GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
DAŃCZYPOL
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
GRABOWIEC
WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC CENTRUM
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC GÓRA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
BRONISŁAWKA
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
ROGÓW
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC CENTRUM
PARK, URZĄD GMINY

Artykuły

SKARBY PRZYRODY I KULTURY

Projekt współpracy pod nazwą „Skarby przyrody i kultury” o akronimie – SPIK jest wspólnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Wieprza i Poru”. SPIK to operacja finansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Wdrażanie projektów współpracy”. Podstawą podjęcia wspólnych działań przez Stowarzyszenia było podpisanie 29 kwietnia 2011 r. umowy partnerskiej, która określiła cel projektu jego zakres rzeczowy oraz budżet. Cel ogólny projektu to wypromowanie lokalnego dziedzictwa historycznego, kulturalnego i przyrodniczego jako naturalnego produktu o niepowtarzalnych walorach kulturowych. Dzięki wspólnej inicjatywie podjęte zostały jednolite i zorganizowane działania na terenie aż 11 gmin Powiatu Zamojskiego. SPIK to projekt obejmujący Gminy: Grabowiec, Komarów, Miączyn, Nielisz, Łabunie, Radecznica Skierbieszów, Sitno, Stary Zamość, Sułów oraz Szczebrzeszyn.

Cele szczegółowe jakie postawili przed sobą partnerzy w trakcie realizacji projektu to: oznakowanie lokalnego dziedzictwa historycznego, kulturalnego i przyrodniczego poprzez wyznaczenie miejsc charakterystycznych dla obszarów LGD ich opisanie i wskazanie na tablicach informacyjnych, upowszechnienie informacji na temat potencjału obszaru, udokumentowanie lokalnych zasobów oraz ich promocja i co najważniejsze podniesienie świadomości mieszkańców na temat walorów gmin, które zamieszkują. 

Teren objęty projektem posiada bogatą historię spójną dla 11 gmin. Pierwsze wzmianki na temat poszczególnych miejscowości pochodzą nawet z XIII w. Cały obszar oddziaływania projektu odznacza się wybitnymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi. W każdej z gmin można z łatwością odnaleźć unikatowe siedliska flory i fauny, liczne zabytki architektury, zabytki „małej architektury” i kultury związane z tradycjami historycznymi tego regionu. Dużo jest pamiątek i miejsc pamięci narodowej z okresu II wojny światowej.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Historia partnerstwa "Ziemia Zamojska" sięga listopada 2007 roku. Podczas spotkania, którego inicjatorami były Gmina Skierbieszów oraz grupa podmiotów zainteresowanych stworzeniem Lokalnej Grupy Działania, zawiązała się grupa inicjatywna na rzecz utworzenia partnerstwa opartego na podejściu Leader. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia we wspólnym rozwiązywaniu problemów oraz posługując się najlepszymi wzorcami funkcjonowania partnerstwa w Europie na przełomie grudnia 2007 i stycznia 2008 roku rozpoczęto budowę Lokalnej Grupy Działania, którą nazwano "Ziemia Zamojska".

W ramach rozmów z poszczególnymi gminami zainteresowanymi przystąpieniem do partnerstwa określono zasięg terytorialny LGD, który obecnie obejmuje następujące gminy:

  • Gmina Grabowiec;
  • Gmina Komarów-Osada;
  • Gmina Łabunie;
  • Gmina Miączyn;
  • Gmina Sitno;
  • Gmina Skierbieszów;
  • Gmina Stary Zamość.

 

Podczas spotkań poprzedzających zebranie założycielskie omówione zostały zasady współpracy, wyznaczono osoby odpowiedzialne w poszczególnych gminach za koordynację działań związanych z realizacją projektu oraz dokonano identyfikacji potencjalnych partnerów. Dzięki przeprowadzonym w poszczególnych gminach rozmowom, pozyskano chętne do pracy nad strategią organizacje, instytucje oraz firmy. Działając już we współpracy z tymi podmiotami, nakreślono możliwości działań i sposób organizacji LGD. W dniu 14-01-2008 roku podczas zebrania założycielskiego w pełni ukształtowany został skład Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Zamojska". Ustalono również, kto będzie reprezentował poszczególne instytucje i organizacje członkowskie w poszczególnych jej organach. Na zebraniu założycielskim ustalono kierunki działań mające na celu rejestrację stowarzyszenia oraz podjęto decyzje o rozpoczęciu prac nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD "Ziemia Zamojska".

Prace nad opracowaniem Strategii rozpoczęto od spotkań w poszczególnych gminach, które są członkami LGD. Działając już we współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi w poszczególnych gminach za działa na rzecz opracowania strategii przełomie stycznia i lutego 2008 roku przeprowadzono 14 spotkań informacyjnych z mieszkańcami terenów wiejskich Powiatu Zamojskiego, w których udział wzięło ponad 200 mieszkańców. Podczas spotkań spośród mieszkańców wsi wyłoniono też kolejnych partnerów do budowania strategii. W pierwszej turze spotkań zostały przedstawione cele i zadania Lokalnej Grupy Działania z identyfikacją problemów analizą SWOT. W trakcie ich trwania przeprowadzono także warsztaty, których celem było rozpoznanie głównych problemów i celów rozwojowych obszaru. W kolejnej turze spotkań przedstawiono analizę celów i problemów wynikających z przeprowadzonych warsztatów oraz ustosunkowano się do pomysłów i uwag zgłoszonych przez uczestników spotkań.


LINKI

EPUAP

Czym jest ePUAP z perspektywy obywatela

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli.

 

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne sa ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą podmiotu realizującego zadania publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUPAP zgodne z Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów.

Konto na ePUAP

W celu skorzytania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP jest założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP

Aby poprawnie przeprowadzić instalację konta należy zapoznać się z pomocą oraz zatwierdzić regulamin dostępny w trakcie procesu instalacji

Certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany

Wszystkie dokumenty elektroniczne wysyłane na ESP Jednostki muszą zostać podpisane podpisem elektronicznym:

  1. Kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który można nabyć u jednego z trzech dostawców:  Unizeto CERTUM, Certification Authority, Sigillum - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej, Krajowa Izba Rozliczeniowa - Ośrodek Zarządzania Kluczami
  2. Darmowym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, który można uzyskać postępując zgodnie z podaną instrukcją.

Obowiązujące formularze elektroniczne zgodne z Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów - udostępnione w naszej elektronicznej skrzynce podawczej na ePUAP.


LINKI

Scroll to top