MENU
POLECAMY
RYS HISTORYCZNY OSP GRABOWIEC W 85 ROCZNICĘ POWSTANIA JEDNOSTKI

Mam zaszczyt reprezentować naszą jednostkę jako dziesiąty prezes w jej 85 – letniej historii.
Z kronikarskich zapisów wynika, że początki istnienia OSP w Grabowcu sięgają roku 1918. Pierwszym jej założycielem był ówczesny sekretarz gminy – STEFAN JAŹWIŃSKI. Jednak z powodu braku podstawowego wyposażenia gaśniczego, organizacja rozpadła się.
W roku 1923, powołany przed pięcioma laty zarząd ponownie zorganizował jednostkę OSP, którą wyposażono w ręczną sikawkę i dwa odcinki węży. Sposobem gospodarczym wykonano beczkowóz dwukółkę do wożenia wody. Oddział strażacki liczył około 30 ludzi, a pierwszym naczelnikiem wybrano SURMĘ PIOTRA.
Pierwszy drewniany budynek remizy wybudowano w roku 1924.
W skład pierwszego zarządu założycielskiego wchodzili następujący mieszkańcy Grabowca:
 

1. Jan Ciszewski - wójt gminy
2. Szpaltensztajn - kierownik szkoły w Grabowcu
3. Paweł Gałczyński - sekretarz gminy
4. Piotr Pedowski - rolnik
5. Jakub Kulik - rolnik
6. Władysław Hawryluk - rolnik


W roku 1930 Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu mogła się poszczyć własną orkiestrą dętą, pod dyrekcją Stefana Łapińskiego. Na zachowanych zdjęciach widoczni są strażacy kompletnie umundurowani, uświetniający swoją obecnością uroczystości kościelne i państwowe.

Funkcję prezesa pełnili kolejno: 1918-1923 Stefan Jaźwiński, 1923-1926 ks. Edward Dolecki, 1926-1938 Tadeusz Hasko, 1939 – Teodor Orzechowski.
Funkcje naczelnika: 1918 – Eugeniusz Boniecki, 1923 – Jan Pawelec, 1925 – Michał Bekier, 1928 – Witalis Zarębski, 1939 – Teodor Orzechowski.

Na okres wojny działalność OSP została zawieszona.

Wznowienie działalności nastąpiło dopiero w początkach lat pięćdziesiątych, podyktowane koniecznością ratowania mienia w bardzo częstych pożarach drewnianej zabudowy i słomianych strzech Grabowca. Wówczas Prezesem OSP był Teodor Orzechowski a Naczelnikiem – Mieczysław Zawalski. Od roku 1954 jednostka posiadała na wyposażeniu motopompę M-800 i komplet węży gaśniczych.
Z posiadanej dokumentacji wynika, że w dniu 6 marca 1964 roku, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie, wpisał do rejestru stowarzyszeń skład zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu:
1. Prezes - Orzechowski Teodor
2. Naczelnik - Zawalski Mieczysław
3. Sekretarz - Oleszczuk Piotr
4. Skarbnik - Kukiełka Bronisław
5. Gospodarz - Wilk Jan


Do Komisji rewizyjnej wybrano:
1. Przewodniczący - Kawka Wacław
2. Członek - Wilk Kazimierz
3. Członek - Mączka Zygmunt

W tym samym roku 1964 wybudowano nowy murowany budynek remizy z garażem i dużą świetlicą. Nadzór merytoryczny i pomoc fachową zapewniał Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Hrubieszowie , wówczas młodszy kpt. poż. T. Kowalik.
W roku 1968 za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie druh Mieczysław Zawalski został odznaczony Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.
W roku 1969 skład Zarządu zmieniono, a mianowicie: funkcję sekretarza powierzono Zygmuntowi Boczkowskiemu, funkcję skarbnika objął Zdzisław Skórzewski a na gospodarza wybrano Józefa Mączkę.
Z protokołu walnego zebrania z dnia 5 stycznia 1973 roku wynika, że OSP w Grabowcu liczyła 25 członków czynnych, a skład osobowy Zarządu był następujący:

1. Prezes - Orzechowski Teodor – wiek 75 lat
2. I wiceprezes - Zawalski Mieczysław - wiek 49 lat
3. II wiceprezes - Poterucha Jan - wiek 25 lat
4. Skarbnik - Skórzewski Zdzisław - wiek 24 lata
5. Sekretarz - Boczkowski Zygmunt - wiek 39 lat
6. Gospodarz - Mączka Józef - wiek 24 lata

W skład osobowy Komisji rewizyjnej wchodzili:
1. Przewodniczący - Ulanowski Kazimierz
2. Członek - Ilczuk Ryszard
3. Członek - Pietnowski Stanisław

W trakcie zebrania zgłoszono podczas dyskusji wnioski do realizacji, a mianowicie:
ogrodzenie budynku remizy, wykonanie podjazdu do garażu, zagospodarowanie placu wokół świetlicy
24 czerwca 1973 roku odbyła się uroczystość 50-lecia założenia OSP Grabowiec. W tym pamiętnym dniu jednostka otrzymała sztandar i pierwszy samochód gaśniczy. Sztandar wręczył na ręce Naczelnika OSP Grabowiec Mieczysława Zawalskiego - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Hrubieszowie, druh Stanisław Kucharuk – ówczesny naczelnik powiatu. Wśród zaproszonych gości było wiele znanych i szanowanych osób z gminy, powiatu i województwa, a mianowicie:
- Pan Tadeusz Dmyterko – z-ca przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie,
- Pan Stanisław Kucharuk - naczelnik powiatu hrubieszowskiego,
- Pan Stanisław Rusinek - - powiatowy komendant straży pożarnych w Hrubieszowie
- Pani Regina Boczkowska - radna Wojewódzkiej Rady Narodowej, kierownik miejscowego Ośrodka Zdrowia,
- Pan Stanisław Kłos - kierownik apteki w Grabowcu
Naczelnikiem gminy Grabowiec był Stanisław Leluch, a prezesem Zarządu Gminnego Związku OSP w Grabowcu – druh Bolesław Grechuta. Uroczystość jubileuszową uświetniał chór z gminy Trzeszczany.
Kolejny 1974 rok przynosi zmianę Prezesa Zarządu OSP. Umiera długoletni i zasłużony strażak TEODOR ORZECHOWSKI. Jego funkcję obejmuje Zygmunt Boczkowski, sekretarzem zostaje Antoni Greniuk. Jednostka wówczas liczyła 27 członków czynnych a łączna wartość posiadanego wyposażenia (wg książki inwentarzowej) wynosiła 600 tys. zł.
W roku 1974 planowano budowę magazynu paliw, remont motopompy i co najbardziej istotne, rozpoczęto starania o przydział samochody gaśniczego. W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Hrubieszowie – młodszy ogniomistrz Halina Kisilewska.
Od roku 1975 z ramienia Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Hrubieszowie, opiekunem OSP w Grabowcu jest st. ogniomistrz Lucjan Łoś. Znaczące są jego zasługi w zakresie merytorycznego nadzoru, doradztwa i kontaktów z kierownictwem Powiatowej Komendy Straży Pożarnej i władz powiatowych.
Strażacy wiele godzin przepracowali w czynach społecznych między innymi: pracowali przy utwardzaniu ulicy Koziej, rozładunku pustaków na budowę budynku Urzędu Gminy, wykonaniu podjazdu do garażu, porządkowaniu placu przy remizie – łączną wartość wykonanych robót oszacowano wówczas na kwotę około 30 tys. złotych. Warto przypomnieć wyróżniających się druhów:
BOCZKOWSKI ZYGMUNT, ZAWALSKI MIECZYSŁAW, JAN POTERUCHA, ADAMCZUK ROMAN, PIETNOWSKI STANISŁAW, GRENIUK ANTONI, MĄCZKA JÓZEF, ORZECHOWSKI ADAM, SZWED EDWARD, KRASZKIEWICZ WITOLD, ULANOWSKI KAZIMIERZ, BOCZKOWSKI BOLESŁAW, ILCZUK WACŁAW, MUDIUK MIECZYSŁAW, SKÓRZEWSKI ZDZISŁAW.

Rok 1982 to kolejna zmiana Prezesa Zarządu OSP. Walne zebranie w dniu 02 lutego, funkcję Prezesa powierza druhowi Mieczysławowi Zawalskiemu. Skład Zarządu OSP był następujący:
1. Wiceprezes - Jan Poterucha – wiek 35 lat
2. Skarbnik - Wacław Ilczuk – wiek 44 lata
3. Sekretarz - Antoni Greniuk – wiek 31 lat
4. Gospodarz - Józef Mączka - wiek 32 lata

Skład osobowy komisji rewizyjnej był następujący:
1. Przewodniczący - Adamczuk Roman
2. Członek - Boczkowski Stanisław
3. Członek - Jurek Zdzisław

Medal brązowy Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Stanisław Boczkowski s. Henryka.
W tym okresie funkcję Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP pełnił Adolf Koszuta – naczelnik gminy, a funkcję wiceprezesa Bolesław Grechuta.
Komendantem Rejonowym Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie był mjr Stanisław Rusinek. W tym okresie z ramienia KR PSP - jednostkę OSP w Grabowcu wizytowali: por. poż. Roman Papajewski, plut.poż. Józef Planeta, chor. Kisielewski, st. ogn. Lucjan Łoś i Zygmunt Giergiel.
Z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie jednostkę w Grabowcu wizytował płk. Edward Wisz.

Kolejny znaczący okres dla OSP w Grabowcu to rok 1985 – jednostka otrzymuje 23 września . fabrycznie nowy samochód gaśniczy ciężki GBM marki STAR typ 244 oraz komplet ubrań bojowych i 10 kompletów mundurów wyjściowych. Kierowcą samochodu gaśniczego jest nadal Jan Poterucha, a kierowcą zapasowym – Roman Adamczuk.
Działalność strażaków w tym okresie skupia się głównie na pracach remontowych w budynku remizy (naprawa podłogi, remont dachu, wykonanie ogrodzenia). Ponadto strażacy z OSP w Grabowcu organizują zabawy wiejskie oraz aktywnie uczestniczą w zawodach sportowo-pożarniczych uzyskując dobre lokaty. Planowana jest rozbudowa istniejącego budynku remizy z przeznaczeniem na organizację wesel i innych imprez kulturalnych.
W tym okresie funkcję Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP pełni Jan Potocki – naczelnik gminy, funkcję wiceprezesa Bolesław Grechuta – emerytowany sekretarz gminy.
Kolejną zmianę w obsadzie Zarządu i funkcji Prezesa OSP odnotowano 6 stycznia 1987r. Wówczas skład Zarządu był następujący:
1. Prezes - Adamczuk Roman
2. Wiceprezes - Poterucha Jan
3. Skarbnik - Greniuk Antoni
4. Sekretarz - Boczkowski Bolesław

W skład Komisji rewizyjnej wchodzili:
1. Steć Stanisław
2. Orzechowski Adam
3. Boczkowski Stanisław

Na Zjazd Gminny wybrano delegatów: Zawalskiego Mieczysława, Greniuka Antoniego i Boczkowskiego Zygmunta.
Wraz z otrzymaniem samochodu przybywało wyposażania, ocenia się szacunkowo jego wartość wg zapisów w książce inwentarzowej na kwotę około 8 milionów ówczesnych złotych. Prace społeczne wykonane przez strażaków na rzecz środowiska przekraczały wartość 30 tysięcy złotych. Między innymi wykonano odwodnienie budynku remizy, pomalowano bramy garażowe, okna i dach.
Od roku 1991 funkcje Prezesa ponownie obejmuje druh Mieczysław Zawalski. Jednostka liczy 16 strażaków czynnych, opiekunem z ramienia Komendy Rejonowej w Hrubieszowie jest nadal druh Lucjan Łoś.
30 października 1991 roku Sąd Wojewódzki Wydział Cywilny Rejestrowy w Zamościu wpisuje OSP w Grabowcu do rejestru stowarzyszeń pod pozycją 372. Tym samym jednostka uzyskuje osobowość prawną i kontynuje swoją działalność po zmianach ustrojowych i społecznych w kraju.
W latach 1991-92 jednostka uczestniczy w gaszeniu dwudziestu pożarów oraz zajmuje drugie i ósme miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych.
Wyróżniono następujących druhów: WIESŁAWA BILLEWICZA, STANISŁAWA KRZYSZCZUKA, MIECZYSŁAWA ZAWALSKIEGO, MIROSŁĄWA BEDNARCZYKA, ROMANA ADAMCZUKA, JANA WILKA, STANISŁAWA STECIA I ZDZISŁAWA SKÓRZEWSKIEGO.
W pierwszej połowie lat 90-tych jednostkę wizytuje Komendant Rejonowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie mjr. poż. Kazimierz Koniec i druh Stanisław Letnianczyn.

