼╝liwo┼Ť─ç zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze wzgl─Ödu na interes bezpiecze┼ästwa Pa┼ästwa lub porz─ůdek publiczny.


Art. 108. ┬ž 1. Decyzji, od kt├│rej s┼éu┼╝y odwo┼éanie, mo┼╝e by─ç nadany rygor natychmiastowej wykonalno┼Ťci, gdy jest to niezb─Ödne ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ┼╝ycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ci─Ö┼╝kimi stratami b─ůd┼║ te┼╝ ze wzgl─Ödu na inny interes spo┼éeczny lub wyj─ůtkowo wa┼╝ny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej mo┼╝e w drodze postanowienia za┼╝─ůda─ç od strony stosownego zabezpieczenia.
┬ž 2. Rygor natychmiastowej wykonalno┼Ťci mo┼╝e by─ç nadany decyzji r├│wnie┼╝ po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na kt├│re s┼éu┼╝y stronie za┼╝alenie.


Art. 109. ┬ž 1. Decyzj─Ö dor─Öcza si─Ö stronom na pi┼Ťmie.
┬ž 2. W przypadkach wymienionych w art. 14 ┬ž 2 decyzja mo┼╝e by─ç stronom og┼éoszona ustnie.


Art. 110. Organ administracji publicznej, kt├│ry wyda┼é decyzj─Ö, jest ni─ů zwi─ůzany od chwili jej dor─Öczenia lub og┼éoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej.


Art. 111. ┬ž 1. Strona mo┼╝e w terminie czternastu dni od dnia dor─Öczenia lub og┼éoszenia decyzji za┼╝─ůda─ç jej uzupe┼énienia co do rozstrzygni─Öcia b─ůd┼║ co do prawa odwo┼éania, wniesienia w stosunku do decyzji pow├│dztwa do s─ůdu powszechnego lub skargi do s─ůdu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.
┬ž 2. W przypadkach okre┼Ťlonych w ┬ž 1 termin dla strony do wniesienia odwo┼éania, pow├│dztwa lub skargi biegnie od dnia dor─Öczenia jej odpowiedzi.


Art. 112. B┼é─Ödne pouczenie w decyzji co do prawa odwo┼éania albo wniesienia pow├│dztwa do s─ůdu powszechnego lub skargi do s─ůdu administracyjnego nie mo┼╝e szkodzi─ç stronie, kt├│ra zastosowa┼éa si─Ö do tego pouczenia.


Art. 113. ┬ž 1. Organ administracji publicznej mo┼╝e z urz─Ödu lub na ┼╝─ůdanie strony prostowa─ç w drodze postanowienia b┼é─Ödy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omy┼éki w wydanych przez ten organ decyzjach.
┬ž 2. Organ, kt├│ry wyda┼é decyzj─Ö, wyja┼Ťnia w drodze postanowienia na ┼╝─ůdanie organu egzekucyjnego lub strony w─ůtpliwo┼Ťci co do tre┼Ťci decyzji.
┬ž 3. Na postanowienie w sprawie sprostowania i wyja┼Ťnienia s┼éu┼╝y za┼╝alenie.


Rozdział 8


Ugoda


Art. 114. W sprawie, w kt├│rej toczy si─Ö post─Öpowanie przed organem administracji publicznej, strony mog─ů zawrze─ç ugod─Ö - je┼╝eli przemawia za tym charakter sprawy, przyczyni si─Ö to do uproszczenia lub przyspieszenia post─Öpowania i nie sprzeciwia si─Ö temu przepis prawa.


Art. 115. Ugoda może być zawarta przed organem administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w pierwszej instancji lub postępowanie odwoławcze, do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie.


Art. 116. ┬ž 1. Organ administracji publicznej odroczy wydanie decyzji i wyznaczy stronom termin do zawarcia ugody, je┼╝eli z┼éo┼╝─ů one zgodne o┼Ťwiadczenie o zamiarze jej zawarcia.
┬ž 2. W przypadku zawiadomienia przez jedn─ů ze stron o odst─ůpieniu od zamiaru zawarcia ugody lub niedotrzymania przez strony terminu wyznaczonego w my┼Ťl ┬ž 1, organ administracji publicznej za┼éatwia spraw─Ö w drodze decyzji.


Art. 117. ┬ž 1. Ugod─Ö sporz─ůdza si─Ö w formie pisemnej. Powinna ona zawiera─ç: oznaczenie organu, przed kt├│rym zosta┼éa zawarta, dat─Ö sporz─ůdzenia, oznaczenie stron, przedmiot i tre┼Ť─ç ugody, wzmiank─Ö o jej odczytaniu i przyj─Öciu, podpisy stron oraz podpis pracownika organu administracji publicznej, upowa┼╝nionego do sporz─ůdzenia ugody.
┬ž 2. Organ administracji publicznej utrwala fakt zawarcia ugody w aktach sprawy, w formie protoko┼éu podpisanego przez osob─Ö upowa┼╝nion─ů do sporz─ůdzenia ugody.


Art. 118. ┬ž 1. Ugoda wymaga zatwierdzenia przez organ administracji publicznej, przed kt├│rym zosta┼éa zawarta.
┬ž 2. Je┼╝eli ugoda dotyczy kwestii, kt├│rych rozstrzygni─Öcie wymaga zaj─Öcia stanowiska przez inny organ, stosuje si─Ö odpowiednio przepis art. 106.
┬ž 3. Organ administracji publicznej odm├│wi zatwierdzenia ugody zawartej z naruszeniem prawa, nie uwzgl─Ödniaj─ůcej stanowiska organu, o kt├│rym mowa w ┬ž 2, albo naruszaj─ůcej interes spo┼éeczny b─ůd┼║ s┼éuszny interes stron.


Art. 119. ┬ž 1. Zatwierdzenie b─ůd┼║ odmowa zatwierdzenia ugody nast─Öpuje w drodze postanowienia, na kt├│re s┼éu┼╝y za┼╝alenie; postanowienie w tej sprawie powinno by─ç wydane w ci─ůgu siedmiu dni od dnia zawarcia ugody.
┬ž 2. W przypadku gdy ugoda zawarta zosta┼éa w toku post─Öpowania odwo┼éawczego, z dniem, w kt├│rym sta┼éo si─Ö ostateczne postanowienie zatwierdzaj─ůce ugod─Ö, traci moc decyzja organu pierwszej instancji, o czym zamieszcza si─Ö wzmiank─Ö w tym postanowieniu.
┬ž 3. ┼ü─ůcznie z postanowieniem zatwierdzaj─ůcym ugod─Ö dor─Öcza si─Ö stronom odpis ugody.


Art. 120. ┬ž 1. Ugoda staje si─Ö wykonalna z dniem, w kt├│rym postanowienie o jej zatwierdzeniu sta┼éo si─Ö ostateczne.
┬ž 2. Organ administracji publicznej, przed kt├│rym zosta┼éa zawarta ugoda, potwierdza jej wykonalno┼Ť─ç na egzemplarzu ugody.


Art. 121. Zatwierdzona ugoda wywiera takie same skutki, jak decyzja wydana w toku post─Öpowania administracyjnego.


Art. 122. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale do ugody i postanowienia w sprawie jej zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia stosuje si─Ö odpowiednio przepisy dotycz─ůce decyzji.


Rozdział 9


Postanowienia


Art. 123. ┬ž 1. W toku post─Öpowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia.
┬ž 2. Postanowienia dotycz─ů poszczeg├│lnych kwestii wynikaj─ůcych w toku post─Öpowania, lecz nie rozstrzygaj─ů o istocie spraw, chyba ┼╝e przepisy kodeksu stanowi─ů inaczej.


Art. 124. ┬ž 1. Postanowienie powinno zawiera─ç: oznaczenie organu administracji publicznej, dat─Ö jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych os├│b bior─ůcych udzia┼é w post─Öpowaniu, powo┼éanie podstawy prawnej, rozstrzygni─Öcie, pouczenie, czy i w jakim trybie s┼éu┼╝y na nie za┼╝alenie lub skarga do s─ůdu administracyjnego oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s┼éu┼╝bowego osoby upowa┼╝nionej do jego wydania.
┬ž 2. Postanowienie powinno zawiera─ç uzasadnienie faktyczne i prawne, je┼╝eli s┼éu┼╝y na nie za┼╝alenie lub skarga do s─ůdu administracyjnego oraz gdy wydane zosta┼éo na skutek za┼╝alenia na postanowienie.


Art. 125. ┬ž 1. Postanowienia, od kt├│rych s┼éu┼╝y stronom za┼╝alenie lub skarga do s─ůdu administracyjnego, dor─Öcza si─Ö na pi┼Ťmie.
┬ž 2. W przypadkach wymienionych w art. 14 ┬ž 2 postanowienia mog─ů by─ç stronom og┼éaszane ustnie.
┬ž 3. Postanowienie, kt├│re mo┼╝e by─ç zaskar┼╝one do s─ůdu administracyjnego, dor─Öcza si─Ö stronie wraz z pouczeniem o dopuszczalno┼Ťci wniesienia skargi oraz uzasadnieniem faktycznym i prawnym.


