GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
BRONISŁAWKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
PARK, URZĄD GMINY
DAŃCZYPOL
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GRABOWIEC
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
BRONISŁAWKA
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
ROGÓW
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC CENTRUM

ZAKOŃCZENIE BUDOWY POMNIKA ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 1939 R.

1

       Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/122/2017 Rady Gminy Grabowiec z dnia 27 czerwca 2017 roku oraz na podstawie Porozumienia nr 781 zawartego w dniu 25 lipca 2017 roku pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Grabowiec – Gmina przejęła zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na swoim terenie w 2017 roku, w ramach otrzymanych na ten cel środków finansowych (dotacji celowej) w kwocie 14.000,00 złotych, z przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie, w tym kompleksowy remont kwatery wojennej, zlokalizowanej na cmentarzu wyznaniowym Parafii pw. św. Mikołaja w Grabowcu.

       W pierwszej kolejności Wójt Gminy Grabowiec zlecił wykonanie projektu pomnika mającego powstać na Mogile Pamięci Narodowej (cmentarzu wojennym) mieszczącym się w wydzielonej części cmentarza parafialnego w Grabowcu. Projekt pomnika wykonany został przez Hieronima Dobrzyńskiego (Biuro Projektowe ”Proj-Bud”) w dniu 30 sierpnia 2017 roku za kwotę 615,00 złotych.

       W związku z wpisaniem całości cmentarza parafialnego w Grabowcu, położonego na działkach nr 2743 i 2744, do wykazu zabytków nieruchomych województwa lubelskiego w rejestrze „A” (Dz. Urz. woj. lubelskiego z 2017 r., poz. 111) oraz na podstawie przedłożonego projektu, Gmina Grabowiec uzyskała pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych związanych z budową wyżej wskazanego pomnika przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków decyzją z dnia 5 września 2017 roku.

        Decyzją Wojewody Lubelskiego, z dnia 6 października 2017 roku, Gmina Grabowiec uzyskała pozwolenie na przeprowadzenie remontu kwatery wojennej cmentarza wojskowego. Na podstawie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę Krauze s.c. i podpisano w dniu 5 października 2017 roku umowę na wykonania remontu kwatery wojennej obejmującej swym zakresem:

  1. wykonanie granitowego pomnika według „Projektu pomnika żołnierzy Wojska Polskiego na kwaterze wojennej cmentarza parafialnego w Grabowcu”,

  2. wykonanie i umieszczanie granitowej tablicy na grobie Władysława Łukasiuka ps. Błysk,

  3. wykonanie i umieszczanie tablicy informacyjnej poświęconej poległym w czasie I wojny światowej,

  4. oczyszczanie obrzeży i krzyży na wszystkich mogiłach oraz na pomniku z okresu I wojny światowej zlokalizowanych na cmentarzu wojennym.

      Projekt pomnika oraz wszystkie prace wykonane zostały zgodnie z opinią Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz decyzją Wojewody Lubelskiego. Wykonanie prac potwierdzono protokołem odbioru końcowego remontu z dnia 5 grudnia 2017 roku. Prace wykonane zostały za kwotę 13.000,00 złotych.

       Ponadto, Wójt Gminy Grabowiec zlecił w dniu 20 listopada 2017 roku malowanie ogrodzenia na cmentarzu wojennym, z terminem wykonania do 5 grudnia 2017 roku. Zlecenie powyższe wykonano za kwotę 385,00 złotych.

          Zakres wszystkich prac wykonano wykorzystując całość dotacji otrzymanej na ten cel.

 

Galeria

 

Scroll to top