DAŃCZYPOL
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC GÓRA
BRONISŁAWKA
PARK, URZĄD GMINY
GRABOWIEC CENTRUM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
ROGÓW
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GRABOWIEC GÓRA
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
GRABOWIEC PANORAMA
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA

projekt1 

ZAKOŃCZENIE BUDOWY POMNIKA ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 1939 R.

1

       Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/122/2017 Rady Gminy Grabowiec z dnia 27 czerwca 2017 roku oraz na podstawie Porozumienia nr 781 zawartego w dniu 25 lipca 2017 roku pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Grabowiec – Gmina przejęła zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na swoim terenie w 2017 roku, w ramach otrzymanych na ten cel środków finansowych (dotacji celowej) w kwocie 14.000,00 złotych, z przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie, w tym kompleksowy remont kwatery wojennej, zlokalizowanej na cmentarzu wyznaniowym Parafii pw. św. Mikołaja w Grabowcu.

       W pierwszej kolejności Wójt Gminy Grabowiec zlecił wykonanie projektu pomnika mającego powstać na Mogile Pamięci Narodowej (cmentarzu wojennym) mieszczącym się w wydzielonej części cmentarza parafialnego w Grabowcu. Projekt pomnika wykonany został przez Hieronima Dobrzyńskiego (Biuro Projektowe ”Proj-Bud”) w dniu 30 sierpnia 2017 roku za kwotę 615,00 złotych.

       W związku z wpisaniem całości cmentarza parafialnego w Grabowcu, położonego na działkach nr 2743 i 2744, do wykazu zabytków nieruchomych województwa lubelskiego w rejestrze „A” (Dz. Urz. woj. lubelskiego z 2017 r., poz. 111) oraz na podstawie przedłożonego projektu, Gmina Grabowiec uzyskała pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych związanych z budową wyżej wskazanego pomnika przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków decyzją z dnia 5 września 2017 roku.

        Decyzją Wojewody Lubelskiego, z dnia 6 października 2017 roku, Gmina Grabowiec uzyskała pozwolenie na przeprowadzenie remontu kwatery wojennej cmentarza wojskowego. Na podstawie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę Krauze s.c. i podpisano w dniu 5 października 2017 roku umowę na wykonania remontu kwatery wojennej obejmującej swym zakresem:

  1. wykonanie granitowego pomnika według „Projektu pomnika żołnierzy Wojska Polskiego na kwaterze wojennej cmentarza parafialnego w Grabowcu”,

  2. wykonanie i umieszczanie granitowej tablicy na grobie Władysława Łukasiuka ps. Błysk,

  3. wykonanie i umieszczanie tablicy informacyjnej poświęconej poległym w czasie I wojny światowej,

  4. oczyszczanie obrzeży i krzyży na wszystkich mogiłach oraz na pomniku z okresu I wojny światowej zlokalizowanych na cmentarzu wojennym.

      Projekt pomnika oraz wszystkie prace wykonane zostały zgodnie z opinią Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz decyzją Wojewody Lubelskiego. Wykonanie prac potwierdzono protokołem odbioru końcowego remontu z dnia 5 grudnia 2017 roku. Prace wykonane zostały za kwotę 13.000,00 złotych.

       Ponadto, Wójt Gminy Grabowiec zlecił w dniu 20 listopada 2017 roku malowanie ogrodzenia na cmentarzu wojennym, z terminem wykonania do 5 grudnia 2017 roku. Zlecenie powyższe wykonano za kwotę 385,00 złotych.

          Zakres wszystkich prac wykonano wykorzystując całość dotacji otrzymanej na ten cel.

 

Galeria

 

Scroll to top