MENU

GODZINY PRACY CK/ICEO OD 1 KWIETNIA 2009:

Od 1 kwietnia 2009 roku CK/ICEO Grabowiec będzie pracować przez cały tydzień według nowego harmonogramu pracy.

PONIEDZIAŁEK  16:00 - 21:00
WTOREK  13:00 - 21:00
ŚRODA  13:00 - 21:00
CZWARTEK  13:00 - 21:00
PIĄTEK  12:00 - 20:00
SOBOTA  10:00 - 18:00
NIEDZIELA  14:00 - 21:00

SEMINARIA W SIERPNIU 2008 RROKU:

W dniach 19 i 20 sierpnia odbyły się seminaria zorganizowane przez ICEO Grabowiec. Tematami spotkań były: „Zapobieganie pożarom”, które poprowadził  Kania Zbigniew Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  oraz „Agroturystyka - dobry biznes” którego prelegentem był Bogusław Klimczuk pracownik WSZiA w Zamościu.
Ogólnie w seminariach prowadzonych przez Centrum wzieło udział około 80 osób z terenu gminy.

„Zapobieganie pożarom”
Wtorek 19.08.2008.

     
     

„Agroturystyka - dobry biznes”
Środa 20.08.2008

     
     

O NAS W PRASIE:
 

W sierpniowym miesięczniku "Strażak" (nr 8, 953/sierpień 2008) ukazał się artykuł o Internetowym Centrum Edykacyjno - Oświatowym w Grabowcu.
Pani Agnieszka Boruszkowska przeprowadziła wywiad z Prezesem OSP w Grabowcu oraz pracownikiem Centrum - Jarosławem Kudyba. Pełna treść artykułu znajduje się TUTAJ a poniżej widok artykułu w gazecie:

   
   

ICEO GRABOWIEC - Kulturalnie (czerwiec 2008)

Internetowe Centrum Edukacyjno Oświatowe w miesiącu czerwcu w ramach swojej działalności zorganizowało konkursy i zabawy dla dzieci i młodzieży.

Turniej Wiedzy Pożarniczej:

W dniu 19 lipca 2008 w ICEO Grabowiec został rozegrany "Turniej Wiedzy Pożarniczej" dla chłopców z gimnazjum.
Zwycięzcy turnieju:
I miejsce - Boczkowski Krzystof
II miejsce - Tryniecki Krzysztof
III miejsce -Malinowski Krzysztof
 Konkurs plastyczny "Logo Internetu"

Konkurs skierowany był do uczniów szkoły podstawowej, w zabawie udział wzięło 9 osób. Komisja w składzie: Krystyna Wróbel, Elżbieta Pomazanka i Barbara Konrad dokonała oceny
i przyznała:

I miejsce – Malinowska Anna
II miejsce – Kodeniec Michał
III miejsce - Magdalena Bernard

Uczestnicy otrzymali dyplomy za zajęcie czołowych miejsc i podziękowania za udział w konkursie


Konkurs Recytatorski „Wiersze J. Brzechwy”

Organizatorzy: Jarosław Kudyba, Dominik Kordyś. Konkurs skierowany był do uczniów szkoły podstawowej, wpłynęło 11 zgłoszeń, komisja w składzie, p. Krystyna Czausz, Elżbieta Nowak
i Barbara Konrad dokonala oceny i przyznala:

1 miejsce Maciej kaspruk

2 i 3 miejsca nie przyznano Uczestnicy otrzymali dyplomy za zajecie czolowego miejsca oraz podziękowania za udzial w konkursie


Spotkanie z GórniekiemSpotkanie z Rycerzem


Turniej Wiedzy Pożarniczej

Do turnieju Wiedzy pożarniczej przeprowadzonego w ICEO w Grabowcu zgłosiło się sześciu uczestników, zadaniem, każdego z nich było podanie odpowiedzi na 30 pytań w czasie 30 minut

Turniej przeprowadziła i nadzorowała komisja w składzie; Bednarczyk Mirosław, Kordyś Dominik
i Jaroslaw Kudyba.

Wyniki konkursu:

1 Karolina Szwarnowska
2 Mateusz Cichy
3 Woletta Dobrowolska
4 Sylwia Kudyba
5 Natalia Włodarska
6 Aleksandra Grabowska
18 pkt
15 pkt
14pkt
14pkt
13pkt
10pkt


CEL PROJEKTU:

  
  