Kolejne znaczące zmiany w obsadzie Zarządu OSP w Grabowcu, odnotowano w protokole z walnego zebrania z dnia 31 stycznia 1996 roku a mianowicie
- Prezes - Krzyszczuk Stanisław
- Naczelnik - Wiesław Billewicz
- Z-ca naczelnika - Orzechowski Maciej
- Sekretarz - Halicki Tomasz
- Skarbnik - Zawalski Mieczysław
- Gospodarz - Bednarczyk Mirosław

W skład komisji rewizyjnej powołano: Boczkowskiego Bolesława, Adamczuka Romana i Poteruchę Jana. Na Zjazd gminny wybrano delegatów: Krzyszczuka Stanisława i Billewicza Wiesława, natomiast do składu Zarządu Gminnego ZOSP wytypowano Zawalskiego Mieczysłąwa.
Jednostka w tym czasie liczy 21 członków czynnych i jednego honorowego.
W listopadzie 1997 roku, Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie zorganizowała szkolenie dla szeregowców, dowódców, operatorów sprzętu i naczelników OSP. Wówczas z grabowieckiej jednostki przeszkolono łącznie 15 strażaków, co stawia jednostkę na pierwszym miejscu pod względem wyszkolenia
Od 1 lipca 1999 roku OSP w Grabowcu funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego w związku z tym znacznie wzrosły wymagania w zakresie wyposażenia i przeszkolenia strażaków. Zwiększył się nadzór merytoryczny ze strony Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Zamościu.
O tego okresu jednostka jest ciągle wyposażana w nowy sprzęt ratowniczy i ubrania ochronne. Poprawiono łączność i alarmowanie. W tym celu wymieniono radiotelefon w samochodzie, wyposażono kierowcę w telefon komórkowy oraz zainstalowano urządzenie do zdalnego uruchamiania syreny alarmowej. W każdym roku przeszkolenie specjalistyczne uzyskują kolejni strażacy. Są już przeszkoleni w zakresie ratownictwa medycznego i posługiwania się aparatem powietrznym w pomieszczeniach zadymionych.
Nasza jednostka średnio w każdym roku gasi około 10 pożarów również po za granicami gminy. W ubiegłym roku odnotowano 24 wyjazdy samochodu gaśniczego w tym do 16 pożarów. Strażacy przepracowali łącznie w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach 63 godziny. Samochód gaśniczy przejechał 787 km.
Do najbardziej aktywnych strażaków w minionym okresie należy zaliczyć druhów: WIESŁAWA BILLEWICZA, JÓZEFA MARGOLA. TOMSZA HALICKIEGO, STANISŁAWA KRZYSZCZUKA, MIROSŁĄWA MARNIKA, WALIKOWSKIEGO RADOSŁAWA, MIROSŁAWA BEDNARCZYKA, I CZESŁAWA SZYMANOWSKIEGO.
W roku bieżącym odnotowano kolejne zmiany w składzie Zarządu naszej OSP, a mianowicie z powodu rezygnacji druha Stanisława Krzyszczuka z funkcji Prezesa OSP, walne zebranie w dniu 05 lutego br. powierzyło tą funkcję druhowi Józefowi Margolowi. Ponadto z funkcji skarbnika zrezygnował druh Mieczysław Zawalski, jego obowiązki przekazano druhowi Mirosławowi Bednarczykowi.
85 rocznica założenia naszej OSP, którą dzisiaj obchodzimy jest dowodem, jak nieodzowni i pożyteczni są strażacy ochotnicy dla miejscowej społeczności. Bezinteresownie ratują ludzkie mienie i życie, często nie bacząc na zagrożenie własnego bezpieczeństwa. W uznaniu zasług Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Lublinie, nadało medale „Za zasługi dla pożarnictwa” dla następujących druhów z naszej jednostki:
Medal srebrny otrzymali: KRZYSZCZUK STANISŁAW, HALICKI TOMASZ, BEDNARCZYK MIROSŁAW I SZYMANOWSKI JAROSŁAW.
Medal brązy przyznano dla MARNIKA MIROSŁAWA I WALIKOIWSKIEGO RADOSŁĄWA.
Przestawiony rys historyczny, tylko w części pokazuje działalność i zasługi druhów strażaków na przestrzeni minionych 85 lat od daty założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu. Wiele zasług i działań druhów nie odnotowano w protokołach z walnych zebrań, część danych i opisów jest lakoniczna i niepełna, dlatego mogłem przedstawić wiele istotnych wydarzeń z naszej OSP tylko w zarysie.
Kończąc moje wystąpienie, z okazji dzisiejszego jubileuszu życzę wszystkim druhom pomyślności osobistej, zdrowia, oraz satysfakcji ze służby dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
Ze strażackim pozdrowieniem.


Grabowiec – 06 czerwca 2004 roku

Opracował - Tadeusz Halicki

WYKAZ JEDNOSTEK Z TERENU GMINY GRABOWIEC

GALERIA ZDJĘĆ
KONTAKT
PREZES 608-825-349
NACZELNIK 502-290-457
SKARBNIK 505-031-473
SEKRETARZ 510-300-474

ospgrabowiec@interia.pl

GG  3523201

szablony stron