Art. 126. Do postanowie┼ä stosuje si─Ö odpowiednio przepisy art. 107 ┬ž 2-5 oraz art. 109-113, a do postanowie┼ä, od kt├│rych przys┼éuguje za┼╝alenie - r├│wnie┼╝ art. 145-152 oraz art. 156-159, z tym ┼╝e zamiast decyzji, o kt├│rej mowa w art. 149 ┬ž 3, 151 ┬ž 1, 157 ┬ž 1 i 158, wydaje si─Ö postanowienie.


Rozdział 10


Odwołania


Art. 127. ┬ž 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji s┼éu┼╝y stronie odwo┼éanie tylko do jednej instancji.
┬ž 2. W┼éa┼Ťciwy do rozpatrzenia odwo┼éania jest organ administracji publicznej wy┼╝szego stopnia, chyba ┼╝e ustawa przewiduje inny organ odwo┼éawczy.
┬ž 3. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorz─ůdowe kolegium odwo┼éawcze nie s┼éu┼╝y odwo┼éanie, jednak┼╝e strona niezadowolona z decyzji mo┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje si─Ö odpowiednio przepisy dotycz─ůce odwo┼éa┼ä od decyzji.
┬ž 4. (skre┼Ťlony).


Art. 128. Odwo┼éanie nie wymaga szczeg├│┼éowego uzasadnienia. Wystarczy, je┼╝eli z odwo┼éania wynika, ┼╝e strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczeg├│lne mog─ů ustala─ç inne wymogi co do tre┼Ťci odwo┼éania.


Art. 129. ┬ž 1. Odwo┼éanie wnosi si─Ö do w┼éa┼Ťciwego organu odwo┼éawczego za po┼Ťrednictwem organu, kt├│ry wyda┼é decyzj─Ö.
┬ž 2. Odwo┼éanie wnosi si─Ö w terminie czternastu dni od dnia dor─Öczenia decyzji stronie, a gdy decyzja zosta┼éa og┼éoszona ustnie - od dnia jej og┼éoszenia stronie.
┬ž 3. Przepisy szczeg├│lne mog─ů przewidywa─ç inne terminy do wniesienia odwo┼éania.


Art. 130. ┬ž 1. Przed up┼éywem terminu do wniesienia odwo┼éania decyzja nie ulega wykonaniu.
┬ž 2. Wniesienie odwo┼éania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
┬ž 3. Przepis├│w ┬ž 1 i 2 nie stosuje si─Ö w przypadkach, gdy:
┬á 1)┬á┬á decyzji zosta┼é nadany rygor natychmiastowej wykonalno┼Ťci (art. 108),
  2)   decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
┬ž 4. Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed up┼éywem terminu do wniesienia odwo┼éania, gdy jest zgodna z ┼╝─ůdaniem wszystkich stron.


Art. 131. O wniesieniu odwołania organ administracji publicznej, który wydał decyzję, zawiadomi strony.


Art. 132. ┬ž 1. Je┼╝eli odwo┼éanie wnios┼éy wszystkie strony, a organ administracji publicznej, kt├│ry wyda┼é decyzj─Ö, uzna, ┼╝e to odwo┼éanie zas┼éuguje w ca┼éo┼Ťci na uwzgl─Ödnienie, mo┼╝e wyda─ç now─ů decyzj─Ö, w kt├│rej uchyli lub zmieni zaskar┼╝on─ů decyzj─Ö.
┬ž 2. Przepis ┬ž 1 stosuje si─Ö tak┼╝e w przypadku, gdy odwo┼éanie wnios┼éa jedna ze stron, a pozosta┼ée strony wyrazi┼éy zgod─Ö na uchylenie lub zmian─Ö decyzji zgodnie z ┼╝─ůdaniem odwo┼éania.
┬ž 3. Od nowej decyzji s┼éu┼╝y stronom odwo┼éanie.


Art. 133. Organ administracji publicznej, kt├│ry wyda┼é decyzj─Ö, obowi─ůzany jest przes┼éa─ç odwo┼éanie wraz z aktami sprawy organowi odwo┼éawczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w kt├│rym otrzyma┼é odwo┼éanie, je┼╝eli w tym terminie nie wyda┼é nowej decyzji w my┼Ťl art. 132.


Art. 134. Organ odwo┼éawczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalno┼Ť─ç odwo┼éania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwo┼éania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.


Art. 135. Organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji.


Art. 136. Organ odwo┼éawczy mo┼╝e przeprowadzi─ç na ┼╝─ůdanie strony lub z urz─Ödu dodatkowe post─Öpowanie w celu uzupe┼énienia dowod├│w i materia┼é├│w w sprawie albo zleci─ç przeprowadzenie tego post─Öpowania organowi, kt├│ry wyda┼é decyzj─Ö.


Art. 137. Strona mo┼╝e cofn─ů─ç odwo┼éanie przed wydaniem decyzji przez organ odwo┼éawczy. Organ odwo┼éawczy nie uwzgl─Ödni jednak cofni─Öcia odwo┼éania, je┼╝eli prowadzi┼éoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszaj─ůcej prawo lub interes spo┼éeczny.


Art. 138. ┬ž 1. Organ odwo┼éawczy wydaje decyzj─Ö, w kt├│rej:
┬á 1)┬á┬á utrzymuje w mocy zaskar┼╝on─ů decyzj─Ö albo
┬á 2)┬á┬á uchyla zaskar┼╝on─ů decyzj─Ö w ca┼éo┼Ťci albo w cz─Ö┼Ťci i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy b─ůd┼║ uchylaj─ůc t─Ö decyzj─Ö - umarza post─Öpowanie pierwszej instancji, albo
  3)   umarza postępowanie odwoławcze.
┬ž 2. Organ odwo┼éawczy mo┼╝e uchyli─ç zaskar┼╝on─ů decyzj─Ö w ca┼éo┼Ťci i przekaza─ç spraw─Ö do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, gdy rozstrzygni─Öcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia post─Öpowania wyja┼Ťniaj─ůcego w ca┼éo┼Ťci lub w znacznej cz─Ö┼Ťci. Przekazuj─ůc spraw─Ö organ ten mo┼╝e wskaza─ç, jakie okoliczno┼Ťci nale┼╝y wzi─ů─ç pod uwag─Ö przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.
┬ž 3. (18) (skre┼Ťlony).


Art. 139. Organ odwo┼éawczy nie mo┼╝e wyda─ç decyzji na niekorzy┼Ť─ç strony odwo┼éuj─ůcej si─Ö, chyba ┼╝e zaskar┼╝ona decyzja ra┼╝─ůco narusza prawo lub ra┼╝─ůco narusza interes spo┼éeczny.


Art. 140. W sprawach nie uregulowanych w art. 136-139 w post─Öpowaniu przed organami odwo┼éawczymi maj─ů odpowiednie zastosowanie przepisy o post─Öpowaniu przed organami pierwszej instancji.


Rozdział 11


Za┼╝alenia


Art. 141. ┬ž 1. Na wydane w toku post─Öpowania postanowienia s┼éu┼╝y stronie za┼╝alenie, gdy kodeks tak stanowi.
┬ž 2. Za┼╝alenia wnosi si─Ö w terminie siedmiu dni od dnia dor─Öczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zosta┼éo og┼éoszone ustnie - od dnia jego og┼éoszenia stronie.


Art. 142. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.


Art. 143. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.


Art. 144. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale do za┼╝ale┼ä maj─ů odpowiednie zastosowanie przepisy dotycz─ůce odwo┼éa┼ä.


Rozdział 12


Wznowienie post─Öpowania


Art. 145. ┬ž 1. W sprawie zako┼äczonej decyzj─ů ostateczn─ů wznawia si─Ö post─Öpowanie, je┼╝eli:
┬á 1)┬á┬á dowody, na kt├│rych podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczno┼Ťci faktyczne, okaza┼éy si─Ö fa┼észywe,
  2)   decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,
┬á 3)┬á┬á decyzja wydana zosta┼éa przez pracownika lub organ administracji publicznej, kt├│ry podlega wy┼é─ůczeniu stosownie do art. 24, 25 i 27,
  4)   strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,
┬á 5)┬á┬á wyjd─ů na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczno┼Ťci faktyczne lub nowe dowody istniej─ůce w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, kt├│ry wyda┼é decyzj─Ö,
  6)   decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,
┬á 7)┬á┬á zagadnienie wst─Öpne zosta┼éo rozstrzygni─Öte przez w┼éa┼Ťciwy organ lub s─ůd odmiennie od oceny przyj─Ötej przy wydaniu decyzji (art. 100 ┬ž 2),
┬á 8)┬á┬á decyzja zosta┼éa wydana w oparciu o inn─ů decyzj─Ö lub orzeczenie s─ůdu, kt├│re zosta┼éo nast─Öpnie uchylone lub zmienione.
┬ž 2. Z przyczyn okre┼Ťlonych w ┬ž 1 pkt 1 i 2 post─Öpowanie mo┼╝e by─ç wznowione r├│wnie┼╝ przed stwierdzeniem sfa┼észowania dowodu lub pope┼énienia przest─Öpstwa orzeczeniem s─ůdu lub innego organu, je┼╝eli sfa┼észowanie dowodu lub pope┼énienie przest─Öpstwa jest oczywiste, a wznowienie post─Öpowania jest niezb─Ödne dla unikni─Öcia niebezpiecze┼ästwa dla ┼╝ycia lub zdrowia ludzkiego albo powa┼╝nej szkody dla interesu spo┼éecznego.
┬ž 3. Z przyczyn okre┼Ťlonych w ┬ž 1 pkt 1 i 2 mo┼╝na wznowi─ç post─Öpowanie tak┼╝e w przypadku, gdy post─Öpowanie przed s─ůdem lub innym organem nie mo┼╝e by─ç wszcz─Öte na skutek up┼éywu czasu lub z innych przyczyn okre┼Ťlonych w przepisach prawa.


