Ewidencja Obiektów Turystycznych

Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie o których mowa w art. 35 ust 1 i art. 36 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2019, poz. 238) zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.

Obowiązek ten dotyczy:

przedsiębiorcy, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie – niebędącym obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym )
rolnika zamierzającego świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym.

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW INNYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE – OBIEKTU NIEBĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz.238)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. Poz.2166)
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Urząd Gminy Grabowiec, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec, pok. 13

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie,
Opis obiektu – załącznik Nr 1 do wniosku,
Deklarację dotyczącą spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Grabowiec – załącznik nr 2 do wniosku,
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej – w przypadku żądania wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie gminy Grabowiec.
dodatkowo w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
Kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,
Kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wpis obiektu do ewidencji dokonywany jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku. Po dokonaniu wpisu, na żądanie wnioskodawcy wydawane jest potwierdzenie wpisu do ewidencji innych obiektów (zaświadczenia), w których świadczone są usługi hotelarskie.
TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji o odmowie wpisu przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odmowy wpisu do ewidencji innych obiektów hotelarskich są braki formalne wniosku, nieuzupełnione w terminie 7 dni od wezwania do ich usunięcia. Odmowa wpisu w tym przypadku wydawana jest w formie informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

OPŁATA
Wpis do ewidencji jest bezpłatny.

Opłata skarbowa 17,00 PLN ( za wydane zaświadczenie na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000) – zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek.

INNE INFORMACJE
Na terenie Gminy Grabowiec ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Wójt Gminy Grabowiec. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

W myśl § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017r. poz.2166) karta ewidencyjna obiektu zawiera:

określenie przedsiębiorcy, adres siedziby, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – adres zamieszkania,
nazwę i adres obiektu,
informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług (wraz z podaniem czasu trwania sezonu),
informacje o liczbie miejsc noclegowych.
Zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia Ewidencja Obiektów Hotelarskich jest jawna, z wyjątkiem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań dla rodzaju i kategorii obiektu, przy czym karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

Dane z Ewidencji udostępniane są zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429) na wniosek lub jeżeli charakter danych umożliwia ich niezwłoczne udostępnienie, to są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Przedsiębiorca świadczący w/w usługi zgłasza do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie pisemnie informację o ( załącznik nr 3):

uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,
zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada – o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,
zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych,
zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich ( załącznik nr 4 ).

ZAŁĄCZNIKI:

Ewidencja Obiektow Turystycznych – podstawowe informacje

Zalacznik nr 1 do wniosku Opis obiektu

Zalacznik nr 1 do zarządzenia wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji

Zalacznik nr 2 do wniosku deklaracia spełniania

Zalacznik nr 3 Zmiana we wpisie

Zalacznik nr 4 Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług