PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI CZECHÓWKA

Przetarg na przebudowę drogi gminnej nr 110273L w miejscowości Czechówka, od km 0+000 do 0+978.77 został rozstrzygnięty. W dniu 16 stycznia 2024 roku została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu.

Zakres prac obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 110273L w miejscowości Czechówka zlokalizowanej na działkach o Nr 469/1, 469/2 obręb Czechówka na odcinku 978,77 m. Droga jednojezdniowa o szerokości 3,5-5,0 m z mijankami. Pobocza gruntowe 0,75 m.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia: do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Koszt projektu: 1.314.853,83 zł wynagrodzenie
Zadnie jest współfinansowane w 80 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.