OGŁOSZENIE

Grabowiec, dnia 15 marca 2024 r.

OGŁOSZENIE

dotyczące danych do uczestnictwa w spotkaniach otwartych za pomocą środków porozumiewania się na odległość dotyczących sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec, dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębu ewidencyjnego Grabowiec, oraz dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębów ewidencyjnych Góra Grabowiec, Kolonia Obłyczyn i Bereść

W nawiązaniu do ogłoszenia Wójta Gminy Grabowiec z dnia 12 marca 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec, dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębów ewidencyjnych Grabowiec oraz Góra Grabowiec, Kolonia Obłyczyn i Bereść, wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko informuję, iż spotkania otwarte, o których mowa w art. 6e ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego, nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami odbędą się pod adresem strony internetowej: https://whereby.com/emsystem:19 marca 2024 r. o godzinie 17.00 dla obszaru części obrębu ewidencyjnego Grabowiec oraz o godzinie 18:00 dla obszaru części obrębów ewidencyjnych Góra Grabowiec, Kolonia Obłyczyn i Bereść.

W celu aktywnego uczestnictwa w dyskusji należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz wyrazić niezbędne zgody na dostęp przeglądarki internetowej.

Wójt Gminy Grabowiec