CYFROWE LUBELSKIE

Gmina Grabowiec uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego”, w ramach działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie. Gmina uczestniczy w projekcie jako Partner i realizuje go wspólnie z gminami: Komarów-Osada (lider projektu) Adamów, Łukowa, Radecznica, Stary Zamość.

Całkowita wartość Projektu wynosi 9.623.911,14 zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich, tj. 8.180.324,46 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy realizujące projekt.

Pozyskana kwota ma na celu m.in ułatwienie mieszkańcom 6 gmin, w tym oczywiście mieszkańcom naszej gminy, załatwianie spraw urzędowych przez internet.

W naszej gminie planowane są następujące działania:

Zakup i uruchomienie portalu e-usług dla mieszkańców, umożliwiającego m.in.:

  • sprawdzanie przez mieszkańców stanu zobowiązań z tytułu podatków,
  • czynszów i dzierżaw;
  • składanie wniosków, deklaracji i informacji przez Internet;
  • otrzymywanie przez mieszkańców powiadomień oraz komunikatów o wydarzeniach, sytuacjach kryzysowych przez sms lub aplikację mobilną.

Planujemy również rozbudowę systemów dziedzinowych oraz wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i digitalizacji zasobów informacji sektora publicznego.

Kolejnym działaniem jest cyfryzacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium z udostępnieniem ich na portalu mapowym.

Projekt obejmuje również zakupy sprzętowe do elektronizacji urzędu oraz zwiększenia bezpieczeństwa informatycznego.

Wartość części projektu realizowanego przez Gminę Grabowiec wynosi 1.816.193,40 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1.543.764,39 zł.