PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110273L W MIEJSCOWOŚCI CZECHÓWKA

Informacja o dofinansowaniu zadania z państwowego funduszu celowego

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110273L w miejscowości Czechówka, od km 0+000 do 0+978.77” został wyłoniony Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. Peowiaków 7 22-400 Zamość, z terminem realizacji do 15 listopada 2023 r.

Koszty realizacji przedmiotowego zadania:

 • Koszt kwalifikowany zadania wynosi: 1 316 856,83 zł.
 • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 053 483,06 zł.
 • Udział własny Gminy Grabowiec: 263 373,77 zł.

W ramach zadania zostanie wykona droga jednojezdniowa o szerokości 3,5÷5,0 m z mijankami. Długość remontowanego odcinka wynosi 978.77 m.

 • Podstawowy zakres robót obejmuje:
 • Roboty przygotowawcze
 • Roboty rozbiórkowe
 • Roboty ziemne
 • Wykonanie przepustów
 • Wykonanie konstrukcji drogi
 • Wykonanie zjazdów
 • Utwardzenie poboczy
 • Roboty wykończeniowe
 • Oznakowanie