2,129,673 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

2014.12.09

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych.

 

 


2014.12.02

Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.

2014.12.02

Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 2 grudnia 2014r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA

KOMISARZA WYBORCZEGO

W LUBLINIE


z dnia 1 grudnia 2014 r.

uzupełniające obwieszczenie z dnia 21 listopada 2014 r.

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

na obszarze województwa lubelskiego

 

 


INFORMACJA

Obwodowych komisji wyborczych

 

 


WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA

KOMISARZA WYBORCZEGO

w Lublinie

z dnia 21 listopada 2014 r.

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego


Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U.Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.2))Komisarz Wyborczy w Lublinie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.


KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w LUBLINIE

z dnia 20 listopada 2014 r.

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1) Komisarz Wyborczy w Lublinie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. według następującej właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych:


Uchwała

Gminnej Komisji Wyborczej w Grabowcu

z dnia 17 listopada 2014 r.

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach na Wójta Gminy Grabowiec w dniu 30 listopada 2014 r.


Wyniki Wyborów do Rady Gminy Grabowiec

Radni:

 

 1. Konaszczuk Renata
 2. Panas Marek
 3. Halicki Tadeusz
 4. Sagadyn Radosław
 5. Rachańska Agnieszka
 6. Korzeniowski Stanisław
 7. Swat Marcin
 8. Czata Elżbieta
 9. Kozłowska Aneta
 10. Bernard Marek
 11. Buczak Jolanta
 12. Wójciuk Zbigniew
 13. Lackowska Małgorzata
 14. Błażucki Tomasz
 15. Robaczyńska Beata


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej


Grabowiec, 24 października 2014 r.

Informacja o spisie wyborców

Informuje się, że został sporządzony spis wyborców osób uprawnionych do udziału w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


UCHWAŁA

Gminnej Komisji Wyborczej w Grabowcu z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


Uchwała

Gminnej Komisji Wyborczej w Grabowcu z dnia 22 października 2014 roku

w sprawie przyznania numerów list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Grabowcu zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Grabowcu
z dnia 22 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Grabowiec
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada
2014 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Grabowcu podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Grabowiec:


Informacja

Gminnej Komisji Wyborczej w Grabowcu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie publicznego losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie.

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Grabowcu
z dnia 22 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Grabowiec
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Grabowcu podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

I N F O R M A C J A

Gminna Komisja Wyborcza w Grabowcu informuje, że w dniu 22 października 2014 roku o godzinie 1400 w UrzędzieGminy Grabowiec odbędzie się publiczne losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

I N F O R M A C J A

Gminna Komisja Wyborcza w Grabowcu informuje, że w dniu 22 października 2014 roku o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy Grabowiec odbędzie się przyznanie numerów listom komitetów wyborczych które zarejestrowały kandydatów na radnych do Rady Gminy Grabowiec w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

I N F O R M A C J A

O godzinach przyjmowania zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych     w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na Członków Obwodowych Komisji Wyborczych upływa 17 października 2014 r.

Zgłoszenia należy składać w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Grabowiec w godzinach od 7:15 do 24:00OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GRABOWIEC
z dnia 7 października 2014 r.

w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Grabowiec dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

INFORMACJA

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).


INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Grabowcu o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy.


Obwieszczenie Wójta Gminy Grabowiec z dnia 1 września 2014 roku.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Grabowiec z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okrędu do Rady Gminy Grabowiec


Komunikat

Komunikat

Komunikat

ZARZĄDZENIE NR 65 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 marca 2014 r. Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.), niniejszym podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 65 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim
FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia o wyniku 2018

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.06