Głównym celem projektu jest umożliwienie lokalnym społecznościom wiejskim korzystania z nowoczesnych form kształcenia, a zwłaszcza kształcenia na odległość, w tym także dostarczenie wiedzy i organizowanie procesu edukacyjnego.
   Utworzone w ramach projektu centra będą także pełniły rolę ośrodków edukacyjno - społeczno - kulturalnych adresowanych do społeczności lokalnych i stwarzających im możliwość rozwoju.
Zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 jednym z najpoważniejszych problemów polskiej wsi jest niski poziom wykształcenia mieszkańców terenów wiejskich. Aż 44% mieszkańców wsi ma zaledwie wykształcenie podstawowe. W krajach UE-15 udział rolników którzy zakończyli swoją edukację na szkole podstawowej wynosi tylko 16.9%. Również porównanie z poziomem wykształcenia mieszkańców polskich miast wypada na niekorzyść osób z terenów wiejskich - odsetek osób z wykształceniem wyższym wynosi 4,3% na wsi przy 13,2% w mieście zaś dla osób z wykształceniem średnim i policealnym wynosi analogicznie 21,5% na wsi do 37% s mieście. Konsekwencją niskiego poziomy wykształcenia rolników w Polsce jest m.in. mniejsza aktywność  społeczno - zawodowa, większe trudności ze znalezieniem alternatywnego miejsca pracy poza rolnictwem, nisko poziom dochodów oraz mała możliwość szerszego rozwinięcia pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi jako alternatywnego zatrudnienia dla występujących nadwyżek siły roboczej.
   W podobny sposób problemy edukacyjne polskiej wsi diagnozuje projekt Strategii rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2007 - 2013, przygotowanej przez MEN, wskazując dodatkowo na problem gorszego dostępu do edukacji dzieci i młodzieży z terenów wiejskich oraz niższych aspiracji edukacyjnych zarówno na etapie edukacji szkolnej, studiów jak i późniejszego kształcenia ustawicznego. Jedynie 23% studentów przed rozpoczęciem nauki zamieszkiwało na terenach wiejskich, zaś zaledwie 9% mieszkańców wsi w wieku 25 - 29 lat deklaruje chęć kontynuowania nauki, przy 25% mieszkańców miast w tym samym wieku. Zestawiając to z opracowaniami MPiPS wskazującymi, iż wyższy poziom wykształcenia umożliwia sprawniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie, w tym aktywne poszukiwanie i podejmowanie pracy, oraz wyzwala chęci i umiejętności zawodowego przekwalifikowania się, łatwo można dojść do wniosku, iż podstawowy problem polskiej wsi jakim jest wysokie, strukturalne bezrobocie wynika zarówno z problemów społecznych, jak i kwestii edukacyjnych.
   Analizując kwestię powiązania stanu wykształcenia mieszkańców wsi ze zjawiskiem bezrobocia nie można zapomnieć o specyfice lokalnych rynków pracy, wskazując na ich związek z pożądanymi kierunkami kształcenia. W tym zakresie Partnerstwo przeprowadziło analizy potrzeb lokalnych rynków pracy, z których wynika iż w powiatach ziemskich występuje klasa zawodów deficytowych (więcej ofert pracy niż zgłoszonych bezrobotnych). Dane te stanowiły informacje wejściowe dla opracowania wybranych, najistotniejszych z punktu widzenia badania, procesów edukacyjnych, udział w których będzie możliwy dzięki uruchomieniu INTERNETOWYCH CENTRÓW EDUKACYJNO - OŚWIATOWYCH.
   Projekt "Internetowe Centra Edukacyjno - Oświatowe na wsiach" (ICEO) przewiduje uruchomienie 480 Centrów edukacyjnych na terenach gmin wiejskich i miejsko - wiejskich, rozłożonych równomiernie na terenie całego kraju. Korzystanie z Centrów umożliwi korzystanie z różnorodnych form edukacji zdalne przez osoby zamieszkujące te tereny. Centra przewidują również organizowanie imprez kulturalnych i kulturalno - oświatowych, takich jak różnego rodzaju prelekcje, wykłady, pogadanki, prezentacje.
   Każde z centrów zostało wyposażone w sprzęt komputerowy, meble i materiały dydaktyczne umożliwiające jednoczesną edukację 11 osób, zaś w przypadku imprez kulturalnych uczestnictwo w nie mniej niż 20 osób. Centra obsługiwane są przez personel stosownie przeszkolony przez członków Partnerstwa. W każdym z centrów zostały zatrudnione dwie osoby, co w skali projektu daje 960 osób. Lokalizacje tworzonych Centrów zostały udostępnione przez struktury Ochotniczych Straży Pożarnych.

Centra będą:

  • udostępniać szkolenia na odległość oraz wspomagające materiały dydaktyczne

  • organizować procesy edukacyjne nauczania na odległość, we współpracy z jednostkami kształcenia na odległość

  • organizować kursy na odległość i egzaminy

  • organizować szkolenia zdalne z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania

  • organizować okresowe seminaria

   Działanie Centrów w oparciu o realizowany  Projekt przy finansowane jest trwał od lutego do września 2008r. Następnie Centra będą utrzymywanie przez OSP przez pięć lat do 30 września 2013r. Zadaniem Partnerstwa jest pozyskanie kolejnych środków z funduszy Unii Europejskiej, które będą wspomagały utrzymanie i rozwój Centrów edukacyjnych we wspomnianym okresie czasu.

 
 
szablony stron