WIDOK NA OKOLICE SOŁECTWA DAŃCZYPOL I BRONISŁAWKA
GÓRA ZAMKOWA, TRZY KRZYŻE
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC CENTRUM
GRABOWIEC PANORAMA
GRABOWIEC GÓRA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
RZEPAK, ZDJĘCIE WYKONANE NA TERENIE BRONISŁAWKI
WIDOK NA POLA MIĘDZY GRABOWCEM A GRABOWCZYKIEM
GRABOWIEC WIDOK NA PARK
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK Z LOTU PTAKA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
BRONISŁAWKA
DROGA WJAZDOWA DO DAŃCZYPOLA
GRABOWIEC GÓRA - REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC GÓRA
GRABOWIEC GÓRA, WIDOK NA POLA
GRABOWIEC
GRABOWIEC CENTRUM
ROGÓW
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC GÓRA REZERWAT SUSŁA PEREŁKOWANEGO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
GRABOWIEC GÓRA
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. H. SIENKIEWICZA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
BRONISŁAWKA
GRABOWIEC CENTRUM
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
GRABOWIEC CENTRUM, WIDOK NA PARK
PARK, URZĄD GMINY
PLAC PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM
DAŃCZYPOL

GOPS

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRABOWCU

Kierownik - Edyta Lisiuk

Adres:

ul. Kozia 15. 22-425 Grabowiec, 
pow. zamojski, woj. lubelskie
tel. (084) 651-22-60 

NIP – 919-13-66-431
REGON - 950003425 

Konto bankowe: 82 9644 1020 2006 2000 1267 0003 
PBS Zamość o/Grabowiec
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
www.gops.grabowiec.pl


Ustwa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Zasady ogólne i zakres podmiotowy wynikający z ustawy

Art. 2. 1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Art. 3. 1. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art. 2 ust. 1, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

3. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

4. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Art. 4. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Art. 5. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) na podstawie zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Uchwała Nr XXXV/171/2010Rady Gminy W Grabowcuz dnia 30 marca 2010 roku. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz.U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XVII/82/04 Rady Gminy Grabowiec z dnia 19 października 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jadwiga Pijajko.

Scroll to top