Art. 145a. ┬ž 1. Mo┼╝na ┼╝─ůda─ç wznowienia post─Öpowania r├│wnie┼╝ w przypadku, gdy Trybuna┼é Konstytucyjny orzek┼é o niezgodno┼Ťci aktu normatywnego z Konstytucj─ů, umow─ů mi─Ödzynarodow─ů lub z ustaw─ů, na podstawie kt├│rego zosta┼éa wydana decyzja.
┬ž 2. W sytuacji okre┼Ťlonej w ┬ž 1 skarg─Ö o wznowienie wnosi si─Ö w terminie jednego miesi─ůca od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie orzeczenia Trybuna┼éu Konstytucyjnego.


Art. 146. ┬ž 1. Uchylenie decyzji z przyczyn okre┼Ťlonych w art. 145 ┬ž 1 pkt 1 i 2 nie mo┼╝e nast─ůpi─ç, je┼╝eli od dnia dor─Öczenia lub og┼éoszenia decyzji up┼éyn─Ö┼éo dziesi─Ö─ç lat, za┼Ť z przyczyn okre┼Ťlonych w art. 145 ┬ž 1 pkt 3-8 oraz w art. 145a, je┼╝eli od dnia dor─Öczenia lub og┼éoszenia decyzji up┼éyn─Ö┼éo pi─Ö─ç lat.
┬ž 2. Nie uchyla si─Ö decyzji tak┼╝e w przypadku, je┼╝eli w wyniku wznowienia post─Öpowania mog┼éaby zapa┼Ť─ç wy┼é─ůcznie decyzja odpowiadaj─ůca w swej istocie decyzji dotychczasowej.


Art. 147. Wznowienie post─Öpowania nast─Öpuje z urz─Ödu lub na ┼╝─ůdanie strony. Wznowienie post─Öpowania z przyczyny okre┼Ťlonej w art. 145 ┬ž 1 pkt 4 oraz w art. 145a nast─Öpuje tylko na ┼╝─ůdanie strony.


Art. 148. ┬ž 1. Podanie o wznowienie post─Öpowania wnosi si─Ö do organu administracji publicznej, kt├│ry wyda┼é w sprawie decyzj─Ö w pierwszej instancji, w terminie jednego miesi─ůca od dnia, w kt├│rym strona dowiedzia┼éa si─Ö o okoliczno┼Ťci stanowi─ůcej podstaw─Ö do wznowienia post─Öpowania.
┬ž 2. Termin do z┼éo┼╝enia podania o wznowienie post─Öpowania z przyczyny okre┼Ťlonej w art. 145 ┬ž 1 pkt 4 biegnie od dnia, w kt├│rym strona dowiedzia┼éa si─Ö o decyzji.


Art. 149. ┬ž 1. Wznowienie post─Öpowania nast─Öpuje w drodze postanowienia.
┬ž 2. Postanowienie stanowi podstaw─Ö do przeprowadzenia przez w┼éa┼Ťciwy organ post─Öpowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygni─Öcia istoty sprawy.
┬ž 3. Odmowa wznowienia post─Öpowania nast─Öpuje w drodze decyzji.


Art. 150. ┬ž 1. Organem administracji publicznej w┼éa┼Ťciwym w sprawach wymienionych w art. 149 jest organ, kt├│ry wyda┼é w sprawie decyzj─Ö w ostatniej instancji.
┬ž 2. Je┼╝eli przyczyn─ů wznowienia post─Öpowania jest dzia┼éalno┼Ť─ç organu wymienionego w ┬ž 1, o wznowieniu post─Öpowania rozstrzyga organ wy┼╝szego stopnia, kt├│ry r├│wnocze┼Ťnie wyznacza organ w┼éa┼Ťciwy w sprawach wymienionych w art. 149 ┬ž 2.
┬ž 3. Przepis ┬ž 2 nie dotyczy przypadk├│w, gdy decyzj─Ö w ostatniej instancji wyda┼é minister, a w sprawach nale┼╝─ůcych do zada┼ä jednostek samorz─ůdu terytorialnego - samorz─ůdowe kolegium odwo┼éawcze.


Art. 151. ┬ž 1. Organ administracji publicznej, o kt├│rym mowa w art. 150, po przeprowadzeniu post─Öpowania okre┼Ťlonego w art. 149 ┬ž 2 wydaje decyzj─Ö, w kt├│rej:
┬á 1)┬á┬á odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej, gdy stwierdzi brak podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 ┬ž 1 lub art. 145a, albo
┬á 2)┬á┬á uchyla decyzj─Ö dotychczasow─ů, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 ┬ž 1 lub art. 145a, i wydaje now─ů decyzj─Ö rozstrzygaj─ůc─ů o istocie sprawy.
┬ž 2. W przypadku gdy w wyniku wznowienia post─Öpowania nie mo┼╝na uchyli─ç decyzji na skutek okoliczno┼Ťci, o kt├│rych mowa w art. 146, organ administracji publicznej ograniczy si─Ö do stwierdzenia wydania zaskar┼╝onej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczno┼Ťci, z powodu kt├│rych nie uchyli┼é tej decyzji.


Art. 152. ┬ž 1. Organ administracji publicznej w┼éa┼Ťciwy w sprawie wznowienia post─Öpowania wstrzyma z urz─Ödu lub na ┼╝─ůdanie strony wykonanie decyzji, je┼╝eli okoliczno┼Ťci sprawy wskazuj─ů na prawdopodobie┼ästwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia post─Öpowania.
┬ž 2. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji s┼éu┼╝y stronie za┼╝alenie, chyba ┼╝e postanowienie wyda┼é minister lub samorz─ůdowe kolegium odwo┼éawcze.


Art. 153. (19) (uchylony).


Rozdział 13


Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie niewa┼╝no┼Ťci decyzji


Art. 154. ┬ž 1. Decyzja ostateczna, na mocy kt├│rej ┼╝adna ze stron nie naby┼éa prawa, mo┼╝e by─ç w ka┼╝dym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, kt├│ry j─ů wyda┼é, lub przez organ wy┼╝szego stopnia, je┼╝eli przemawia za tym interes spo┼éeczny lub s┼éuszny interes strony.
┬ž 2. W przypadkach wymienionych w ┬ž 1 w┼éa┼Ťciwy organ wydaje decyzj─Ö w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji.
┬ž 3. W sprawach nale┼╝─ůcych do zada┼ä w┼éasnych jednostek samorz─ůdu terytorialnego do zmiany lub uchylenia decyzji, o kt├│rej mowa w ┬ž 1 oraz w art. 155, w┼éa┼Ťciwe s─ů organy tych jednostek.


Art. 155. Decyzja ostateczna, na mocy kt├│rej strona naby┼éa prawo, mo┼╝e by─ç w ka┼╝dym czasie za zgod─ů strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, kt├│ry j─ů wyda┼é, lub przez organ wy┼╝szego stopnia, je┼╝eli przepisy szczeg├│lne nie sprzeciwiaj─ů si─Ö uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spo┼éeczny lub s┼éuszny interes strony; przepis art. 154 ┬ž 2 stosuje si─Ö odpowiednio.


Art. 156. ┬ž 1. Organ administracji publicznej stwierdza niewa┼╝no┼Ť─ç decyzji, kt├│ra:
┬á 1)┬á┬á wydana zosta┼éa z naruszeniem przepis├│w o w┼éa┼Ťciwo┼Ťci,
┬á 2)┬á┬á wydana zosta┼éa bez podstawy prawnej lub z ra┼╝─ůcym naruszeniem prawa,
┬á 3)┬á┬á dotyczy sprawy ju┼╝ poprzednio rozstrzygni─Ötej inn─ů decyzj─ů ostateczn─ů,
┬á 4)┬á┬á zosta┼éa skierowana do osoby nie b─Öd─ůcej stron─ů w sprawie,
┬á 5)┬á┬á by┼éa niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalno┼Ť─ç ma charakter trwa┼éy,
┬á 6)┬á┬á w razie jej wykonania wywo┼éa┼éaby czyn zagro┼╝ony kar─ů,
┬á 7)┬á┬á zawiera wad─Ö powoduj─ůc─ů jej niewa┼╝no┼Ť─ç z mocy prawa.
┬ž 2. Nie stwierdza si─Ö niewa┼╝no┼Ťci decyzji z przyczyn wymienionych w ┬ž 1 pkt 1, 3, 4 i 7, je┼╝eli od dnia jej dor─Öczenia lub og┼éoszenia up┼éyn─Ö┼éo dziesi─Ö─ç lat, a tak┼╝e gdy decyzja wywo┼éa┼éa nieodwracalne skutki prawne.


