1,835,951 Unikalnych wizyt
GMINA
Utworzenie Gminy
Informacje ogólne
Charakterystyka Gminy
Przepisy samorządowe
Statut Gminy
Strategia rozwoju
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Plan rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości
Regulamin utrz.czystości
Program ochr.środowiska
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Program współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi
Program usuwania azbestu
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Regulamin usuw. azbestu
Koncepcja gospod. ściekowej
Sołtysi
Ochotnicze Straże Pożarne
Wspólnta gruntowa
Telefony alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Stat.Vademecum Samorz.
Przeciwdziałanie przemocy
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
RADA GMINY
Status prawny
Radni
Przewodniczący i zastępca
Komisje Rady
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zadania publiczne
Jednostki pomocnicze
Archiwum
URZĄD GMINY
Dane teleadresowe
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska pracy
Regulamin organizacyjny
Sprawozdanie z badań wody
Rejestry i ewidencje


Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoły i przedszkola
URZĘDY


Urząd Marszałkowski

Lubelski Urząd Wojewódzki
BIP LUW
-----------------------------

Starostwo Powiatowe w Zamościu
BIP Starostwa Powiatowego

------------------------------

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Lokalna Grupa Działania
''Ziemia Zamojska''

Gmina Grabowiec w LGD
Uchwała Rady Gminy Graqbowiec >>
UCHWAŁY RADY GMINY W KADENCJI 2014-2018

UCHWALY 2010-2014 - archiwumXXVII sesja Rady Gminy

 

UCHWAŁA NR XXVII/138/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 12 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Grabowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Grabowcu wchodzacą w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu.


UCHWAŁA NR XXVII/137/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 12 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018


UCHWAŁA NR XXVII/136/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
XXVI sesja Rady Gminy


UCHWAŁA NR XXVI/134/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy


UCHWAŁA NR XXVI/133/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy


UCHWAŁA NR XXVI/132/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy


UCHWAŁA NR XXVI/131/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu


UCHWAŁA NR XXVI/130/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 12 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec


UCHWAŁA NR XXVI/129/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 12 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec


UCHWAŁA NR XXVI/126/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 12 października 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej


 
XXV sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXV/125/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Grabowiec.


UCHWAŁA NR XXV/124/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec

 XXIV sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXIV/122/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę grabowiec


UCHWAŁA NR XXIV/120/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grabowiec z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok


UCHWAŁA NR XXIV/119/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Grabowiec z wykonania budżetu za 2016 rok

 


 

XXIII sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXIII/118/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o nabyciu nieruchomości


UCHWAŁA NR XXIII/117/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
XXII sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXII/115/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamościa


UCHWAŁA NR XXII/114/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


UCHWAŁA NR XXII/113/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału sportowego w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu
 

XXI sesja Rady Gminy


UCHWAŁA NR XXI/112/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Grabowiec


UCHWAŁA NR XXI/111/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/21/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Rady Gminy Grabowiec w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2015-2018


UCHWAŁA NR XXI/108/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia zgody Wójtowi Gminy Grabowiec na zbycie nieruchomości gruntowej


UCHWAŁA NR XXI/107/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Grabowiec na 2017 rok


UCHWAŁA NR XXI/106/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grabowiec na 2017 rok


UCHWAŁA NR XXI/105/2017 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegoXX sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XX/103/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie  uchwały budżetowej na rok 2017


UCHWAŁA NR XIX/104/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Grabowiec na lata 2015-2025

 XIX sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XIX/100/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 10 listopada 2016 r.  w sprawie  przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Grabowiec na lata 2016-2020XVIII sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XVIII/94/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 26 października 2016 r.  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy


UCHWAŁA NR XVIII/95/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 26 października 2016 r.  w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.

 

UCHWAŁA NR XVIII/96/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 26 października 2016 r.  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017

 

UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 26 października 2016 r.  w sprawie  uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy GrabowiecXVII sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XVI/92/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 23 września 2016 r.  w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalymi


UCHWAŁA NR XVI/91/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 23 września 2016 r.  w sprawie  "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grabowiec"

 

UCHWAŁA NR XVI/90/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 23 września 2016 r.  w sprawie  przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Danuty Juśko i Henryka Juśko wraz z odpowiedzią na skargę

 

UCHWAŁA NR XVI/89/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 23 września 2016 r.  w sprawie  przyjęcia programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych pt. "Wszystko jest możliwe" dla gminy Grabowiec na lata 2016-2017

 


XVI sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XVI/87/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 sierpnia 2016 r.  w sprawie  uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grabowiec


UCHWAŁA NR XVI/86/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 sierpnia 2016 r.  w sprawie  uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu


UCHWAŁA NR XVI/85/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 sierpnia 2016 r.  w sprawie  wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grabowiec

 

UCHWAŁA NR XVI/84/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 sierpnia 2016 r.  w sprawie  udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej w postaci robocizny i materiałów budowlanych w zakresie realizacji budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów - Grabowiec - Hrubieszów w miejscowości Wolica Uchańska

 

UCHWAŁA NR XVI/83/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 sierpnia 2016 r.  w sprawie  dofinansowania zadania Powiatu Zamojskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3238L Grabowiec-Góra - Rogów - Miączyn"

 

UCHWAŁA NR XVI/82/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 sierpnia 2016 r.  w sprawie  odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Grabowiec

 

UCHWAŁA NR XVI/81/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 sierpnia 2016 r.  w sprawie  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Tuczępy

 XV sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XV/79/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 czerwca 2016 r.  w sprawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie opdadami komunalnymi

 

UCHWAŁA NR XV/78/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 czerwca 2016 r.  w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklracji za pomocą środków komunikacji elektornicznej


UCHWAŁA NR XV/77/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 czerwca 2016 r.  w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

UCHWAŁA NR XV/76/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 czerwca 2016 r.  w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grabowiec"


UCHWAŁA NR XV/75/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 30 czerwca 2016 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2019

 


XIV sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XIV/71/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

 

UCHWAŁA NR XIV/69/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 4 maja 2016 r. sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Grabowiec


UCHWAŁA NR XIV/68/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 


XIII sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XIII/64/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających, nuczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Grabowiec.

