2,129,688 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
Wykonanie budżetu

2017

WYKONANIE BUDŻETU GMINY GRABOWIEC ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017


2016

WYKONANIE BUDŻETU GMINY GRABOWIEC ZA  2016 ROK

 

 
2016

WYKONANIE BUDŻETU GMINY GRABOWIEC ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

 

 


2016

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016


2015

WYKONANIE BUDŻETU GMINY GRABOWIEC ZA 2015 ROK

 

2015

WYKONANIE BUDŻETU GMINY GRABOWIEC ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRABOWIEC ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

2014


PROJEKT BUDŻETU 2015:BUDŻET GMINY NA ROK 2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r.


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2011
BUDŻET GMINY NA 2011

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2011


BUDŻET GMINY NA 2010 ROK

Uchwała Nr XXXIII/160/2009, Rady Gminy Grabowiec z  dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok. Treść uchwały >>

 


BUDŻET GMINY NA 2009

Uchwała Nr XXIV/115/08, Rady GminyGrabowiec z  dnia 30 grudnia 2008 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok. - więcej


BUDŻET GMINY NA 2008

Uchwała Nr XIV/68/07 Rady Gminy Grabowiec, z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. - więcej


BUDŻET GMINY NA 2007

Uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Grabowiec z dnia 29 grudnia 2006 r
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok. - więcej
BUDŻET GMINY NA  2006

Uchwała Nr XXVI/138/05 Rady Gminy Grabowiec z dnia 30 grudnia 2005r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok. więcej


 

ZASADY FINANSOWANIA

Dochodami Gminy są:

1. Wpływy z ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków:
- od nieruchomości,
- rolnego,
- leśnego,
- od środków transportowych,
- od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- od spadków i darowizn,
- od psów.

2. Wpływy z opłat:
- skarbowej,
- eksploatacyjnej
- lokalnych i innych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i od osób prawnych.
4. Subwencja ogólna.
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami.
6. Dotacje na zadania własne gminy.
7. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
8. Dotacje z funduszów celowych.
9. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych
10. Dochody z majątku gminy.
11. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności stanowiących dochody gminy.
12. Dochody z kar i grzywien określonych odrębnymi przepisami.
13. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.


FINANSE GMINY
Budżet Gminy
WPF
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia o wyniku 2018

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016
Oświadczenia za 2017

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe 2018
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Samorządowe - 2006
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2018
OPINIE 2017
OPINIE 2016
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.14