Art. 157. ┬ž 1. W┼éa┼Ťciwy do stwierdzenia niewa┼╝no┼Ťci decyzji w przypadkach wymienionych w art. 156 jest organ wy┼╝szego stopnia, a gdy decyzja wydana zosta┼éa przez ministra lub samorz─ůdowe kolegium odwo┼éawcze - ten organ.
┬ž 2. Post─Öpowanie w sprawie stwierdzenia niewa┼╝no┼Ťci decyzji wszczyna si─Ö na ┼╝─ůdanie strony lub z urz─Ödu.
┬ž 3. Odmowa wszcz─Öcia post─Öpowania w sprawie niewa┼╝no┼Ťci decyzji nast─Öpuje w drodze decyzji.


Art. 158. ┬ž 1. Rozstrzygni─Öcie w sprawie niewa┼╝no┼Ťci decyzji nast─Öpuje w drodze decyzji.
┬ž 2. Je┼╝eli nie mo┼╝na stwierdzi─ç niewa┼╝no┼Ťci decyzji na skutek okoliczno┼Ťci, o kt├│rych mowa w art. 156 ┬ž 2, organ administracji publicznej ograniczy si─Ö do stwierdzenia wydania zaskar┼╝onej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczno┼Ťci, z powodu kt├│rych nie stwierdzi┼é niewa┼╝no┼Ťci decyzji.


Art. 159. ┬ž 1. Organ administracji publicznej, w┼éa┼Ťciwy w sprawie stwierdzenia niewa┼╝no┼Ťci decyzji, wstrzyma z urz─Ödu lub na ┼╝─ůdanie strony wykonanie decyzji, je┼╝eli zachodzi prawdopodobie┼ästwo, ┼╝e jest ona dotkni─Öta jedn─ů z wad wymienionych w art. 156 ┬ž 1.
┬ž 2. Na postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji s┼éu┼╝y stronie za┼╝alenie.


Art. 160. (20) (uchylony).


Art. 161. ┬ž 1. Minister mo┼╝e uchyli─ç lub zmieni─ç w niezb─Ödnym zakresie ka┼╝d─ů decyzj─Ö ostateczn─ů, je┼╝eli w inny spos├│b nie mo┼╝na usun─ů─ç stanu zagra┼╝aj─ůcego ┼╝yciu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec powa┼╝nym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla wa┼╝nych interes├│w Pa┼ästwa.
┬ž 2. Uprawnienia okre┼Ťlone w ┬ž 1 w stosunku do decyzji wydanych przez organy jednostek samorz─ůdu terytorialnego w sprawach nale┼╝─ůcych do zada┼ä z zakresu administracji rz─ůdowej przys┼éuguj─ů r├│wnie┼╝ wojewodzie.
┬ž 3. Stronie, kt├│ra ponios┼éa szkod─Ö na skutek uchylenia lub zmiany decyzji, s┼éu┼╝y roszczenie o odszkodowanie za poniesion─ů rzeczywist─ů szkod─Ö od organu, kt├│ry uchyli┼é lub zmieni┼é decyzj─Ö; organ ten, w drodze decyzji, orzeka r├│wnie┼╝ o odszkodowaniu.
┬ž 4. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia si─Ö z up┼éywem trzech lat od dnia, w kt├│rym sta┼éa si─Ö ostateczna decyzja uchylaj─ůca lub zmieniaj─ůca decyzj─Ö.
┬ž 5. (21) (uchylony).


Art. 162. ┬ž 1. Organ administracji publicznej, kt├│ry wyda┼é decyzj─Ö w pierwszej instancji, stwierdza jej wyga┼Ťni─Öcie, je┼╝eli decyzja:
┬á 1)┬á┬á sta┼éa si─Ö bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wyga┼Ťni─Öcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy le┼╝y to w interesie spo┼éecznym lub w interesie strony,
┬á 2)┬á┬á zosta┼éa wydana z zastrze┼╝eniem dope┼énienia przez stron─Ö okre┼Ťlonego warunku, a strona nie dope┼éni┼éa tego warunku.
┬ž 2. Organ administracji publicznej, o kt├│rym mowa w ┬ž 1, uchyli decyzj─Ö, je┼╝eli zosta┼éa ona wydana z zastrze┼╝eniem dope┼énienia okre┼Ťlonych czynno┼Ťci, a strona nie dope┼éni┼éa tych czynno┼Ťci w wyznaczonym terminie.
┬ž 3. Organ stwierdza wyga┼Ťni─Öcie decyzji lub uchyla decyzj─Ö na podstawie przepis├│w ┬ž 1 i 2 w drodze decyzji.


Art. 163. Organ administracji publicznej mo┼╝e uchyli─ç lub zmieni─ç decyzj─Ö, na mocy kt├│rej strona naby┼éa prawo, tak┼╝e w innych przypadkach oraz na innych zasadach ni┼╝ okre┼Ťlone w niniejszym rozdziale, o ile przewiduj─ů to przepisy szczeg├│lne.


DZIAŁ III


PRZEPISY SZCZEGÓLNE W SPRAWACH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


Art. 164-179. (skre┼Ťlone).


Art. 180. ┬ž 1. W sprawach z zakresu ubezpiecze┼ä spo┼éecznych stosuje si─Ö przepisy kodeksu, chyba ┼╝e przepisy dotycz─ůce ubezpiecze┼ä ustalaj─ů odmienne zasady post─Öpowania w tych sprawach.
┬ž 2. Przez sprawy z zakresu ubezpiecze┼ä spo┼éecznych rozumie si─Ö sprawy wynikaj─ůce z przepis├│w o ubezpieczeniach spo┼éecznych, o zaopatrzeniach emerytalnych i rentowych, o funduszu alimentacyjnym, a tak┼╝e sprawy wynikaj─ůce z przepis├│w o innych ┼Ťwiadczeniach wyp┼éacanych z fundusz├│w przeznaczonych na ubezpieczenia spo┼éeczne.


Art. 181. Organy odwo┼éawcze w┼éa┼Ťciwe w sprawach z zakresu ubezpiecze┼ä spo┼éecznych okre┼Ťlaj─ů przepisy odr─Öbne; do post─Öpowania przed tymi organami stosuje si─Ö odpowiednio przepis art. 180 ┬ž 1.


DZIAŁ IV


UDZIAŁ PROKURATORA


Art. 182. Prokuratorowi s┼éu┼╝y prawo zwr├│cenia si─Ö do w┼éa┼Ťciwego organu administracji publicznej o wszcz─Öcie post─Öpowania w celu usuni─Öcia stanu niezgodnego z prawem.


Art. 183. ┬ž 1. Prokuratorowi s┼éu┼╝y prawo udzia┼éu w ka┼╝dym stadium post─Öpowania w celu zapewnienia, aby post─Öpowanie i rozstrzygni─Öcie sprawy by┼éo zgodne z prawem.
┬ž 2. Organ administracji publicznej zawiadamia prokuratora o wszcz─Öciu post─Öpowania oraz o tocz─ůcym si─Ö post─Öpowaniu w ka┼╝dym przypadku, gdy uzna udzia┼é prokuratora w post─Öpowaniu za potrzebny.


Art. 184. ┬ž 1. Prokuratorowi s┼éu┼╝y prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji ostatecznej, je┼╝eli przepisy kodeksu lub przepisy szczeg├│lne przewiduj─ů wznowienie post─Öpowania, stwierdzenie niewa┼╝no┼Ťci decyzji albo jej uchylenie lub zmian─Ö.
┬ž 2. Prokurator wnosi sprzeciw do organu w┼éa┼Ťciwego do wznowienia post─Öpowania, stwierdzenia niewa┼╝no┼Ťci decyzji albo jej uchylenia lub zmiany.
┬ž 3. Sprzeciw od decyzji wydanej przez ministra wnosi Prokurator Generalny.
┬ž 4. Je┼╝eli podstaw─ů sprzeciwu jest naruszenie przepisu art. 145 ┬ž 1 pkt 4, wniesienie sprzeciwu wymaga zgody strony.


Art. 185. ┬ž 1. Sprzeciw prokuratora powinien by─ç rozpatrzony i za┼éatwiony w terminie trzydziestu dni od daty jego wniesienia.
┬ž 2. W razie nieza┼éatwienia sprzeciwu w terminie okre┼Ťlonym w ┬ž 1 maj─ů odpowiednie zastosowanie przepisy art. 36-38.