 

UCHWAŁA NR XIII/65/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Grabowiec.

 

UCHWAŁA NR XIII/67/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grabowiec na 2016 rok

 


XII sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XI/62/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu oraz likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej

UCHWAŁA NR XI/61/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi SPECJAL Henryk Juśko S.K.A. wraz z odpowiedzią na skargę


UCHWAŁA NR XI/60/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Grabowiec na lata 2015 - 2025


UCHWAŁA NR XI/59/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 29 lutego 2016 r. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Grabowiec na okres od dnia 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.


UCHWAŁA NR XI/58/2016 RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Grabowiec na 2016 rokXI sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR XI/56/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie odmowy uwzględnia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Grabowiec

UCHWAŁA NR XI/57/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Grabowiec na lata 2016-2023X sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR X/39/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

UCHWAŁA NR X/40/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Grabowiec na rok 2016

UCHWAŁA NR X/41/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.

UCHWAŁA NR X/42/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

UCHWAŁA NR X/43/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Grabowiec

UCHWAŁA NR X/44/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Grabowiec

UCHWAŁA NR X/45/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Grabowiec

UCHWAŁA NR X/46/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Grabowiec na lata 2015-2025

UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grabowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016

UCHWAŁA NR X/49/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA NR X/50/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR X/51/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji poprzez wygaszanie Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

UCHWAŁA NR X/52/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso


VIII sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR VIII/28/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Grabowiec z wykonania budżetu za 2014 rok

UCHWAŁA NR VIII/29/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grabowiec z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

UCHWAŁA NR VIII/31/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Grabowiec

UCHWAŁA NR VIII/32/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


VII sesja Rady Gminy

UCHWAŁA NR VII/27/2015 RADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Grabowiec do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska"


V SESJA RADY GMINY (2015.03.25)

UCHWAŁA NR V/21/2015 RADY GMINY GRABOWIECRADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018 w Gminie Grabowiec

UCHWAŁA NR V/22/2015 RADY GMINY GRABOWIECRADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału sportowego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY GMINY GRABOWIECRADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grabowiec na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY GRABOWIECRADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zamojskiego


IV SESJA RADY GMINY (2015.02.20)


UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY GMINY GRABOWIECRADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie nadania tytułu zasłużony dla Gminy Grabowiec

UCHWAŁA NR IV/14/2015 RADY GMINY GRABOWIECRADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamościa

UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY GMINY GRABOWIECRADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/3/2014 Rady Gminy Grabowiec z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Grabowiec

UCHWAŁA NR IV/17/2015 RADY GMINY GRABOWIECRADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR IV/18/2015 RADY GMINY GRABOWIECRADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Grabowiec

UCHWAŁA NR IV/19/2015 RADY GMINY GRABOWIECRADY GMINY GRABOWIECRADY GMINY GRABOWIEC
z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata

FINANSE GMINY
Budżet Gminy
Majątek Gminy
Planowane zadania gospod.
Dług Publiczny
Wykonanie budżetu
Pomoc publiczna
Uzyskane dopłaty
Dotacje Unii Europejskiej
PRAWO LOKALNE
Akty prawa miejscowego
Zarządzenia Wójta
Plan Zagosp.Przestrz.Gminy
Opłaty i podatki
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia o wyniku 2017

Archiwum
Gospodarka Odpadami
Informacje
Deklaracja
Harmonogram
Osiągnięte wskaźniki
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalych
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Decyzje
Opinie
Petycje
Nabór pracowników
Archiwum ogłoszeń
Zgromadzenia publiczne
PORADNIK INTERESANTA
Informacje nieudostepnione
Formularze i druki
Przepisy samorządowe
Kodeks postęp. admistr.
Rządowe Centrum Legislacji
Przydatne linki

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Podstawa prawna
Oświadczenia za 2008
Oświadczenia za 2009
Oświadczenia za 2010
Oświadczenia za 2011
Oświadczenia za 2012
Oświadczenia za 2013
Oświadczenia za 2014
Oświadczenia za 2015
Oświadczenia za 2016

DO POBRANIA
Oświadczenie - RADNY pdf
Oświadczenie - RADNY doc
Oświadczenie - POZOSTAŁE pdf
Oświadczenie - POZOSTAŁE doc
O BIULETYNIE
O Biuletynie
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmain
WYBORY
Samorządowe - 2006
Parlamentarne - 2007
Eurowybory -2009
Prezydenta RP-2010
Samorządowe-2010
Parlamentarne-2011
Uzupełniające-2012
Uzupełniające-2013
Eurowybory -2014
Samorządowe-2014
Prezydenta RP-2015
Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu
OPINIE RIO
OPINIE 2015
OPINIE 2014
OPINIE 2013
OPINIE 2012
Prawo
 

Sejm RP - Prawo
--------------------------

www.lex.com.pl
---------------------------

Internetowy System Aktów Prawnych
---------------------------
Rządowe Centrum Legislacji
------------------------------

Gazeta Prawna
------------------------------

------------------------------

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Copyright © 2009- 2011 Urząd Gminy Grabowiec, 22-425 Grabowiec, Rynek 3, tel: 84 651 24 74, tel. alarmowy: OSP Tuczępy 501 766 033 e-mail:gmina@grabowiec.pl
Administrator: gmina@grabowiec.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.04