DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Grabowiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej UG http://grabowiec.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Grabowiec
22-245 Grabowiec ul. Rynek 3
tel/fax 84 651 24 74
e-mail: gmina@grabowiec.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /UG-Grabowiec/SkrytkaESP

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

a) pochodzą z różnych źródeł,

b) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

c) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

d) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Wygląd strony

serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki, linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Można zmieniać wygląd strony poprzez zasobnik pomocy.

Dostępne funkcje:

  • powiększ
  • zmniejsz
  • szarość
  • duży kontrast
  • negatyw
  • jasne tło
  • podkreśl linki
  • czytelne czcionki

Dostępna jest również wyszukiwarka

Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Grabowiec pod numerem telefonu +48 84 651 24 74 lub adres e-mail: gmina@grabowiec.pl. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.848 ze zm.) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Może także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Grabowiec znajduje się przy ul. Rynek 3 w Grabowcu Budynek posiada bariery architektoniczne (brak podjazdu oraz windy, sanitariaty nieprzystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, pracownik urzędu schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


AKTUALIZACJA 29.02.2024 r