Art. 186. W przypadku wniesienia sprzeciwu przez prokuratora w┼éa┼Ťciwy organ administracji publicznej wszczyna w sprawie post─Öpowanie z urz─Ödu, zawiadamiaj─ůc o tym strony.


Art. 187. W przypadku wniesienia przez prokuratora sprzeciwu organ administracji publicznej, do kt├│rego sprzeciw wniesiono, obowi─ůzany jest niezw┼éocznie rozpatrzy─ç, czy zachodzi potrzeba wstrzymania wykonania decyzji do chwili za┼éatwienia sprzeciwu.


Art. 188. Prokuratorowi, kt├│ry bierze udzia┼é w post─Öpowaniu w przypadkach okre┼Ťlonych w art. 182-184, s┼éu┼╝─ů prawa strony.


Art. 189. Prokurator, kt├│ry wni├│s┼é skarg─Ö na decyzj─Ö organu administracji publicznej do s─ůdu administracyjnego, nie mo┼╝e z tych samych przyczyn wnie┼Ť─ç sprzeciwu.


DZIA┼ü V(22) (skre┼Ťlony)

DZIA┼ü VI (skre┼Ťlony)

DZIAŁ VII


WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ


Art. 217. ┬ž 1. Organ administracji publicznej wydaje za┼Ťwiadczenie na ┼╝─ůdanie osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o za┼Ťwiadczenie.
┬ž 2. Za┼Ťwiadczenie wydaje si─Ö, je┼╝eli:
┬á 1)┬á┬á urz─Ödowego potwierdzenia okre┼Ťlonych fakt├│w lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
┬á 2)┬á┬á osoba ubiega si─Ö o za┼Ťwiadczenie ze wzgl─Ödu na sw├│j interes prawny w urz─Ödowym potwierdzeniu okre┼Ťlonych fakt├│w lub stanu prawnego.
┬ž 3. Za┼Ťwiadczenie powinno by─ç wydane bez zb─Ödnej zw┼éoki, nie p├│┼║niej jednak ni┼╝ w terminie siedmiu dni.


Art. 218. ┬ž 1. W przypadkach, o kt├│rych mowa w art. 217 ┬ž 2 pkt 2, organ administracji publicznej obowi─ůzany jest wyda─ç za┼Ťwiadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie fakt├│w albo stanu prawnego, wynikaj─ůcych z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestr├│w b─ůd┼║ z innych danych znajduj─ůcych si─Ö w jego posiadaniu.
┬ž 2. Organ administracji publicznej, przed wydaniem za┼Ťwiadczenia, mo┼╝e przeprowadzi─ç w koniecznym zakresie post─Öpowanie wyja┼Ťniaj─ůce.


Art. 219. Odmowa wydania za┼Ťwiadczenia b─ůd┼║ za┼Ťwiadczenia o tre┼Ťci ┼╝─ůdanej przez osob─Ö ubiegaj─ůc─ů si─Ö o nie nast─Öpuje w drodze postanowienia, na kt├│re s┼éu┼╝y za┼╝alenie.


Art. 220. ┬ž 1. Organ administracji publicznej nie mo┼╝e ┼╝─ůda─ç za┼Ťwiadczenia na potwierdzenie fakt├│w lub stanu prawnego, znanych organowi z urz─Ödu b─ůd┼║ mo┼╝liwych do ustalenia przez organ na podstawie posiadanej ewidencji, rejestr├│w lub innych danych albo na podstawie przedstawionych przez zainteresowanego do wgl─ůdu dokument├│w urz─Ödowych (dowodu osobistego, dowod├│w rejestracyjnych i innych).
┬ž 2. Organ administracji publicznej ┼╝─ůdaj─ůcy od strony za┼Ťwiadczenia na potwierdzenie fakt├│w lub stanu prawnego jest obowi─ůzany wskaza─ç przepis prawa wymagaj─ůcy urz─Ödowego potwierdzenia tych fakt├│w lub stanu prawnego w drodze za┼Ťwiadczenia.


DZIAŁ VIII


SKARGI I WNIOSKI


Rozdział 1


Postanowienia og├│lne


Art. 221. ┬ž 1. Zagwarantowane ka┼╝demu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo sk┼éadania petycji, skarg i wniosk├│w do organ├│w pa┼ästwowych, organ├│w jednostek samorz─ůdu terytorialnego, organ├│w samorz─ůdowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji spo┼éecznych realizowane jest na zasadach okre┼Ťlonych przepisami niniejszego dzia┼éu.
┬ž 2. Petycje, skargi i wnioski mog─ů by─ç sk┼éadane do organizacji i instytucji spo┼éecznych w zwi─ůzku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
┬ž 3. Petycje, skargi i wnioski mo┼╝na sk┼éada─ç w interesie publicznym, w┼éasnym lub innej osoby za jej zgod─ů.


Art. 222. O tym, czy pismo jest skarg─ů albo wnioskiem, decyduje tre┼Ť─ç pisma, a nie jego forma zewn─Ötrzna.


Art. 223. ┬ž 1. Organy pa┼ästwowe, organy samorz─ůdu terytorialnego i inne organy samorz─ůdowe oraz organy organizacji spo┼éecznych - rozpatruj─ů oraz za┼éatwiaj─ů skargi i wnioski w ramach swojej w┼éa┼Ťciwo┼Ťci.
┬ž 2. Pracownik organu pa┼ästwowego, pracownik samorz─ůdowy oraz organu organizacji spo┼éecznej, winny niew┼éa┼Ťciwego i nieterminowego za┼éatwiania skarg i wniosk├│w, podlega odpowiedzialno┼Ťci porz─ůdkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialno┼Ťci przewidzianej w przepisach prawa.


Art. 224. Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o organach państwowych - rozumie się przez to także organy przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych.


Art. 225. ┬ž 1. Nikt nie mo┼╝e by─ç nara┼╝ony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu z┼éo┼╝enia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materia┼éu do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, je┼╝eli dzia┼éa┼é w granicach prawem dozwolonych.
┬ž 2. Organy pa┼ästwowe, organy jednostek samorz─ůdu terytorialnego i inne organy samorz─ůdowe oraz organy organizacji spo┼éecznych s─ů obowi─ůzane przeciwdzia┼éa─ç hamowaniu krytyki i innym dzia┼éaniom ograniczaj─ůcym prawo do sk┼éadania skarg i wniosk├│w lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku.


Art. 226. Rada Ministr├│w wyda, w drodze rozporz─ůdzenia, przepisy o organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk├│w.


Rozdział 2


Skargi


Art. 227. Przedmiotem skargi mo┼╝e by─ç w szczeg├│lno┼Ťci zaniedbanie lub nienale┼╝yte wykonywanie zada┼ä przez w┼éa┼Ťciwe organy albo przez ich pracownik├│w, naruszenie praworz─ůdno┼Ťci lub interes├│w skar┼╝─ůcych, a tak┼╝e przewlek┼ée lub biurokratyczne za┼éatwianie spraw.


Art. 228. Skargi sk┼éada si─Ö do organ├│w w┼éa┼Ťciwych do ich rozpatrzenia.


Art. 229. Je┼╝eli przepisy szczeg├│lne nie okre┼Ťlaj─ů innych organ├│w w┼éa┼Ťciwych do rozpatrywania skarg, jest organem w┼éa┼Ťciwym do rozpatrzenia skargi dotycz─ůcej zada┼ä lub dzia┼éalno┼Ťci:
  1)   rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
┬á 2)┬á┬á organ├│w wykonawczych jednostek samorz─ůdu terytorialnego w sprawach nale┼╝─ůcych do zada┼ä zleconych z zakresu administracji rz─ůdowej - wojewoda,
┬á 3)┬á┬á (23) w├│jta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierownik├│w gminnych jednostek organizacyjnych, z wyj─ůtkiem spraw okre┼Ťlonych w pkt 2 - rada gminy,
┬á 4)┬á┬á zarz─ůdu powiatu oraz starosty, a tak┼╝e kierownik├│w powiatowych s┼éu┼╝b, inspekcji, stra┼╝y i innych jednostek organizacyjnych, z wyj─ůtkiem spraw okre┼Ťlonych w pkt 2 - rada powiatu,
┬á 5)┬á┬á zarz─ůdu i marsza┼éka wojew├│dztwa, z wyj─ůtkiem spraw okre┼Ťlonych w pkt 2 - sejmik wojew├│dztwa,
┬á 6)┬á┬á wojewody w sprawach podlegaj─ůcych rozpatrzeniu wed┼éug kodeksu - w┼éa┼Ťciwy minister, a w innych sprawach - Prezes Rady Ministr├│w,
┬á 7)┬á┬á innego organu administracji rz─ůdowej, organu przedsi─Öbiorstwa pa┼ästwowego lub innej pa┼ästwowej jednostki organizacyjnej - organ wy┼╝szego stopnia lub sprawuj─ůcy bezpo┼Ťredni nadz├│r,
  8)   ministra - Prezes Rady Ministrów,
  9)   organu centralnego i jego kierownika - organ, któremu podlega.


Art. 230. Do rozpatrzenia skargi dotycz─ůcej zada┼ä i dzia┼éalno┼Ťci organizacji spo┼éecznej w┼éa┼Ťciwy jest organ bezpo┼Ťrednio wy┼╝szego stopnia tej organizacji, a w stosunku do organu naczelnego organizacji - Prezes Rady Ministr├│w lub w┼éa┼Ťciwi ministrowie sprawuj─ůcy nadz├│r nad dzia┼éalno┼Ťci─ů tej organizacji.


Art. 231. Je┼╝eli organ, kt├│ry otrzyma┼é skarg─Ö, nie jest w┼éa┼Ťciwy do jej rozpatrzenia, obowi─ůzany jest niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej jednak ni┼╝ w terminie siedmiu dni, przekaza─ç j─ů w┼éa┼Ťciwemu organowi, zawiadamiaj─ůc r├│wnocze┼Ťnie o tym skar┼╝─ůcego, albo wskaza─ç mu w┼éa┼Ťciwy organ.


Art. 232. ┬ž 1. Organ w┼éa┼Ťciwy do rozpatrzenia skargi mo┼╝e j─ů przekaza─ç do za┼éatwienia organowi ni┼╝szego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzut├│w dotycz─ůcych dzia┼éalno┼Ťci tego organu.
┬ž 2. Skarg─Ö na pracownika mo┼╝na przekaza─ç do za┼éatwienia r├│wnie┼╝ jego prze┼éo┼╝onemu s┼éu┼╝bowemu, z obowi─ůzkiem zawiadomienia organu w┼éa┼Ťciwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej za┼éatwienia.
┬ž 3. O przekazaniu skargi zawiadamia si─Ö r├│wnocze┼Ťnie skar┼╝─ůcego.


Art. 233. Skarga w sprawie indywidualnej, kt├│ra nie by┼éa i nie jest przedmiotem post─Öpowania administracyjnego, powoduje wszcz─Öcie post─Öpowania, je┼╝eli zosta┼éa z┼éo┼╝ona przez stron─Ö. Je┼╝eli skarga taka pochodzi od innej osoby, mo┼╝e spowodowa─ç wszcz─Öcie post─Öpowania administracyjnego z urz─Ödu, chyba ┼╝e przepisy wymagaj─ů do wszcz─Öcia post─Öpowania ┼╝─ůdania strony.


Art. 234. W sprawie, w kt├│rej toczy si─Ö post─Öpowanie administracyjne:
  1)   skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu,
┬á 2)┬á┬á skarga pochodz─ůca od innych os├│b stanowi materia┼é, kt├│ry organ prowadz─ůcy post─Öpowanie powinien rozpatrzy─ç z urz─Ödu.


Art. 235. ┬ž 1. Skarg─Ö w sprawie, w kt├│rej w toku post─Öpowania administracyjnego zosta┼éa wydana decyzja ostateczna, uwa┼╝a si─Ö zale┼╝nie od jej tre┼Ťci za ┼╝─ůdanie wznowienia post─Öpowania lub za ┼╝─ůdanie stwierdzenia niewa┼╝no┼Ťci decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urz─Ödu.
┬ž 2. W przypadkach okre┼Ťlonych w ┬ž 1 ┼╝─ůdanie zostanie uwzgl─Ödnione, gdy zachodz─ů przewidziane w kodeksie warunki do wznowienia post─Öpowania, stwierdzenia niewa┼╝no┼Ťci decyzji albo jej uchylenia lub zmiany.


Art. 236. W przypadkach okre┼Ťlonych w art. 233 i 234 organem w┼éa┼Ťciwym do rozpatrzenia skargi jest organ uprawniony do wszcz─Öcia post─Öpowania lub organ, przed kt├│rym toczy si─Ö post─Öpowanie, a w przypadkach okre┼Ťlonych w art. 235 - organ w┼éa┼Ťciwy do wznowienia post─Öpowania, stwierdzenia niewa┼╝no┼Ťci decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany.


Art. 237. ┬ž 1. Organ w┼éa┼Ťciwy do za┼éatwienia skargi powinien za┼éatwi─ç skarg─Ö bez zb─Ödnej zw┼éoki, nie p├│┼║niej jednak ni┼╝ w ci─ůgu miesi─ůca.
┬ž 2. Pos┼éowie na Sejm, senatorowie i radni, kt├│rzy wnie┼Ťli skarg─Ö we w┼éasnym imieniu albo przekazali do za┼éatwienia skarg─Ö innej osoby, powinni by─ç zawiadomieni o sposobie za┼éatwienia skargi, a gdy jej za┼éatwienie wymaga zebrania dowod├│w, informacji lub wyja┼Ťnie┼ä - tak┼╝e o stanie rozpatrzenia skargi, najp├│┼║niej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.
┬ž 3. O sposobie za┼éatwienia skargi zawiadamia si─Ö skar┼╝─ůcego.
┬ž 4. W razie nieza┼éatwienia skargi w terminie okre┼Ťlonym w ┬ž 1 stosuje si─Ö przepisy art. 36-38.


Art. 238. ┬ž 1. Zawiadomienie o sposobie za┼éatwienia skargi powinno zawiera─ç: oznaczenie organu, od kt├│rego pochodzi, wskazanie, w jaki spos├│b skarga zosta┼éa za┼éatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska s┼éu┼╝bowego osoby upowa┼╝nionej do za┼éatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym za┼éatwianiu skargi powinno zawiera─ç ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.
┬ž 2. W zawiadomieniu, o kt├│rym mowa w ┬ž 1, w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej mo┼╝na pomin─ů─ç imi─Ö i nazwisko osoby upowa┼╝nionej do za┼éatwienia skargi.


Art. 239. ┬ž 1. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana zosta┼éa za bezzasadn─ů i jej bezzasadno┼Ť─ç wykazano w odpowiedzi na skarg─Ö, a skar┼╝─ůcy ponowi┼é skarg─Ö bez wskazania nowych okoliczno┼Ťci - organ w┼éa┼Ťciwy do jej rozpatrzenia mo┼╝e, w odpowiedzi na t─Ö skarg─Ö, podtrzyma─ç swoje poprzednie stanowisko.
┬ž 2. O za┼éatwieniu w spos├│b okre┼Ťlony w ┬ž 1 skargi wniesionej ponownie organ za┼éatwiaj─ůcy t─Ö skarg─Ö zawiadamia organ wy┼╝szego stopnia; nie dotyczy to skarg za┼éatwianych przez organy naczelne.


Art. 240. Gdy skarga dotyczy sprawy, kt├│ra nie podlega rozpatrzeniu wed┼éug przepis├│w kodeksu (art. 3 ┬ž 1 i 2) albo nie nale┼╝y do w┼éa┼Ťciwo┼Ťci organ├│w administracji publicznej, przepisy art. 233-239 stosuje si─Ö odpowiednio, z zastrze┼╝eniem, ┼╝e w miejsce pozosta┼éych przepis├│w kodeksu stosuje si─Ö przepisy post─Öpowania w┼éa┼Ťciwego dla danej sprawy.


Rozdział 3


Wnioski


Art. 241. Przedmiotem wniosku mog─ů by─ç w szczeg├│lno┼Ťci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworz─ůdno┼Ťci, usprawnienia pracy i zapobiegania nadu┼╝yciom, ochrony w┼éasno┼Ťci, lepszego zaspokajania potrzeb ludno┼Ťci.


Art. 242. ┬ž 1. Wnioski sk┼éada si─Ö do organ├│w w┼éa┼Ťciwych ze wzgl─Ödu na przedmiot wniosku.
┬ž 2. Wnioski w sprawach dotycz─ůcych zada┼ä organizacji spo┼éecznych sk┼éada si─Ö do organ├│w tych organizacji.


Art. 243. Je┼╝eli organ, kt├│ry otrzyma┼é wniosek, nie jest w┼éa┼Ťciwy do jego rozpatrzenia, obowi─ůzany jest w ci─ůgu siedmiu dni przekaza─ç go w┼éa┼Ťciwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia si─Ö r├│wnocze┼Ťnie wnioskodawc─Ö.


Art. 244. ┬ž 1. W sprawie terminu za┼éatwiania wniosk├│w stosuje si─Ö przepis art. 237 ┬ž 1.
┬ž 2. O sposobie za┼éatwienia wniosku zawiadamia si─Ö r├│wnocze┼Ťnie wnioskodawc─Ö.


Art. 245. W razie niemo┼╝no┼Ťci za┼éatwienia wniosku w terminie okre┼Ťlonym w art. 244 w┼éa┼Ťciwy organ obowi─ůzany jest w tym terminie zawiadomi─ç wnioskodawc─Ö o czynno┼Ťciach podj─Ötych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie za┼éatwienia wniosku.


Art. 246. ┬ž 1. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu za┼éatwienia wniosku s┼éu┼╝y prawo wniesienia skargi w trybie okre┼Ťlonym w rozdziale 2 niniejszego dzia┼éu.
┬ž 2. Wnioskodawcy s┼éu┼╝y prawo wniesienia skargi w przypadku nieza┼éatwienia wniosku w terminie okre┼Ťlonym w art. 244 albo wskazanym w zawiadomieniu (art. 245).


Art. 247. Do wniosk├│w stosuje si─Ö odpowiednio przepisy art. 230, 237 ┬ž 2 i art. 238.


Rozdział 4


Udział prasy i organizacji społecznych


Art. 248. ┬ž 1. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne do organ├│w w┼éa┼Ťciwych w my┼Ťl art. 228-230 i 242 podlegaj─ů rozpatrzeniu i za┼éatwieniu w trybie okre┼Ťlonym w przepisach rozdzia┼é├│w 2 i 3 niniejszego dzia┼éu.
┬ž 2. W┼éa┼Ťciwy organ zawiadamia w przepisanym terminie o sposobie za┼éatwienia skargi lub wniosku albo o ich przekazaniu innemu organowi w celu za┼éatwienia r├│wnie┼╝ redakcj─Ö, je┼╝eli za┼╝─ůda┼éa takiego zawiadomienia.


Art. 249. Przepis art. 248 stosuje si─Ö odpowiednio do skarg i wniosk├│w przekazanych przez organizacje spo┼éeczne do organ├│w w┼éa┼Ťciwych w my┼Ťl art. 228-230 oraz art. 242.


Art. 250. (skre┼Ťlony).


Art. 251. Przepisy art. 237 ┬ž 4 oraz art. 245 i 246 stosuje si─Ö odpowiednio do redakcji prasowej, kt├│ra opublikowa┼éa i przes┼éa┼éa do w┼éa┼Ťciwego organu administracji publicznej artyku┼é, notatk─Ö lub inn─ů wiadomo┼Ť─ç, w trybie przewidzianym w niniejszym rozdziale.


Art. 252. (skre┼Ťlony).


Rozdział 5


Przyjmowanie skarg i wniosk├│w


Art. 253. ┬ž 1. Organy pa┼ästwowe, organy samorz─ůdu terytorialnego i inne organy samorz─ůdowe oraz organy organizacji spo┼éecznych obowi─ůzane s─ů przyjmowa─ç obywateli w sprawach skarg i wniosk├│w w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.
┬ž 2. Kierownicy organ├│w wymienionych w ┬ž 1 lub wyznaczeni przez nich zast─Öpcy obowi─ůzani s─ů przyjmowa─ç obywateli w sprawach skarg i wniosk├│w co najmniej raz w tygodniu.
┬ž 3. Dni i godziny przyj─Ö─ç powinny by─ç dostosowane do potrzeb ludno┼Ťci, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyj─Öcia powinny si─Ö odbywa─ç w ustalonym dniu po godzinach pracy.
┬ž 4. Informacja o dniach i godzinach przyj─Ö─ç powinna by─ç wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej oraz w podporz─ůdkowanych jej jednostkach organizacyjnych.
┬ž 5. Prezes Rady Ministr├│w lub w┼éa┼Ťciwy minister oraz naczelny organ organizacji spo┼éecznej mog─ů ustala─ç spos├│b, dni i godziny przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosk├│w przez podporz─ůdkowane im organy i jednostki organizacyjne.


Art. 254. Skargi i wnioski sk┼éadane i przekazywane do organ├│w pa┼ästwowych, organ├│w samorz─ůdu terytorialnego i innych organ├│w samorz─ůdowych i organ├│w organizacji spo┼éecznych oraz zwi─ůzane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje si─Ö i przechowuje w spos├│b u┼éatwiaj─ůcy kontrol─Ö przebiegu i termin├│w za┼éatwiania poszczeg├│lnych skarg i wniosk├│w.


Art. 255. (skre┼Ťlony).


Art. 256. Pracownik, kt├│ry otrzyma┼é skarg─Ö dotycz─ůc─ů jego dzia┼éalno┼Ťci, obowi─ůzany jest przekaza─ç j─ů niezw┼éocznie swojemu prze┼éo┼╝onemu s┼éu┼╝bowemu.


Rozdział 6


Nadz├│r i kontrola


Art. 257. Zwierzchni nadz├│r nad przyjmowaniem i za┼éatwianiem skarg i wniosk├│w sk┼éadanych do s─ůd├│w sprawuje Krajowa Rada S─ůdownictwa, a do innych organ├│w i jednostek organizacyjnych - Prezes Rady Ministr├│w.


Art. 258. ┬ž 1. Nadz├│r i kontrol─Ö nad przyjmowaniem i za┼éatwianiem skarg i wniosk├│w sprawuj─ů:
┬á 1)┬á┬á ministrowie - gdy chodzi o skargi za┼éatwiane przez ministerstwa i inne jednostki organizacyjne bezpo┼Ťrednio podleg┼ée ministrowi,
┬á 2)┬á┬á w┼éa┼Ťciwi rzeczowo ministrowie we wsp├│┼édzia┼éaniu z ministrem w┼éa┼Ťciwym do spraw administracji publicznej - gdy chodzi o skargi za┼éatwiane przez organy administracji rz─ůdowej,
┬á 3)┬á┬á terenowe organy administracji rz─ůdowej - gdy chodzi o skargi za┼éatwiane przez jednostki organizacyjne nadzorowane przez te organy,
┬á 4)┬á┬á organy wy┼╝szego stopnia oraz w┼éa┼Ťciwe organy naczelne - gdy chodzi o skargi za┼éatwiane przez pozosta┼ée organy pa┼ästwowe i organy pa┼ästwowych jednostek organizacyjnych,
┬á 5)┬á┬á Prezes Rady Ministr├│w i wojewodowie - gdy chodzi o skargi za┼éatwiane przez organy jednostek samorz─ůdu terytorialnego oraz samorz─ůdowe jednostki organizacyjne.
┬ž 2. Nadz├│r i kontrol─Ö nad przyjmowaniem i za┼éatwianiem skarg i wniosk├│w w organach organizacji spo┼éecznych sprawuj─ů statutowe organy nadzorcze tych organizacji oraz organy wy┼╝szego stopnia, za┼Ť w organach naczelnych tych organizacji - organ administracji rz─ůdowej sprawuj─ůcy nadz├│r nad dzia┼éalno┼Ťci─ů danej organizacji.


Art. 259. ┬ž 1. Organy, o kt├│rych mowa w art. 258, dokonuj─ů okresowo ocen przyjmowania i za┼éatwiania skarg i wniosk├│w przez organy i jednostki organizacyjne poddane ich nadzorowi.
┬ž 2. Wojewodowie dokonuj─ů okresowo ocen sposobu przyjmowania i za┼éatwiania skarg i wniosk├│w przez wszystkie organy administracji publicznej i innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji spo┼éecznych dzia┼éaj─ůcych na ich terenie.
┬ž 3. W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz ocen organy wymienione w ┬ž 1 i 2 obowi─ůzane s─ů podejmowa─ç ┼Ťrodki zmierzaj─ůce do usuni─Öcia przyczyn skarg oraz do pe┼énego wykorzystania wniosk├│w dla polepszenia dzia┼éalno┼Ťci poszczeg├│lnych organ├│w i innych pa┼ästwowych jednostek organizacyjnych oraz organizacji spo┼éecznych.


Art. 260. (skre┼Ťlony).


DZIAŁ IX


OP┼üATY I KOSZTY POST─śPOWANIA


Art. 261. ┬ž 1. Je┼╝eli strona nie wp┼éaci┼éa nale┼╝no┼Ťci tytu┼éem op┼éat i koszt├│w post─Öpowania, kt├│re zgodnie z przepisami powinny by─ç uiszczone z g├│ry, organ administracji publicznej prowadz─ůcy post─Öpowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych nale┼╝no┼Ťci. Termin ten nie mo┼╝e by─ç kr├│tszy ni┼╝ siedem dni, a d┼éu┼╝szy ni┼╝ czterna┼Ťcie dni.
┬ž 2. Je┼╝eli w wyznaczonym terminie nale┼╝no┼Ťci nie zostan─ů uiszczone, podanie podlega zwrotowi lub czynno┼Ť─ç uzale┼╝niona od op┼éaty zostanie zaniechana.
┬ž 3. Na postanowienie w sprawie zwrotu podania s┼éu┼╝y za┼╝alenie.
┬ž 4. Organ powinien jednak za┼éatwi─ç podanie mimo nieuiszczenia nale┼╝no┼Ťci:
┬á 1)┬á┬á je┼╝eli za niezw┼éocznym za┼éatwieniem przemawiaj─ů wzgl─Ödy spo┼éeczne lub wzgl─ůd na wa┼╝ny interes strony,
┬á 2)┬á┬á je┼╝eli wniesienie podania stanowi czynno┼Ť─ç, dla kt├│rej jest ustanowiony termin zawity,
┬á 3)┬á┬á je┼╝eli podanie wnios┼éa osoba zamieszka┼éa za granic─ů.


Art. 262. ┬ž 1. Stron─Ö obci─ů┼╝aj─ů te koszty post─Öpowania, kt├│re:
  1)   wynikły z winy strony,
┬á 2)┬á┬á zosta┼éy poniesione w interesie lub na ┼╝─ůdanie strony, a nie wynikaj─ů z ustawowego obowi─ůzku organ├│w prowadz─ůcych post─Öpowanie.
┬ž 2. W uzasadnionych przypadkach organ administracji publicznej mo┼╝e za┼╝─ůda─ç od strony z┼éo┼╝enia zaliczki w okre┼Ťlonej wysoko┼Ťci na pokrycie koszt├│w post─Öpowania.


Art. 263. ┬ž 1. Do koszt├│w post─Öpowania zalicza si─Ö koszty podr├│┼╝y i inne nale┼╝no┼Ťci ┼Ťwiadk├│w i bieg┼éych oraz stron w przypadkach przewidzianych w art. 56, a tak┼╝e koszty spowodowane ogl─Ödzinami na miejscu, jak r├│wnie┼╝ koszty dor─Öczenia stronom pism urz─Ödowych.
┬ž 2. Organ administracji publicznej mo┼╝e zaliczy─ç do koszt├│w post─Öpowania tak┼╝e inne koszty bezpo┼Ťrednio zwi─ůzane z rozstrzygni─Öciem sprawy.


Art. 264. ┬ž 1. Jednocze┼Ťnie z wydaniem decyzji organ administracji publicznej ustali w drodze postanowienia wysoko┼Ť─ç koszt├│w post─Öpowania, osoby zobowi─ůzane do ich poniesienia oraz termin i spos├│b ich uiszczenia.
┬ž 2. Na postanowienie w sprawie koszt├│w post─Öpowania osobie zobowi─ůzanej do ich poniesienia s┼éu┼╝y za┼╝alenie.


Art. 265. Wszelkie nie uiszczone w terminie op┼éaty i koszty post─Öpowania oraz inne nale┼╝no┼Ťci wynik┼ée z tego post─Öpowania podlegaj─ů ┼Ťci─ůgni─Öciu w trybie przepis├│w o egzekucji administracyjnej ┼Ťwiadcze┼ä pieni─Ö┼╝nych.


Art. 266. Pracownik organu administracji publicznej winny b┼é─Ödnego wezwania strony (art. 56 ┬ž 1) obowi─ůzany jest do zwrotu wynik┼éych st─ůd koszt├│w. Orzekanie i ┼Ťci─ůganie nale┼╝no┼Ťci od tego pracownika nast─Öpuje w trybie administracyjnym.


Art. 267. W razie niew─ůtpliwej niemo┼╝no┼Ťci poniesienia przez stron─Ö op┼éat, koszt├│w i nale┼╝no┼Ťci zwi─ůzanych z tokiem post─Öpowania organ administracji publicznej mo┼╝e j─ů zwolni─ç w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci od ponoszenia tych op┼éat, koszt├│w i nale┼╝no┼Ťci. Zwolnienie od op┼éat skarbowych nast─Öpuje z zachowaniem przepis├│w o tych op┼éatach.


DZIAŁ X


PRZEPISY KOŃCOWE


Art. 268. (skre┼Ťlony).


Art. 268a. Organ administracji publicznej mo┼╝e w formie pisemnej upowa┼╝nia─ç pracownik├│w kierowanej jednostki organizacyjnej do za┼éatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczeg├│lno┼Ťci do wydawania decyzji administracyjnych, postanowie┼ä i za┼Ťwiadcze┼ä.


Art. 269. Decyzje okre┼Ťlone w innych przepisach prawnych jako prawomocne uwa┼╝a si─Ö za ostateczne, chyba ┼╝e z przepis├│w tych wynika, i┼╝ dotycz─ů one takiej decyzji, kt├│ra zosta┼éa utrzymana w mocy w post─Öpowaniu s─ůdowym b─ůd┼║ te┼╝ nie zosta┼éa zaskar┼╝ona w tym post─Öpowaniu z powodu up┼éywu terminu do wniesienia skargi.

--------------------------------------------------------------------------------

1) Art. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzaj─ůce ustaw─Ö - Prawo o ustroju s─ůd├│w administracyjnych i ustaw─Ö - Prawo o post─Öpowaniu przed s─ůdami administracyjnymi (Dz.U.02.153.1271) z dniem 1 stycznia 2004 r.
2) Art. 3 ┬ž 1 pkt 2 zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 12 wrze┼Ťnia 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niekt├│rych innych ustaw (Dz.U.02.169.1387) z dniem 1 stycznia 2003 r.
3) Art. 5 ┬ž 2 pkt 2 skre┼Ťlony przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzaj─ůce ustaw─Ö - Prawo o ustroju s─ůd├│w administracyjnych i ustaw─Ö - Prawo o post─Öpowaniu przed s─ůdami administracyjnymi (Dz.U.02.153.1271) z dniem 1 stycznia 2004 r.
4) Art. 22 ┬ž 2 zmieniony przez art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzaj─ůce ustaw─Ö - Prawo o ustroju s─ůd├│w administracyjnych i ustaw─Ö - Prawo o post─Öpowaniu przed s─ůdami administracyjnymi (Dz.U.02.153.1271) z dniem 1 stycznia 2004 r.
5) Z dniem 29 grudnia 2008 r. art. 24 ┬ž 1 pkt 5 w zakresie, w jakim nie wy┼é─ůcza cz┼éonka samorz─ůdowego kolegium odwo┼éawczego z post─Öpowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy cz┼éonek ten bra┼é udzia┼é w wydaniu zaskar┼╝onej decyzji, zosta┼é uznany za niezgodny z art. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybuna┼éu Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.229.1539).
6) Art. 33 ┬ž 3 zmieniony przez art. 69 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U.01.49.509) z dniem 22 sierpnia 2001 r.
7) Art. 391 dodany przez art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia┼éalno┼Ťci podmiot├│w realizuj─ůcych zadania publiczne (Dz.U.05.64.565) z dniem 21 listopada 2005 r.
8) Art. 43 zmieniony przez art. 69 pkt 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.03.130.1188) z dniem 24 sierpnia 2003 r.
9) Art. 44:
- zmieniony przez art. 69 pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.03.130.1188) z dniem 24 sierpnia 2003 r.
- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 11 marca 2005 r. (Dz.U.05.78.682) zmieniaj─ůcej nin. ustaw─Ö z dniem 6 czerwca 2005 r.
10) Art. 45 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 11 marca 2005 r. (Dz.U.05.78.682) zmieniaj─ůcej nin. ustaw─Ö z dniem 6 czerwca 2005 r.
11) Art. 46 ┬ž 3 dodany przez art. 36 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia┼éalno┼Ťci podmiot├│w realizuj─ůcych zadania publiczne (Dz.U.05.64.565) z dniem 21 listopada 2005 r.
12) Art. 57 ┬ž 5:
- zmieniony przez art. 69 pkt 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.03.130.1188) z dniem 24 sierpnia 2003 r.
- zmieniony przez art. 36 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działaln

FINANSE GMINY
Bud┼╝et Gminy
WPF
Maj─ůtek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
Sprawozdanie finansowe
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarz─ůdzenia W├│jta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Ogłoszenia 2019-2020
Ogłoszenia o wyniku 2019-2020

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osi─ůgni─Öte wska┼║niki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres ┼Ťwiadczenia us┼éug w zakresie odbierania odpad├│w komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Interpelacje
Decyzje
Opinie
Petycje
Nab├│r pracownik├│w
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorz─ůdowe
Kodeks post─Öp. admistr.
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
O┼Ťwiadczenia za 2008
O┼Ťwiadczenia za 2009
O┼Ťwiadczenia za 2010
O┼Ťwiadczenia za 2011
O┼Ťwiadczenia za 2012
O┼Ťwiadczenia za 2013
O┼Ťwiadczenia za 2014
O┼Ťwiadczenia za 2015
O┼Ťwiadczenia za 2016
O┼Ťwiadczenia za 2017
O┼Ťwiadczenia za 2018
O┼Ťwiadczenia za 2019

DO POBRANIA
O┼Ťwiadczenie - RADNY doc
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE pdf
O┼Ťwiadczenie - POZOSTA┼üE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory do Sejmu i Senatu
Eurowybory - 2019
Samorz─ůdowe 2018
Samorz─ůdowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorz─ůdowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupe┼éniaj─ůce-2012
Uzupe┼éniaj─ůce-2013
Eurowybory -2014
Samorz─ůdowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorz─ůdowe - 2006
Referendum 2015
OPINIE RIO
OPINIE 2020
OPINIE 2019
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Akt├│w Prawnych
---------------------------
Rz─ůdowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urz─Ödowy Wojew├│dztwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urzad Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tucz─?py 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.01